החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה:
 
1. א. בעתירה ביקשה העותרת לאסור על המשיבה 1 (להלן – המשיבה) לפרסם מכרז
חדש לביצוע קו עודפי קולחין ממט"ש נטופה לנחל ציפורי – נשוא מכרז מס' 2324-31/02-1036 (להלן – המכרז) וכן לקבוע כי הצעותיהן של משיבות 2 ו- 3 פסולות וכי העותרת היא הזוכה במכרז וכי החלטתה של ועדת המכרזים לבטל את המכרז ניתנה שלא כדין והיא פסולה מעיקרה - VOID.
 
ב. עוד בטרם שמיעת הבקשה הודיעה משיבה 1, בתגובתה לבית משפט זה, כי בנסיבות שהובררו לה שמשיבה 3 לא היתה רשומה אצל רשם הקבלנים – ומאחר שהצעת העותרת שהיתה השלישית הזולה ביותר שהוגשה במכרז ומאחר שהצעת העותרת יקרה בכ- 800,000 ₪ מהצעותיהן של משיבות 2 ו- 3 וגבוהה בסך 300,000 ₪ מעל אומדן המתכנן ועל מנת לחסוך בכספי ציבור ולבדוק חלופות, כגון תחליף לקו העודפים, או לפעול על מנת לקבל את סוג הצינור הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר – החלטת ועדת המכרזים לבטל את המכרז היתה סבירה בנסיבות העניין.
 
2. בישיבה הראשונה שהתקיימה בתאריך 03/03/03 ולאחר שמיעת ב"כ הצדדים, החלטתי לדחות את התיק לתזכורת ליום 27/03/03 מכיוון שמשיבה 3 הגישה עתירה נפרדת, שהתבררה לפני כב' השופטת דנון ונקבעה לשמיעה ביום 20/03/03.נ
בעתירתה בקשה משיבה 3 לקבוע כי היא זכתה במכרז וכי נחתם עמה חוזה.ב
הטעם לדחיית התיק לתזכורת היה שקביעתה של כב' השופטת דנון תהא בה כדי להשפיע על העתירה שלפנינו.ו
 
3. בהחלטה שניתנה ע"י כב' השופטת דנון ביום 30/03/03 בתיק בש"א 126/03 (עתמ 128/03) נקבע כי ביום בו הגישה משיבה 3 את הצעתה למכרז, היא לא היתה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים והאישור שצירפה למכרז, כאילו היתה קבלן רשום, היה אישור מטעה, בשל ידיעתה כי נמחקה מפנקס הקבלנים.נ
 
לפיכך, נפל פגם יסודי בהצעת משיבה 3 שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולכן היה מקום לפסלה ואם זכתה במכרז – לא היה פגם בהחלטת ועדת המכרזים לבטל את הזכיה.ב
 
4. משיבה 2 הודיעה ביום 02/03/03 לבית המשפט שאין לה עניין להופיע בעתירה זו שלפנינו והיא תכבד כל החלטה שתינתן ע"י בית משפט זה.ו
 
5. משנפלו משיבות 2 ו- 3 נותרה העותרת לבדה כמי שהשתתפה במכרז מול המשיבה שפרסמה את המכרז.
 
6. בישיבה נוספת שהתקיימה בפני ביום 07/04/03 לא הופיע איש מטעם משיבה 3 וב"כ הצדדים שנותרו – (היינו העותרת והמשיבה) –הסכימו להגיש סיכומים בכתב שעל פיהן ינתן פסק דין.
 
7. מסיכומי הצדדים עולה כי מאז הגשת העתירה ועד להגשת הסיכומים נפלו כמה דברים כמפורט להלן:
א. משיבה 3 נפסלה ע"י כב' השופטת דנון, כמפורט לעיל.
ב. קיימת דחיפות רבה בביצוע עבודות נשוא המכרז בשל מפגעים סביבתיים ודרישת המשרד לאיכות הסביבה לבצע בדחיפות את העבודות.
ג. מאז הגשת הצעת העותרת התייקרו חומרי הגלם הדרושים לביצוע עבודות המכרז בסכום של למעלה מ- 600,000 ₪ (ראה תחשיב והודעות התייקרות שצורפו כנספח א' לסיכומי העותרת) ועל כך אין מחלוקת מכיוון שהדברים נבדקו ואושרו ע"י המשיבה.
ד. העותרת מוכנה לבצע את העבודות שפורטו במכרז, באחד מסוגי הצינורות שנכללו בהצעות שהוגשו במחירים שנקבה בהצעתה וללא התחשבות בהתייקרויות.
ה. הנימוק שעמד לכאורה ביסוד החלטת ועדת המכרזים של המשיבה (לבטל את המכרז) לחסוך בכספי ציבור, ממילא אינו תקף עוד והאפשרות היחידה לחסוך בכספי ציבור היא למסור את ביצוע העבודות לעותרת, שמחיריה זולים היום לפחות ב- 600,000 ₪ מהמחירים העדכניים כיום.
ו. החלפת סוג הצינור לסוג איכותי יותר אינה רלבנטית עוד ואינה עומדת על הפרק, לאור ההתייקרות הגדולה במחירים.נ
ז. עיכוב העבודות – אם יפורסם מכרז חדש – יגרום להתמשכות הנזקים הסביבתיים ויהא כרוך בעלויות נוספות.ב
ח. בעקבות השינויים שחלו, התכנס הדירקטוריון של המשיבה ביום 07/04/03 והחליט כדלקמן:
"תאגיד נטופה לאחר דיון ארוך ונוקב ביחס לקביעת עמדתו כלפי תביעת חב' לסיכו לקבוע אותה כזוכה במכרז קו עודפים ולאור המידע החדש אשר הובא בפני בית המשפט על ידי חב' לסיכו בדבר עליית מחירי הצנרת (עליה שאושרה ע"י מתכנן הפרוייקט) מנחה את היועצת המשפטית עו"ד דפנה חצור להודיע לבית המשפט כדלקמן:
לאור המידע בדבר עליית מחירי הצנרת הכלולה במכרז קו העודפים, בית המשפט מתבקש להחזיר את הדיון במכרז קו עודפים לועדת המכרזים עם המלצה של בית המשפט ביחס להצעת חב' לסיכו".ו

8. א. ב"כ העותרת ביקש בסיכומיו לראות את העתירה כמתוקנת וכוללת את סוגיית
התייקרות חומרי הגלם, לקבל את העתירה ולהורות למשיבה לבטל את החלטת ועדת המכרזים, (שבטלה את המכרז), להכריז על העותרת כזוכה במכרז ולמסור לה את ביצוע העבודות במחירים שפרטה בהצעתה.נ
לחילופין, ביקשה העותרת להמליץ למשיבה לנהוג כנ"ל.ב
ב. המשיבה ביקשה להחזיר את ההחלטה בדבר הצעת העותרת לועדת המכרזים ביחס להצעת העותרת.
 
9. לאור כל האמור לעיל ומאחר שמועמדותן של משיבות 2 ו- 3 נפלה, כמפורט לעיל, ולאור השינויים הרבים שהתרחשו מאז הגשת העתירה כמפורט בסעיף 7 לעיל ועל מנת לחסוך בכספי ציבור ולגרום לזרוז ביצוע העבודות נשוא המכרז בכל ההקדם, אני מצווה שהחלטת ועדת המכרזים של המשיבה מיום 17/12/02 (לבטל את המכרז) תבוטל.ו
אני מכריז על העותרת כזוכה במכרז והיא תבצע את העבודות נשוא המכרז בכל ההקדם, במחירים שנקבה בהצעתה מבלי להוסיף התייקרויות כלשהן.נ
 
10. העותרת לא ביקשה צו להוצאות ונסיבות העניין אינן מצדיקות זאת.ב
לפיכך, אין צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון