הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית:

1.     ביום 28.10.98 ניתנה על-ידי חברי, כב' השופט צבי כהן, החלטה בבש"א 2156/98, לפיה -
     "ניתן צו מניעה זמני כאמור בסעיף 4 לבקשה כנגד כתב ערובה כללי שעל המבקשים לצרף עד 2.11.98 וכנגד ערבות בנקאית צמודה למדד לטובת המשיבים 3-1 ע"ס 500,000 ש"ח שעל המבקשים לצרף עד 5.11.98".

2.     החלטה זו ניתנה בהעדר הצדדים ובית-המשפט הורה למזכירות בית המשפט לשלוח לצדדים את החלטתו.

3.     ב"כ המבקשים טען בבקשתו כי החלטת בית המשפט נתקבלה אצלו רק ביום 3.11.98, ועל כן צרף ביום 4.11.98 - כתב ערובה כללי, אך לא המציא ערבות בנקאית עד היום.

4.     באותו יום, 4.11.98, הגיש ב"כ המבקשים בקשה דחופה להארכת מועד להגשת הערובה הבנקאית בסך 500,000 ש"ח, וכן ביקש הפחתת שיעור הערובה.

5.     מתגובת ב"כ המשיבים עולה כי ב"כ המבקשים לא טרח לשלוח את בקשתו לב"כ המשיבים, שרק במקרה התגלה לו דבר קיום הבקשה.

6.     על מנת שבית המשפט לא יתן החלטתו בבקשה ללא תגובת המשיבים, ביקש ב"כ המשיבים שהות של שעות למתן תגובה, למרות שלא ראה את הבקשה עצמה.

7.     בתגובתו מתנגד ב"כ המשיבים לבקשה, ואף טוען כי לא ניתן להאריך מועדים שכבר פגו.

8.     מאחר שהחלטת כב' השופט צבי כהן מיום 28.10.98 הגיעה אל ב"כ המבקשים רק ב3.11.98- (כפי שהוא טוען), ומיד למחרת המציא כתב ערובה כללי - ניתן לקבוע כי המבקשים עמדו בתנאי הגשת כתב הערובה הכללי.

9.     מאידך גיסא ברור לחלוטין כי המבקשים לא עמדו בתנאי השני שקבע בית המשפט לקיום הצו הזמני, לאמור - בהמצאת ערבות בנקאית ע"ס 500,000 ש"ח עד 5.11.98, ולמעשה לא המציאו ערבות בנקאית על סכום זה או על כל סכום אחר - עד היום.

10.     העובדה שהמבקשים הגישו בקשה להארכת מועד להמצאת הערבות הבנקאית ולהפחתת שיעורה - לא היה בה כדי להצדיק אי הפקדת הערבות הבנקאית במועד שקבע בית המשפט, ובוודאי אין בה הצדקה לאי הפקדת הערבות הבנקאית עד היום.

11.     מאחר שצו המניעה הזמני הותנה בקיום שני התנאים שקבע כב' השופט צבי כהן, ותנאי אחד (החשוב שביניהם) לא קוים עד היום - להלכה ולמעשה קיים מצב שמיום 5.11.98 - צו המניעה הזמני אינו תקף.

12.     בנסיבות אלו אינני רואה אפשרות להאריך מועד להפקדת הערבות הבנקאית בגין צו מניעה זמני שכבר אינו בתוקף.

13.     יתרה מזו - כב' השופט צבי כהן שנתן את הצו הזמני והתנה את קיומו במלוי שני התנאים, בוודאי שקל היטב לפני שהחליט את אשר החליט, ואני אינני מהווה ערכאת ערעור על החלטתו.
     אי לזאת, בוודאי שאינני יכולה להחליט על הפחתת שיעור הערובה כמבוקש.
     (כב' השופט כהן אינו יכול לדון בבקשה שכן הינו בשבתון).

14.     לאור כל האמור - הבקשה נדחית .

15.     המבקשים הדדית ישלמו למשיבים 1-3 הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח + מע"מ בגין בקשה זו. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון