הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

אם במסגרת הליכי המכרז גיבשה ועדת המכרזים החלטה סופית למסור את ביצוע העבודה לאחד המשתתפים, שוב אין מניעה לכך, כי ינוהל עם אותו משתתף משא ומתן להורדת מחירה של הצעתו.

משא ומתן זה אין בו כדי לפגוע בשוויון התחרות בין הצדדים האחרים, שכן ההצעה הנבחרת היא זו המתמודדת ללא ניהולו של משא ומתן כלשהו ועל-פי ההצעות המקוריות בלבד.

במסגרתו של משא ומתן זה, נקודת המוצא היא, שהמציע, שהצעתו זכתה, זכאי שיעשה עמו חוזה על-פי הצעתו המקורית, וכל שינוי בהצעתו הוא עניין שבשיקול דעתו בלבד.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה:

1.             העותרת מבקשת לבטל את ההחלטה של המשיבה 1 (להלן:ו "קק"ל") לבחור בהצעתה של המשיבה 2 (להלן:נ "דלק") במכרז שפרסמה קק"ל לאספקת סולר (להלן:ב "המכרז"), ולקבוע כי הצעתה של העותרת (להלן:ו "העותרת" או "פז") היא ההצעה הזוכה במכרז זה.
 
2.             העותרת מבססת עתירתה על הטענה, שדלק הפרה את תנאי החוזה שנכרת בינה לבין קק"ל בעקבות זכייתה במכרז, ואשר היווה חלק בלתי נפרד של המכרז, לפיו היה עליה לספק מיכלי סולר ניידים בתוך תקופה של 90 יום.
 
הפרת החוזה, טוענת פז, מקנה לה את הזכות לדרוש את ביטולה של ההחלטה לבחור בדלק כזוכה במכרז.
 
3.             יש לדחות את העתירה משני טעמים. הטעם האחד הוא, שהחוזה לא הופר על-ידי דלק. הטעם השני – אפילו הופר החוזה אין בעובדה זו לבדה כדי להקנות לפז, רק משום שנטלה חלק במכרז, עילה לביטול החלטתה של ועדת המכרזים.
4.             טענתה של פז בעניין הפרת החוזה מבוססת על סעיף 4.6 לתנאי ההזמנה שבו נקבע:נ
 
"למען הסר ספק יובהר, כי אספקת מיכלי דלק ניידים, על-פי דרישה, תהא לא יאוחר מ-90 יום מהודעת הקק"ל למציע על זכייתו במכרז וחתימה על ההסכם".
 
 
במקרה שלפנינו, ההודעה על הזכייה במכרז נמסרה לדלק ביום 11.6.02 או סמוך למועד זה, אך החוזה בין הצדדים נחתם ביום 5.12.02.
 
לפיכך, על-פי סעיף 4.6 דלעיל, יש למנות את 90 הימים שנקבעו בחוזה לשם אספקתם של מיכלי הדלק הניידים מהמועד המאוחר מבין שני המועדים (מועד ההודעה על הזכייה ומועד החתימה על ההסכם), היינו, מיום 5.9.02. מועד זה טרם חלף וממילא החוזה לא הופר.
 
5.             העותרת טוענת, שהיה על הצדדים לחתום על החוזה קודם ליום 5.9.02 וכי לא הייתה כל סיבה לחלוף שלושה חודשים מאז הזכייה במכרז ועד לחתימה על החוזה.
 
הסיבה בשלה נחתם החוזה רק ביום 5.9.02 לא הובהרה במהלך הדיון, ולא הוכח שהאשם לכך נעוץ דווקא בדלק. במכתבה של דלק לקק"ל מיום 22.9.02 (נספח ו' לתגובת המשיבה 2) אף עלתה הטענה, שהדחייה נבעה מכך, שקק"ל העבירה לדלק נוסח מתוקן של החוזה רק בראשית חודש ספטמבר. מכל מקום, משהסתפק המזמין, אשר ניסח את המכרז, בכך שמיכלי הדלק יסופקו תוך 90 יום מיום החתימה על החוזה ולא קבע מועד מוגדר שבו על הצדדים לחתום על החוזה, אין להטיל על דלק חובה לספק את מיכלי הדלק קודם שחלף מועד זה.
 
6.             מעבר לכך, אני סבור, שלאחר שנחתם (בעקבות הזכייה במכרז) החוזה בין המזמין לבין הזוכה במכרז, אין למשתתפים האחרים במכרז מעמד לטעון להפרת החוזה על-ידי הזוכה. התייחסתי לנושא זה בפסק הדין בת"א (י-ם) 861/94 מ.ע. סיורי הסעות נ' עיריית ירושלים (לא פורסם):ב
 
"הטענה הראשונה היא, שאין לתובעת מעמד בכל הקשור ליחסים החוזיים שבין העירייה לנתבעות.
 
טענה זו מקובלת עלי במלואה. לדעתי, אכן אין לתובעת זכות עמידה בכל הקשור ליחסים החוזיים שבין הנתבעות לעירייה וגם אם הפרו הנתבעות את החוזים שבינם לבין העירייה, אין בהפרות אלו כדי להקנות לתובעת, שהיא צד זר לחוזה, זכות או תרופה כלשהי בגין הפרות אלה. מערכת היחסים החוזית הנה עניין שבין העירייה לבין הנתבעות החתומות על החוזה בלבד, ואין צד שלישי יכול להתערב במערכת יחסים זו.
 
הטענות הפתוחות בפני התובעת כמשתתפת שהגישה הצעה למכרז ונדחתה, הנן טענות מתחום דיני המכרזים בלבד ואין בהן כדי לאפשר למשתתפת מעין זו להמשיך ולקיים פיקוח אחר מעשי בעלת המכרז והזכות במכרז גם לאחר החתימה על החוזים, ולדורש מהן דרישות כאלה או אחרות ביחס לקיום החוזים".
 
 
(וראה בעניין זה גם עת"מ 505/01 ד"ר רבאח עווד ואח' נ' מינהל מקרקעי ישקראל ואח', תקדין-מחו', 2002, 433).
 
תמיכה במסקנה זו ניתן למצוא גם בפסק הדין בבג"צ 118/83 אינווסט אינפקט בע"מ ואח' נ' המנהל הכללי של משרד הבריאות ואח' פ"ד לח(1) 729, 738:ו
 
"... אם במסגרת הליכי המכרז גיבשה ועדת המכרזים החלטה סופית למסור את ביצוע העבודה לאחד המשתתפים, שוב אין מניעה לכך, כי ינוהל עם אותו משתתף משא ומתן להורדת מחירה של הצעתו. משא ומתן זה אין בו כדי לפגוע בשוויון התחרות בין הצדדים האחרים, שכן ההצעה הנבחרת היא זו המתמודדת ללא ניהולו של משא ומתן כלשהו ועל-פי ההצעות המקוריות בלבד. במסגרתו של משא ומתן זה, נקודת המוצא היא, שהמציע, שהצעתו זכתה, זכאי שיעשה עמו חוזה על-פי הצעתו המקורית, וכל שינוי בהצעתו הוא עניין שבשיקול דעתו בלבד.
 
הדבר דומה בעיני למקרה, שבו חוזה כבר נחתם ומתבצע, ובעלי החוזה מנהלים משא ומתן במסגרתו של החוזה להכניס בו שינויים מסוימים, המתבקשים על-פי הנסיבות. כשם שהמשא ומתן בדוגמא האמורה אין בו כדי לפגוע בשוויון התחרות, כך אין משא ומתן פוגע בשוויון זה, שעה שהוא נערך לאחר קבלת אחת ההצעות אך בטרם החלה העבודה ובטרם נחתם מסמך פורמלי. נראה לי אפוא, כי עצם העובדה, שנוהל משא ומתן עם אחד המציעים, אין בה כדי לפסול את הליכי המכרז, ובלבד שאותו משא ומתן נוהל לאחר שהליכי המכרז נסתיימו, כלומר, לאחר שבעל המכרז החליט, למי הוא מוסר את העבודה".
 
(סעיף 11 לפסק הדין).
 
בכך, כמובן, אין כדי להכשיר פתיחת הפתח לעקיפת תנאי המכרז ודיני המכרזים. גם לכך התייחס בית המשפט העליון בבג"צ 118/83 הנזכר לעיל:נ
 
"ראינו עד כה, כי לאחר קבלת הצעה זו או אחרת אין מניעה לכך, כי ינוהל משא ומתן עם בעל ההצעה הזוכה לשם שינוי בהצעתו. עם זאת יש לציין, כי אסור לו למשא ומתן זה, שיהפוך לאמצעי לעקוף את דיני המכרזים עצמם".
 
 
(סעיף 13 לפסק הדין).
 
7.             במקרה הנוכחי, גם אם אניח שהעותרת אחרה באספקת מיכלי הדלק הניידים על-פי תנאי החוזה, לא שוכנעתי שהסכמתה של קק"ל להארכת המועד לאספקת המיכלים, נועדה לעקוף את תנאי המכרז.
 
מתשובתה של קק"ל עולה כי לדעתה, דלק אמנם לא עמדה במדויק בלוח הזמנים. עם זאת, היא מודה בכך שקיימת מחלוקת מהו המועד שממנו יש למנות את 90 הימים; ממועד ההודעה על הזכייה, או ממועד החתימה על ההסכם. על רקע זה, מסבירה קק"ל בתשובתה, נערך שימוע לדלק, שבמסגרתו התחייבה האחרונה לספק את המיכלים בתוך 60 יום ממועד השימוע. בנסיבות אלה, הייתה קק"ל סבורה, כי אפילו לא עמדה דלק במדויק בלוח הזמנים, מדובר בסטייה קלה יחסית. בהתחשב בכך שתקופת המכרז היא שלוש שנים עם אופציה לשנה נוספת, ביטול הזכייה בשלב זה, סברה קק"ל, "יהווה תוצאה קיצונית, וישקף חוסר מידתיות בין הפיגור הקל בין לוח הזמנים לבין ביטול הזכייה".
בנסיבות אלה, שבהן קיים מלכתחילה ספק אם אכן הייתה הפרה של החוזה, ואפילו הייתה הפרה, מדובר בהפרה קלה, שגם המזמין סבור שאין מקום לבטל בשלה את הזכייה במכרז, לא יעלה על הדעת לאפשר לעותרת, רק בשל כך שהיא הגישה הצעה למכרז, לכפות על שני הצדדים לחוזה את ביטול החוזה וביטול הזכייה בעקבות כך.
 
8.             התוצאה היא, שהעתירה נדחית.
העותרת תישא בהוצאות המשפט של המשיבות ובנוסף, תשלם לכל אחת משתי המשיבות הראשונות שכ"ט עו"ד בסכום של 15,000 ₪ בצירוף מע"מ.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון