טיאוט רחובות - מכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טיאוט רחובות – מכרז:

רקע
 
בפני עתירה לביטול החלטת משיבה 1 על ביטול מכרז מס' 275/01 לביצוע עבודות ניקוי וטיאוט רחובות ופרסום מכרז חדש וכן לקבוע את זכייתה של העותרת במכרז בהתאם להחלטת משיבה 1 עובר לביטול המכרז כאמור.

עתירה זו היא אחת משרשרת עתירות שהוגשו בעניינו של מכרז מס' 275/01. מאחר והצדדים לכל העתירות זהים אתאר את העובדות הדרושות בקצרה.נ
 
ביום 24.12.01 פרסמה עיריית תל אביב יפו (להלן: "העירייה") מכרז פומבי מס' 275/01 לעבודות ניקוי וטיאוט רחובות (להלן: "המכרז").ב
בתיבת המכרזים נמצאו 15 הצעות בהן הצעת העותרת. ועדת המכרזים דנה בהצעות השונות בשני שלבים. בשלב הראשון אשר הסתיים ביום 14.8.02 נבחנה עמידת ההצעות בתנאי הסף ונמצאו 13 הצעות כשרות ובהן הצעתה של העותרת.ו
בשלב השני שוקללו ההצעות הכשרות וביום 9.10.02 החליטה ועדת המכרזים להכריז על 5 מהחברות המציעות, ובהן העותרת, כזוכות במכרז.נ
 
חלק מהמציעות אשר לא השלימו עם החלטות משיבה 1 עתרו לבית המשפט נגד החלטות ועדת המכרזים.
בעוד העתירות תלויות ועומדות החליטה עיריית תל אביב למנות ועדת בדיקה שתבחן בשנית את ההצעות שהוגשו למכרז.ב
 
ככל שמדובר בעותרת הגיעה ועדת הבדיקה להחלטה לפיה הצעת העותרת עומדת בתנאי המכרז, אולם יש להפחית 4.5 נקודות מציון האיכות של הצעתה.ו
עוד החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש (נספח י).נ
 
העותרת אינה משלימה עם החלטות ועדת המכרזים באשר להפחתת 4.5 נקודות מציון האיכות של הצעתה וביטול המכרז.
מכאן, העתירה לבטל את החלטה על ביטול המכרז ולהכריז על העותרת כזוכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום 9.10.02.ב
 
בין לבין ניתן פסק דין בעת"מ 1186/03 לפיו בוטלה החלטת משיבה 1 על ביטול המכרז והעתירה בעניין זה התיתרה.ו
נותר איפה לבחון את טענותיה של העותרת באשר להחלטת ועדת המכרזים להפחית 4.5 נקודות מציון האיכות של הצעתה.נ
 
דיון
 
לטענת העותרת, ההחלטה על הפחתת ניקוד האיכות של הצעתה הייתה בחוסר סמכות מאחר וועדת הבדיקה לא הוסמכה לדון בעניין ניקוד האיכות, אלא בעמידת ההצעות בתנאי הסף.
עוד טוענת העותרת, כי ועדת הבדיקה קיבלה את החלטתה מבלי לאפשר לה להשיב לטענות שהועלו נגדה במהלך הדיונים.
לטענת העותרת, גם אם תתקבל החלטת ועדת הבדיקה לעניין הפחתת הניקוד של הצעתה, עדיין זכאית היא כי בית המשפט יכריז על הצעתה כהצעה הזוכה.ב
 
לטענת משיבה 1, בפני ועדת הבדיקה הוצגו מכתבים שיצאו מטעם מנהל תכנון ובקרה ואגף התברואה, מהם עולה לכאורה כי היו ליקויים בעבודתה של העותרת ועל כן ההחלטה על הפחתת ניקוד האיכות של הצעת העותרת היא סבירה ואין להתערב בה.ו
 
בבג"צ 685/78 - עומרי מחמוד נ' שר החינוך והתרבות ו-7 אח', פ"ד לג (1), 767, בע' 774 נקבע:
 
"השאלה שלפנינו היא מצומצמת יותר באופיה, והיא זו: משקיימה הוועדה את חובת השמיעה הראשונית, האם מוטלת עליה חובת השמיעה המשנית, דהיינו, החובה לאפשר למי שמופיע לפניה להגיב על מידע המובא לפני הוועדה ואשר עשוי להשפיע על עמדת הוועדה באשר לאותו אדם. על שאלה אחרונה זו אני משיב ללא היסוס בחיוב. ההגינות והיושר מחייבים כי, משהופיע פלוני לפני גוף הממליץ בענינו וזה האחרון מבקש לבסס את החלטתו על מידע הקשור לאותו פלוני, תינתן לפלוני ההזדמנות להגיב על המידע ולהציג את עמדתו ביחס אליו. לענין זה איני רואה כל הבדל בין גוף הממליץ על התקשרות לענין שירותים או טובין - אשר בגינו הוכחה בעבר החובה האמורה (בג"צ 270/66, (א' לוסטיג - ג' דוביצקי, הנדסה קבלנית בע"מ נגד עירית גבעתיים, ואח', פ"ד כ(4) 129.)) - לבין גוף הממליץ על מינוי למשרה (השווה בג"צ 435/77, (זכי נאשף נגד המועצה המקומית טייבה, ו-10 אח', פ"ד לב(50 (2.)). באלה כבאלה מחייבת ההגינות, ועל כן מחייב גם הדין, לתת למועמד הזדמנות נאותה להגיב על מידע שנמסר בענינו והעשוי להשפיע לרעה על סיכויו."
 
אכן, הטענות באשר לאיכות עבודתה של העותרת חייבו את התייחסותה של ועדת הבדיקה, אולם משנתונים אלה נחשפו בפני ועדת הבדיקה היה עליה לאפשר לעותרת להשיב על הטענות נגדה ובמיוחד לאור העובדה שהצעתה הייתה בין הזוכות על פי ההחלטה מיום 9.10.02.נ
לא נטען על ידי משיבה 1 כי ניתנה לעותרת הזדמנות להשיב על הטענות נגדה ולמעשה לא מצאתי בתגובתה של משיבה 1 כל התייחסות לעניין זכות הטיעון בקשר עם ההחלטה על הפחתת הניקוד.ב
 
משאין חולק, שועדת הבדיקה לא אפשרה לעותרת להשיב לטענות נגדה, אני קובע שההחלטה על הפחתת הניקוד של הצעת העותרת נתקבלה שלא כדין.
אכן, ההלכה היא כי אי קיומה של חובת השימוע אינו מחייב בהכרח את ביטול החלטת הרשות הציבורית ויש לשקול בכל מקרה מהי נפקות הפרת החובה.
בענייננו, כרכה ועדת הבדיקה את הדיון באיכות הצעתה של העותרת עם ביטול המכרז, ויש בליבי חשש כי לאור ההחלטה הצפויה על ביטול המכרז לא נתנה ועדת הבדיקה את דעתה לפגיעה החמורה הצפויה לעותרת מהפחתת ניקוד האיכות של הצעתה. זאת ועוד, מדובר בפגיעה חמורה בעותרת שניתן לתקנה ללא מאמץ מיוחד מאחר והליכי המכרז עדיין לא הסתיימו.
לכן, ומשחודשו הליכי המכרז נראה לי כי ראוי לבטל את החלטת ועדת הבדיקה ולאפשר לעותרת להשיב לטענות נגדה.
 
לטענת משיבה 6, על חוזה ההתקשרות שצורף להצעת העותרת חתום גוף ששמו "שלג לבן שרותי כ"א ניקיון ושמירה בע"מ" השונה משמה של העותרת.
אני דוחה טענה זו לאור האמור בתעודת הרישום אשר צורפה לתשובת העותרת וממנה עולה כי העותרת החליפה את שמה כדין.ו
 
באשר לטענות משיבה 6 לגבי הפגמים שלכאורה נפלו בערבות הבנקאית של העותרת, נראה לי כי עניין זה מצוי בסמכותה של ועדת המכרזים אשר לא נתנה דעתה לכך עדיין, מטעמים מובנים ואין זה ראוי שאזדקק לעניין זה. הערבות אליה מתייחסת משיבה 6 היא ערבות חדשה אותה המציאה העותרת לאחר שמשיבה 1 החזירה את הערבות הבנקאית המקורית בעקבות ההחלטה על ביטול המכרז. משבוטלה החלטת ועדת המכרזים על ביטול המכרז והליכי המכרז יימשכו, על ועדת המכרזים לתת דעתה לעניין הערבות החדשה שהמציאה העותרת.
 
אשר על כן, אני מורה למשיבה 1, לבחון מחדש את הטענות באשר לאיכות עבודתה של העותרת לאחר שתתן לעותרת זכות להשיב על טענות אלה.נ

משיבות 1 ו – 6 ביחד ולחוד ישלמו לעותרת הוצאות משפט ושכ"ט בסך 20,000 ₪.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון