התפטרות נהג מערבל בטון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות נהג מערבל בטון:

זוהי תביעה לפיצויי פיטורין, לשחרור כספים בפוליסת ביטוח חיים ולקרן השתלמות, וכן תביעה שכנגד לדמי הודעה מוקדמת למעביד, ופיצוי בגין הפסד ימי עבודה לרכב של המעביד.
 
להלן עובדות המקרה:

1. הנתבעת הינה חברה העוסקת בהובלה ואספקת חומרי מחצבה.
 
2. התובע נהג משאית, שעבד בשרות הנתבעת על מערבל בטון מ- 1/7/97 ועד 30/9/99
במסגרת התקשרות עסקית עם מחצבות כפר-גלעדי.נ
 
להלן טענות התובע:
3. הועסק בשעות עבודה ממושכות, הרבה מעבר למותר עפ"י החוק, ונהג ברכב עם בעיות
בטיחות. התלונן על כך בפני הממונים עליו, אך דבר לא נעשה, ולכן לא היה מנוס מלהפסיק את העבודה.ב
 
4. הפסקת העבודה ביוזמתו היתה בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורין, שכן למרות שמקום
העבודה היה קרוב לביתו, הרי לא יכול היה להמשיך לסכן את חייו בנהיגה ברכב עם בעיות בטיחות. בפועל שכשהתלונן בפני המנהל ענה לו הנ"ל בזו הלשון: "אם לא מתאים לך הביתה."
 
5. הנתבעת פתחה עבורו פוליסת ביטוח חיים על שמו, אך חברת הביטוח "שילוח" סירבה
לשחרר את הכספים שנצברו בה. חרף ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה לא העבירה
הנתבעת כספים לקרן השתלמות במהלך כל תקופת עבודתו.
 
6. בפועל, התובע התקשר למעביד מתוך כוונה לחזור לעבודה בתנאים הולמים, אך נדחה ע"י
המעביד.ו
 
7. התובע טוען שאין בסמכות ביה"ד לדון בתביעת נזיקין של הנתבעת כאשר היא טוענת
לנזק שנגרם לה בהשבתת המשאית עליה עבד התובע קודם שעזב.נ
 
8. התובע תובע פיצויי פיטורים בסך 10,252 ₪ ו/או הפרשות לקרן השתלמות בסך של
7,965 ₪, שחרור פוליסת ביטוח חיים שהצטבר בה בסך של 5,000 ₪.
 
להלן טענות הנתבעת:
9. התובע עבד לשביעות רצון הנתבעת עד שהוציא רשיון לרכב כבד של 15 טון, וביקש שיבוץ
בהתאם, אלא שהנתבעת לא יכלה לתת לו את השיבוץ המבוקש.
 
10. מאז החל התובע לעשות כל שהיה לאל ידו כדי לגרום לפיטוריו, וכשהדבר לא עלה בידו,
עזב את העבודה ללא מתן הודעה מוקדמת למעביד.ב
 
11. התובע יצר קשרים עם הנתבעת ואמר שמוכן לחזור לעבודה, נקבעה לו פגישה עם המנהל
של אתר העבודה במחצבות כפר-גלעדי והוא לא הופיע לפגישה.
 
12. התובע הכיר את אופי העבודה ואת שעות העבודה ומעולם לא התלונן. הנתבעת מעסיקה
קצין בטיחות וגם מקפידה לטפל ברכביה, וגם בתחום זה לא היו לתובע תלונות.ו
 
13. עזיבת התובע גרמה לנתבעת נזקים בכך שהמכונית עליה עבד התובע הושבתה מעבודה
עקב עזיבתו הפתאומית את העבודה ללא הודעה מוקדמת. בכך נגרם לנתבעת נזק כספי
כמפורט בתביעה.נ
 
14. הנתבעת תובעת סך של 22,500 ₪ לפי 900 ₪ ליום, בגין השבתת הרכב של התובע ל- 25
ימים עד שנמצא לו נהג מחליף.ב
 
לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:
15. התובע מבקש לבסס את זכאותו לפיצויי פיטורין על הטענה, כי עזב את העבודה בנסיבות
שלא אפשרו לו להמשיך לעבוד בגלל שעות עבודה ממושכות ונהיגה ברכב לא תקין.ו
 
16. התובע הגיש לביה"ד כרטיסי טכנוגרף על מנת להוכיח את שעות עבודתו הבלתי סבירות.
בכרטיסי הטכנוגרף הללו אין די בהם כדי להוכיח שעות עבודה ממושכות, שכן החוק
מתייחס לנהיגה ממושכת ולא לשהות ממושכת בעבודה. מהכרטיסים שצורפו ניתן לראות
רק שעות עבודה ארוכות אבל לא נהיגה ממושכת ורצופה ללא תקופות מנוחה ובניגוד
להוראות הבטיחות.נ
 
17. איננו מתייחסים לטענות התובע, שהועלו רק בסיכומיו ולא קודם לכן בכל הנוגע לדו"ח
עבירה בדבר ליקויים ברכב או דיווח על שיחה שלו עם מנהל, שאמר לו: "אם לא מתאים לך אז תלך."
 
18. במערכת יחסי עבודה תקינה, מצופה מעובד שיש לו טענות שונות בדבר סדרי עבודתו או
תנאי העבודה, כי יעלה את העניין בפני מעבידיו וגם יכול אח"כ להוכיח שכך עשה.ב
 
19. התובע לא הרים את נטל הראיה ולא הוכיח שאכן התלונן בפני מעסיקיו על תקינות כלי
הרכב וכן על ביצוע עבודה בשעות ממושכות בניגוד לחוק. בנסיבות אלה - מקובלת עלינו טענת המעביד, כי התובע עזב את העבודה ביוזמתו כדי לשפר את מעמדו המקצועי, לאחר שהשיג רשיון לרכב כבד יותר.
 
20. התובע טען, כי בניגוד להסכם הקיבוצי בענף, לא הפרישה הנתבעת לקרן השתלמות.
הנתבעת בינתיים שילמה לתובע בהמחאה סך של 1,890 ₪ על חשבון הפרשות לקרן ההשתלמות, והתובע לא מכחיש את קבלת הסכום. על כן עניין זה בא על פתרונו, כי שולמו לתובע ההפרשות שהיו צריכות להיעשות ע"י המעביד – כלומר חלק המעביד בלבד.
 
21. על שם התובע הופקדו כספים בחברת ביטוח "שילוח". הנתבעת טענה שהתובע לא ביקש
לשחרר כספים אלו.
 
22. ארבעה ימים לאחר שהתובע עזב את העבודה, נשלח אליו מכתב ובו "ברכת הדרך".
הנתבעת לא ביקשה ממנו לשוב לעבודה וגם לא הזהירה אותו שבעזיבתו את העבודה ללא
הודעה מוקדמת הוא גורם לה נזק כספי.
 
23. בנסיבות אלה - אנו קובעים כדלקמן:
 
א. התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורין הואיל והתפטר מהעבודה ביוזמתו ולא הוכיח,
כי דינו כדין מפוטר. התובע לא הוכיח, כי בנסיבות המקרה ההוראות הקבועות
בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין חלות עליו.ו
 
ב. הנתבעת תשחרר לרשות התובע את כל כספי התגמולים שנצברו בפוליסות
הביטוח על שמו בחברת "שלוח", וזאת תוך 15 יום מקבלת פסק-דין זה.
 
ג. נדחית התביעה שכנגד לקיזוז דמי הודעה מוקדמת של התובע. הנתבעת הסכימה
לעזיבתו של התובע ולא התריעה בפניו מבעוד מועד שלא נתן לה הודעה מוקדמת
כנדרש ולא נתנה לו את האפשרות למזער את הנזק, שנגרם לא – אם נגרם – בעזיבתו החפוזה, כטענתה.
 
ד. התביעה שכנגד הוגשה לביה"ד בגין נזק שנגרם לנתבעת בהשבתת רכבה ל- 25
יום עבודה של 900 ₪, בסך של 22,500 ₪. לפי התובע עבד והשתכר אצל הנתבעת
סך של כ- 4,000 ₪. אין הוא חייב לפדותה במלוא נזקיה, אלא רק במתן הודעה מוקדמת בגובה שכרו החודשי. במכתב ששלחה הנתבעת לתובע ביום 4/10/99 בזו הלשון:
"הצטערנו לשמוע על התפטרותך עקב רצונך
להפסיק את עבודתך בשירות חברתנו.
אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך."
 
במכתב הנ"ל יש לראות כויתור על הזכות לדרוש מהתובע לתת לה הודעה
מוקדמת ולעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. על כן – התביעה שכנגד
נדחית בזאת.
 
24. בסיכומים של ב"כ התובע הוא תבע דמי הודעה מוקדמת בסך של 4,400 ₪. בכתב
התביעה המתוקן לא היתה תביעה בגין הודעה מוקדמת, על כן לא ניתן לתבוע זאת במסגרת הסיכומים בכתב. אך מאחר ונקבע, כי התובע עזב את עבודתו, אזי אדם המתפטר מעבודתו אינו זכאי לדמי הודעה מוקדמת. על כן – גם התביעה הזו נדחית בזאת.
 
25. בנסיבות הענין – כל צד ישא בהוצאותיו.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בורר

 2. התפטרות גננת

 3. התפטרות או פיטורים

 4. התפטרות בגיל 65

 5. התפטרות מוסכניק

 6. התפטרות עובד מוסך

 7. התפטרות עקב חתונה

 8. התפטרות ללא התראה

 9. התפטרות או פיטורים

 10. התראה לפני התפטרות

 11. ביטול מכתב התפטרות

 12. פיטורים או התפטרות

 13. התפטרות בגלל השעיה

 14. התפטרות עובדת מתנ''ס

 15. התפטרות מנהל מכירות

 16. התפטרות עובדת ניקיון

 17. התפטרות עקב התעללות

 18. התפטרות עקב מחלת ילד

 19. התפטרות מטפלת בילדים

 20. התפטרות עקב מעבר דירה

 21. התפטרות מוצדקת אבטלה

 22. התפטרות בשל מצב רפואי

 23. חזרה מהתפטרות אחרי שעה

 24. אי הגעה לעבודה התפטרות

 25. התפטרות בגלל שחיקת שכר

 26. התפטרות עקב מעבר למושב

 27. מכתב התפטרות לאחר גניבה

 28. המשך עבודה לאחר התפטרות

 29. התפטרות נהג מערבל בטון

 30. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 31. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 32. התפטרות בגלל עומס בעבודה

 33. התפטרות בגלל לחץ בעבודה

 34. התפטרות לא מוצדקת מהעבודה

 35. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 36. התפטרות עובד מועצה מקומית

 37. התפטרות בגלל האשמה בגניבה

 38. התפטרות בגלל קיצור משמרות

 39. התפטרות בגלל חילופי מעבידים

 40. הצעת עבודה חלופית - התפטרות

 41. התפטרות עקב התנהגות מעליבה

 42. אי התייצבות לעבודה כהתפטרות

 43. התפטרות בגלל תנאים לא ראויים

 44. פתיחת עסק מתחרה אחרי התפטרות

 45. התפטרות בזמן חופשה ללא תשלום

 46. פתיחת עסק מתחרה לאחר התפטרות

 47. התפטרות בגלל אי שיבוץ לעבודה

 48. התפטרות עובד לצורך טיפול בילד

 49. התפטרות בגלל שינוי תנאי עבודה

 50. התפטרות בגלל שינוי שעות עבודה

 51. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 52. התפטרות בגלל העדר הסעה לעובד

 53. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום

 54. קבלת מכתב ''התפטרות'' מהמעסיק

 55. התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

 56. התפטרות תוך 9 חודשים מיום הלידה

 57. פיצויי פיטורים לרב בגין התפטרות

 58. התפטרות בגלל הפרת הבטחה לקידום

 59. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 60. התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

 61. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 62. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 63. התפטרות עקב מעבר מגורים בהתנחלות

 64. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 65. התפטרות עקב הפרת הבטחה להעלאת שכר

 66. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 67. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 68. התפטרות עקב מעבר דירה לעיירת פיתוח

 69. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 70. התפטרות עקב אי תשלום תנאים סוציאליים

 71. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר

 72. קבלת חצי מפיצויי פיטורים עקב התפטרות

 73. התפטרות עקב מצב בריאותי - עבודה חלקית

 74. התפטרות בגלל נישואים - פיצויי פיטורים

 75. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 76. האם אפשר להכריח בורר לחזור בו מהתפטרותו

 77. התפטרות בשל מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 78. התפטרות בדין מפוטר עקב צמצום שעות העבודה

 79. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי

 80. התפטרות בגלל אי העמדת מגורים במקום עבודה חדש

 81. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 82. הבטחה לעובד לשלם פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות

 83. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון