הצעה אחת בלבד במכרז

לטענת המשיבות, משנותרה רק הצעה אחת כשרה מבין כל ההצעות שהוגשו למכרז ולא נמצאו נימוקים המצדיקים קבלת הצעת העותרת ובמיוחד בהיותה חורגת ב – 49% מהאומדן, החלטת ועדת המכרזים על ביטול המכרז הייתה סבירה ואין להתערב בה.ו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הצעה אחת בלבד במכרז:

רקע
 
עיריית חולון פרסמה מכרז מס' 31/2002 לביצוע אחזקה וטיפולים מונעים ברשת הביוב והתיעול על ידי שטיפה בלחץ גבוה ושאיבה במקומות שונים בעיר חולון.נ
על פי תנאי המכרז נדרש כל מציע לנקוב באחוז ההנחה או התוספת אותה הוא מעוניין להציע למחירי היחידות שצויינו בכתב הכמויות.ב
 
ביום 18.11.01 נפתחה תיבת המכרז ונמצאו בה הצעותיהם של משיבים 3 – 6 ו העותרת. בפרטיכל פתיחת המכרז פורטו ההצעות ובהן הצעת העותרת אשר דרשה תוספת של 49% מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות, אשר היווה אומדן למחירי היחידות הכלולים בו (נספח ג לתשובה). הצעתה של העותרת הייתה הגבוהה ביותר בין כל הצעות המציעים.ו
בישיבת ועדת המכרזים מיום 29.1.02 הוחלט לפסול את הצעת משיבה 6 שהוגשה בניגוד לתנאי המכרז. באותה ישיבה נפסלה הצעתה של משיבה 3 לאחר שהתברר שאינה יכולה לספק מיכלית ביוב בשבתות וחגים. הועדה החליטה להמליץ על התקשרות עם משיבה 4 בהיותה ההצעה הזולה ולקיים מו"מ עם הקבלן כדי להוריד את אחוזי התוספת.
כמו כן, אפשרה הוועדה להעסיק את משיבה 5 בתנאי שתסכים להוריד את אחוז התוספת לאלה של משיבה 4 למעט ביצוע העבודות לפי סעיף 01.1.001.נ
 
ביום 25.2.02 העבירה העותרת לעיריית חולון מכתב בו טענה כי משיבות 4 ו – 5 נבחרו כזוכים במכרז למרות שלא עמדו בתנאי הסף לפיו נדרשו המציעים להיות רשומים אצל רשם הקבלנים, ועל כן היה על ועדת המכרזים לפסול את הצעותיהן.ב
בעקבות פנייה זו ולאחר שטענת העותרת נמצאה נכונה, התכנסה ועדת המכרזים ביום 15.4.02 והחליטה לבטל את המכרז לאחר ש – 4 מתוך 5 ההצעות במכרז נפסלו והצעת העותרת, שנותרה, גבוהה מהאומדן ב – 49%.ו
 
ביום 29.4.02 פורסם מכרז מס' 31/2002 לביצוע אותן עבודות שנכללו במכרז שבוטל.נ
 
העותרת אינה משלימה עם ההחלטה מ-15.4.02 ועם פרסום המכרז מחדש ומכאן, עתירתה להצהיר כי החלטות משיבה 1 על ביטול מכרז מס' 51/2002 ופרסום מכרז 31/2002 בטלות.ב
 
דיון
 
לטענת המשיבות, משנותרה רק הצעה אחת כשרה מבין כל ההצעות שהוגשו למכרז ולא נמצאו נימוקים המצדיקים קבלת הצעת העותרת ובמיוחד בהיותה חורגת ב – 49% מהאומדן, החלטת ועדת המכרזים על ביטול המכרז הייתה סבירה ואין להתערב בה.ו
 
הצעתה של העותרת נותרה ההצעה היחידה ובנסיבות בהן הצעת העותרת גבוהה ב - 49% מהאומדן, החלטת הועדה שלא לקבלה סבירה ותואמת את האינטרס הציבורי, לפיו ראוי לה לרשות הציבורית להקפיד שכספי הציבור לא יבוזבזו ופעולותיה יהיו במסגרת האומדן שהוכן על ידי מומחים, ראה, בג"צ 106/88 בני סעיד חמודה נ' המועצה המקומית כפר מנדא ואח', פ"ד מב (3) 433 437.
 
עוד נטען כאילו החלטת ועדת המכרזים לא אושרה על ידי ראש העירייה. טענה זו התבררה כלא נכונה (נספח טו לתגובה).נ
 
אשר על כן, איני מוצא פגם בהחלטת ועדת המכרזים להמליץ על ביטול המכרז.ב
 
מכרז חדש
 
משלא המליצה ועדת המכרזים על הצעת העותרת שנותרה ההצעה הכשרה היחידה רשאית הייתה העירייה לפרסם מכרז חדש, מכוח תקנה 23ג לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.
גם אם צודקת העותרת בטענתה שקיום מכרז חדש פוגע בעקרון הסודיות, כנגד פגיעה כזו עומד האינטרס של המשיבה לקבל את ההצעה העסקית הטובה ביותר ולאפשר למציעים רבים ככל האפשר להשתתף במכרז. לפי הוראות תקנה 22ח על העירייה להעדיף את האינטרס השני.

העותרת לא צירפה ראיות המאששות את טענתה שבמכרזים דוגמת מכרז זה נדרשים המציעים להיות רשומים ברשם הקבלנים. יתר על כן, גם אם הייתה העותרת עומדת בנטל הראייתי, לא היה די בכך כדי להראות על חוסר סבירות החלטת ועדת המכרזים. וויתור על דרישת הסף של רישום במרשם הקבלנים, תואם את האינטרס הציבורי, לפיו יש לצמצם את תנאי הסף רק לאותם תנאים הנדרשים להבטחת ביצוע עבודות המכרז כדי לאפשר השתתפותם של מציעים רבים ככל האפשר. כדי שהחלטת הועדה לותר על תנאי זה תתפס כבלתי סבירה על העותרת להראות שבמכרז הספציפי הזה דרישה זו הכרחית להבטחת ביצוע עבודות המכרז ובנטל הזה לא עמדה העותרת.ו
אשר על כן, איני מוצא פגם בהחלטת העירייה לפרסם מכרז חדש.נ
 
אשר על כן, העתירה נדחית.ב
צו המניעה הזמני מיום 9.5.02 בטל.ו
 
העותרת תשלם לכ אחת מהמשיבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד 10,000 ₪.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון