השתתפות במכרז סגור של משרד הביטחון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השתתפות במכרז סגור של משרד הביטחון:

המבקשת הוזמנה להשתתף במכרז סגור מס' 161/90419/801 של משרד הבטחון לתכנון וביצוע מבנים רב תכליתיים מבטון.
למכרז הוגשו 3 הצעות, שכולן נפסלו.
העותרת אינה משלימה עם פסילת הצעתה ומבקשת להצהיר כי הצעתה עמדה בתנאי הסף שנקבעו במכרז.

העובדות אינן במחלוקת.נ
 
תנאי סף שנקבע בסעיף 00.06 לתנאי המכרז מתנה את ההשתתפות במכרז בתנאים המצטברים הבאים:
א. המציע רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") בסיווג בלתי מוגבל במקצועות 100 1/א/140 (להלן: "תנאי א").ב
ב. המציע הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות במקצועות הנ"ל שעבר הליכי רישום באגף הבינוי (בעל מספר ספק של משרד הבטחון) (להלן: "תנאי ב").ו
 
העותרת צירפה להצעתה כנדרש תעודת רישום לפיה היא רשומה בפנקסי רשם הקבלנים במקצוע 100 (בניה) בקבוצה ג-5. משמעות הסיווג ג-5 רישום לעבודות בכל היקף כספי שהוא, היינו ללא מגבלת סכום. אין חולק שלכך הכוונה במילים "בלתי מוגבל" בתנאי א.נ
נמצא שהעותרת עמדה בתנאי א ועל כך אין מחלוקת.ב
 
בעייתה של העותרת בתנאי ב.ו
העותרת אמנם רשומה כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בעבודות בניה ועברה הליכי רישום באגף הבינוי והיא בעלת מספר ספק של משרד הבטחון, אלא שהכרתה ורישומה באגף הבינוי, למועד הגשת הצעתה, הינם בסיווג ג-3 התקף לעבודות בהיקף כספי של מיליון עד 2.4 מיליון ₪.נ
 
ועדת המכרזים סברה שפירושו הראוי של תנאי ב הוא שהרישום באגף הבינוי במשרד הבטחון יהיה אף הוא בסיווג ג-5, ללא הגבלת ההיקף הכספי, אף שהדבר לא נאמר במפורש.ב
 
העותרת טוענת כי מאחר ולגבי הרישום באגף הבינוי נקבע בתנאי ב כי נדרש רישום "במקצועות הנ"ל", ולא נדרש בלשון מפורשת שהרישום יהיה בסיווג בלתי מוגבל, עמידה על דרישה לסיווג בלתי מוגבל בתנאי ב' הינה קריאת תנאי סף חדש לתוך תנאי המכרז. העותרת מפנה לפסיקה המורה כי אין לפסול הצעה בשל אי עמידה בתנאי סף מקום שניתן לפרש את התנאי באופן סביר גם בדרך המכשירה את ההצעה.ו
הכרעה במחלוקת בין הצדדים באשר לפרשנות הראויה של תנאי הסף מחייבת ירידה לאומד דעתו של בעל המכרז.נ
 
הכללים הרלבנטיים שנתגבשו בפסיקה בעניין פרשנות תנאי סף במכרז הם:
א. החיפוש אחר אומד דעתו של בעל המכרז מחייב התייחסות לתכלית המכרז ותכלית התנאי הנדון, ופירוש שאינו מתיישב עם תכלית זו, גם אם הוא מתיישב עם הלשון בה נוסח התנאי במסמכי המכרז, אינו פירוש ראוי, ויש להעדיף עליו פרשנות המתיישבת עם תכלית התנאי ותכלית המכרז.ב
 
ב. מקום ששני פירושים או יותר מתיישבים עם תכלית המכרז, יש להעדיף את הפרוש המכשיר את ההצעה על פני פרשנות המחייבת את פסילתה.ו
 
בענייננו אין ספק שהפירוש המוצע על ידי העותרת מעוגן כראוי בלשונו של המכרז, ועל כך אין חולק, שכן על פי לשון המכרז נדרש כי הקבלן מוכר במקצועות הנ"ל, ללא התייחסות לסיווג.נ
חסר זה בולט במיוחד נוכח העובדה שבתנאי א נסח המכרז התייחס הן למקצועות והן לסיווג, ולא היה כל קושי להתייחס לסיווג גם בתנאי ב.ב
 
נמצא שהפרשנות המוצעת על ידי העותרת מעוגנת היטב בטקסט, בעוד כדי לקבל את הפרשנות המוצעת על ידי המשיבה יש להשלים את הטקסט ולקרוא לתוכו תנאי שלא נכתב בו, ואולי אף הושמט, שכן אין ספק שנסח תנאי המכרז היה מודע לקיומם של 2 פרמטרים נפרדים: מקצוע וסיווג.ו
 
המשיבה טוענת כי הפרשנות המוצעת על ידי העותרת אינה מתיישבת עם תכליתו של התנאי הנדון, ומפנה לתיאור העבודות נושא המכרז, שלדעתה מגלה מורכבות המחייבת דרישת סיווג בלתי מוגבל.נ
 
אם אמנם ההיקף הכספי של העבודות נושא המכרז חורג מסיווגה המוכר של העותרת למועד הגשת ההצעות, יש ממש בטענה, שכן לא סביר לייחס לנסח במכרז כוונה לאפשר השתתפות במכרז למי שלא נמצא כשיר להכלל ברשימת הקבלנים המוכרים לביצוע עבודות בהיקף המתאים.ב
לא כך הדבר אם ההיקף הכספי של העבודות נושא המכרז מצוי בתחום סיווגה של העותרת ברישומי אגף הבינוי.ו
 
מסמכי המכרז אינם מגלים את ההיקף הכספי של העבודות נושא המכרז, אולם אין מדובר בבניית מגדל רב קומות או פרוייקט אחר בעל היקף גדול במיוחד. מדובר בתכנון וביצוע מבנים עבור יחידות צה"ל, בבניה מודולרית או יציקת בטון, כאשר שטחו המירבי של המבנה הינו 350 מ"ר.נ
איני בטוח כלל ועיקר שההיקף הכספי של עבודת תכנון וביצוע מבנה כזה מחייב סיווג בלתי מוגבל דווקא, ובהחלט סביר שלעניין הסיווג הכספי די בסיווג על פי רישומי רשם הקבלנים כדי לענות על האינטרס של המשיבה.ב
 
בנסיבות אלה איני סבור שהפרשנות המוצעת על ידי העותרת, שכאמור מתיישבת יפה עם נוסח תנאי המכרז, אינה מתיישבת עם תכלית התנאי הנדון.ו
 
אוסיף כי יש רגלים לסברה שהמשיבה עצמה סברה שדי בסיווגה של העותרת כדי לאפשר השתתפותה במכרז, שכן ענייננו במכרז סגור, כאשר הבחירה בעותרת כאחד הקבלנים אליהם הופנתה ההזמנה להגיש הצעה באה מצד אנשי המשיבה, ותקנה 25(ב) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון) תשנ"ג - 1993 מחייבת כי "תעשה הפניה להזמנת הצעות למציעים מסויימים בלבד, שמבחינת נתוניהם, רמתם וסיווגם הבטחוני מתאימים לבצע את העיסקה שלגביה נערך המכרז...".נ
 
רשימות הקבלנים המוכרים וסיווגם מצויים בידיעת המשיבה, ושעה שהיא בוחרת בקבלנים שיוזמנו על ידה להשתתף במכרז סגור, חובתה לבחור אך ורק הקבלנים המצויים ברשימת הקבלנים המוכרים במקצוע ובסיווג הרלבנטיים.ב
 
בסיכומיו טוען בא כח המשיבה כי הזמנת קבלן להשתתף במכרז אינה תחליף לעמידה בתנאי המכרז. אכן כך, אולם בבוא בית המשפט לפרש את תנאי המכרז, בחיפוש אחר אומד דעת בעל המכרז אין מניעה להביא בחשבון גם את הזמנתו של קבלן להגיש הצעה כאחד השיקולים הרלבנטיים.ו
 
לאור האמור לעיל באתי לכלל מסקנה כי דין פסילת הצעת העותרת להתבטל.נ
 
ועדת המכרזים תדון בהצעה לגופה ותחליט כישר בעיניה.ב
 
המשיבה תשלם לעותרת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של -.20,000 ₪.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות נפשית משרד הביטחון

 2. מכרז מחשוב משרד הביטחון

 3. עורך דין נגד משרד הביטחון

 4. חוב ארנונה של משרד הביטחון

 5. מענק נכות משרד הבטחון פגיעה בצבא

 6. הכרה באם שכולה במשרד הביטחון

 7. קיזוז תגמולים ממשרד הביטחון

 8. פטור מחובת מכרז למשרד הביטחון

 9. ועדה רפואית משרד הביטחון קרסול

 10. משרד הביטחון - נכה נצרך - נכה נזקק

 11. ועדה רפואית חוזרת משרד הביטחון

 12. מחלת בירגר - הכרה במשרד הביטחון

 13. פגיעה עצבית שורשית - משרד הביטחון

 14. ליקוי פוסט פסיכוטי - משרד הביטחון

 15. השתתפות במכרז סגור של משרד הביטחון

 16. בקשת עיון בהצעה במכרז משרד הביטחון

 17. תביעות נגד משרד הביטחון - קצין התגמולים

 18. נטל ההוכחה בתביעות מול משרד הביטחון

 19. פציעה בקרסול ועדה רפואית משרד הביטחון

 20. אי החזרת כספים ע"י התובע למשרד הביטחון

 21. כיב בתריסריון - תביעה נגד משרד הביטחון

 22. ערעור על ועדה רפואית עליונה - משרד הביטחון

 23. כמה עולה עורך דין לייצוג מול משרד הביטחון ?

 24. פציעה בצניחה בצבא - תביעה נגד משרד הביטחון

 25. תביעה נגד משרד הביטחון להחזר הוצאות אחזקת רכב

 26. נכות נפשית - התיישנות תביעה נגד משרד הביטחון

 27. התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI

 28. העלאת אחוזי נכות ממשרד הביטחון בגין ליקויי שמיעה

 29. ערעור לבית המשפט המחוזי על אחוזי נכות במשרד הביטחון

 30. עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

 31. ערעור על קביעה רפואית (מקצועית) של ועדה רפואית של משרד הביטחון

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון