התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה / עקירת עין - תאונת עבודה:

.1התובע הוא מהנדס אזרחי, שנולד בגרוזיה ביום 10.4.37, עלה לישראל ביום 24.11.90ומתגורר מאז בקרית גת. ביום 6.1.91התחיל התובע לעבוד כפועל פשוט במפעלה של הנתבעת מס' 1(להלן - "הנתבעת") ובמקביל לעבודתו זאת - שבה עסק בשעות הלילה - התחיל לעבוד ביום 16.3.91בחברת בניה, אף זאת כפועל פשוט.
ביום 25.3.91, בזמן עבודתו במפעלה של הנתבעת, עסק במשיכת חוט ברזל בעובי
של כ - 6- 7מ"מ מסליל שעליו היה כרוך, ובהזנת החוט לתוך מכונה המשמשת לעיבודו. במהלך העבודה, שאותה ביצע יחד עם עובד נוסף, היה צורך לחתוך מזמן לזמן קטעים של החוט. בזמן שהתובע החזיק בחוט בשתי ידיו והעובד השני חתך אותו במספריים בקטע שבין שתי ידיו של התובע, השתחרר אחד מקצותיו של החוט החתוך וחדר לעינו הימנית של התובע, שהתעוורה ומאוחר יותר נעקרה. נכותו בגין אובדן עינו הימנית היא %55, אולם התובע היה נכה בעינו השמאלית מלידתו, בשל עכירות של העדשה, בשיעור %.15
על עובדות אלה, שבגינן תבע התובע לחייב את הנתבעות לפצותו, אין מחלוקת.
.2כאמור, לא היתה מחלוקת בדבר נסיבותיה של התאונה כפי שתוארו לעיל.
כמו כן אין מחלוקת, כי השיטה של חיתוך החוט, שבה נקט התובע ביוזמתו, היתה שונה מן השיטה המקובלת במפעל, לפיה היה העובד עומד
על החוט בשתי רגליו וחותך את הקטע שבין רגליו. עוד אין מחלוקת כי בעת התאונה
לא הרכיב התובע משקפי מגן. לטענת הנתבעות, יש לדחות את התביעה נגדן מטעמים
אלה או להטיל על התובע אשם תורם.
.3התובע העיד בהרחבה על נסיבות התאונה (תצהירו מיום 29.11.93ועדותו
בעמ' 34- 40לפרוטוקול). עוד העיד מטעמו סגן מפקח העבודה האזורי לאיזור הדרום במשרד העבודה והרווחה, אינג' מיכאל ליבפריינד, שחקר את התאונה ודו"ח חקירת תאונה שערך הוגש כמוצג (ת/ .2עדותו בעמ' 9- 17לפרוטוקול). מטעם הנתבעות העיד מר יוסף מזוז, שהוא מנהל מחלקה במפעל, על שיטות העבודה במפעל ועל דרכי הדרכת העובדים (עמ' 43- 51לפרוטוקול). כמו כן הציג ב"כ הנתבעות את המתקן שבו מדובר והודגמו על ידי התובע שתי שיטות החיתוך הנזכרות.
אינני רואה צורך לעסוק בניתוחים מפורטים של עדויותיהם של התובע ושל העד מזוז וזאת, בעיקר, לאור הממצאים והמסקנות שבדו"ח שערך אינג' ליבפריינד ולאור הדברים שאמר בעדותו. כפי שקבע בפרק ד' של הדו"ח נעשה החיתוך "בצורה מאולתרת ובלתי בטוחה - - - בלי להשתמש בציוד מגן אישי להגנת העיניים. - - - במחלקת מתיחה עד היום לא השתמשו בציוד מגן אישי בזמן חיתוך המוטות ולא קיימת שום הוראה להשתמש בציוד מגן אישי בזמן חיתוך מוטות". עד זה, שהוא מהנדס מכונות, הוסיף ואמר בעדותו שכל השיטות שבהן השתמשו במפעלה של הנתבעת, כלשונו:ו "לא נראות לי מבחינה בטיחותית, לדאבוני הן פסולות". לפיכך המליץ ודרש העד "לחתוך את מוט הברזל או הפלדה במתקן בטיחותי כאשר שני מקומות משני צידי נקודת החיתוך יהיו מחוזקים במתקן הבטיחות האמור כדי למנוע תאונה דומה או חוזרת, דהיינו, השתחררות קצה המוט החתוך לאחר החיתוך" (עמ' 12לפרוטוקול). לדבריו, לא העמיד המפעל לרשות העובדים משקפי מגן למרות דרישותיו של העד (עמ' 17לפרוטוקול).
מסקנותיו של אינג' ליבפריינד מקובלות עלי ואני מאמץ אותן בשלמותן. אף אני סבור כמותו - וזאת, בין היתר, על פי מראה עיני במהלך הצגת המתקן ושיטות העבודה - ששתי שיטות החיתוך מסוכנות ועלולות לגרום נזקי גוף חמורים לעובדים. מכאן, ששינוי השיטה ביוזמתו של התובע לא היה בו כדי לגרוע מאחריותה של הנתבעת, ששיטת העבודה שהנהיגה היתה פסולה מעיקרה. גם העובדה שהעובדים הודרכו, לטענתה, לפי שיטה אחרת אינה מעלה ואינה מורידה, אפילו לא נגרמו בעטיה תאונות בעבר.
אשר לשימוש במשקפי מגן, התרשמתי שגם בענין זה יש לסמוך על דברי אינג' ליבפריינד, שצוטטו לעיל, ולא על דברי העד מזוז, דהיינו, כי בעת ארוע התאונה לא נהגו להשתמש במפעל במשקפי מגן.
לפיכך אני קובע כי הנתבעת אחראית לתאונה. לאור המסקנות שאליהן הגעתי, גם
לא מצאתי מקום להטיל על התובע אשם תורם.
.4גם שומת נזקיו של התובע היתה שנויה במחלוקת בין בעלי הדין. לענין זה נחלקו בעיקר בשאלת מידת תפקודיות נכותו של התובע, השתכרותו הצפויה אלמלא התאונה ותוחלת עבודתו בעתיד.
כאמור לעיל, נכותו של התובע בגין אובדן עינו הימנית היא %55, אולם התובע היה נכה בעינו השמאלית מלידתו, בשל עכירות של העדשה, בשיעור % .15כפי שאמר התובע בתצהירו, שהוגש במקום חקירה ראשית, מוגבל טווח הראייה שלו למטר או שניים ואף זאת רק בתנאי אור טובים מאד.
הוא מסוגל לקרוא רק כתב באותיות גדולות במיוחד במשך פרקי זמן קצרים של 5דקות
לכל היותר. לפיכך, על רקע גילו של התובע בעת ארוע התאונה - בן 54שנים כמעט ידיעתו הדלה בשפה העברית והעובדה שעלה לישראל כחודשיים ומחצה בלבד לפני כן, נראה לי שנכותו שוללת ממנו כל אפשרות לעסוק במקצועו, או בכל עבודה מכניסה אחרת. נכותו התפקודית היא %.100
אשר להשתכרותו של התובע אלמלא התאונה היה, אולי, מקום למסקנה שהיה מגיע
אחרי שנים מעטות לרמת שכר גבוהה של מהנדס ואפילו למשכורת של -.000, 10ש"ח לחודש (עדות ולדימיר ברג בעמ' 26לפרוטוקול). עברו המקצועי המרשים בחו"ל, שעליו מעידות התעודות שהגיש וכן העידו מהנדסים מחבריו (עיין, לדוגמא, בעדות ברג הנזכר בעמ' 27, 28לפרוטוקול ועדות דוד גולדינר בעמ' 30לפרוטוקול), תומך, לכאורה, במסקנה זאת. גם העובדה שעבד כפועל פשוט בשני מקומות עבודה יש בה כדי להעיד על המוטיבציה שלו. מאידך גיסא, גילו המתקדם, מועד עליתו והידיעה הדלה של השפה, שהיו מקשים בודאי מאד על קליטתו והתקדמותו, מטים את הכף
בכיוון רמת השתכרות נמוכה הרבה יותר.
במצב דברים זה נראה לי שיש לחשב את הפסדי העבר שלו לפי השתכרותו בשני מקומות העבודה ערב התאונה, שהיתה כ-.000, 2ש"ח לחודש, ששוויה המשוערך להיום הוא כ-.350, 3ש"ח, וכן להביא בחשבון קידום בשכר שהיה מעלה את ההשתכרות לסך -. 500, 4ש"ח לחודש. את בסיס החישוב לעתיד יש להעמיד על -.000, 6ש"ח לחודש, עד שימלאו לו 65שנים.
את הפיצוי עבור הנזק הלא ממוני יש להעמיד על כפל הפיצוי שלפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975, ללא ניכוי עבור גיל, ובסך הכל -.000, 110ש"ח.
.5לפיכך זכאי התובע לסכומים דלקמן:נ-
א) (1) עבור הפסדי השתכרות בעבר
( 57חודשים x-.500, 4ש"ח) - -.500, 256ש"ח
(2) עבור הפסדי כושר השתכרות בעתיד ( 7שנים)
(מקדם היוון 75.6813x-.000, 6ש"ח) - -.088, 454ש"ח
(3) עבור נזק לא ממוני - -.000, 110ש"חסך הכל -.588, 820ש"ח


ב) מן הסכום הכולל יש לנכות את סכומי הגמלאות של המוסד לביטוח לאומי
ששולמו לתובע בעבר וישולמו לו בעתיד (לפי חוות דעת של האקטואר שי ספיר מיום 24.5.95משוערכת להיום)
- -.580, 208ש"ח

יתרה -.008, 612ש"ח


.6לפיכך אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסך -.008, 612ש"ח. סכומי הפיצויים עבור הפסדי העבר ועבור הנזק שאינו ממוני וכן גמלאות המוסד לביטוח לאומי ששולמו בעבר ישאו ריבית כחוק.

עוד ישאו הנתבעות בשכר טרחת עוה"ד של התובע בשיעור % 15על הסכום שנפסק,
בצירוף מע"מ, וכן בהוצאות המשפט שלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון