מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז הובלת דלק עבור צה''ל:

רקע
 
בחודש נובמבר פרסם משרד הביטחון מכרז מס' 5/2002/54813 לשירותי הובלת דלק ומוצריו בצובר במכליות עבור מערכת הביטחון וצה"ל (להלן: "המכרז").

על פי תנאי המכרז, משרד הביטחון רשאי היה לפצל את ההתקשרויות נשוא המכרז בין מספר ספקים על פי אזורים, כמפורט במכרז. עוד נקבע בתנאי המכרז שניתן להגיש הצעה חלקית לגבי חלק מהאזורים או לגבי אזור אחד בלבד.נ
 
העתירות דנן נוגעות לתוצאות המכרז באזור א', שביחס אליו הגישו העותרת בעת"מ 1543/02 (להלן" "כימוטל") והעותרת בעת"מ 1536/02 (להלן: "של-דל") את הצעותיהן.
 
בסעיף 6 לתנאי המכרז נקבע:
 
"ישתתפו במכרז אך ורק מציעים שהצעותיהם עונות על כל התנאים שלהלן:
...ב
ד.       על המציע להיות בעלים של 25 מכליות דלק לפחות מתוכם 2 מכליות דלק בקיבולת של 14,000 – 10,000 ליטרים ויתר מכליות הדלק לפחות עם קיבולת של 20,000 ליטרים ומעלה, ולצרף צילום של רשיונות הרכב של המכליות שבבעלותו כקבוע בנספח ג' לבל"מ.ו
...נ
ז.       אי עמידה באחד מתנאי הסף הנ"ל תגרום לפסילת ההצעה"
 
ועדת המכרזים של משרד הביטחון החליטה למסור הובלות באזור א' לשל-דל.ב
הודעה על ההחלטה נמסרה לשל דל ביום 18.11.02.ו
 
ביום 25.11.02 קיימה ועדת המכרזים דיון מחודש במכרז וקבעה כי עקב אי עמידת המציעים בתנאי הסף שבמכרז יבוטל המכרז באזור א' ויערך מכרז חדש.נ
ביום 26.11.02 החליטה ועדת המכרזים לנהל משא ומתן עם כימוטל ושל-דל.ב
 
כימוטל ושל-דל, אינן מקבלות את החלטות ועדת המכרזים וכל אחת מהן עותרת להצהיר כי היא הזוכה במכרז.ו
 
 
 
דיון
א. הצעתו של-דל
של-דל אינה מתכחש לעובדה כי הצעת כמות שהיא אינה עומדת בדרישת הסף שנקבעה בסעיף 6 לתנאי המכרז, שכן בנספח ג' להצעתה פירטה 13 מכליות בקיבולת של 20,000 ליטרים ומעלה, כאשר הדרישה היא ל- 23 מכליות כאלו.
הסברה של של-דל כי בבעלותה כל הציוד הנדרש, אלא שבשל היות מנכ"לה קצין בכיר במילואים במערך התובלה, המכיר את צרכי צה"ל בנושא המכרז, בטעות נספח ג' להצעה נערך על פי הצרכים האמיתיים של צה"ל ולא על פי תנאי המכרז, אפילו נכון הוא, אין בו כדי להכשיר את ההצעה. בנסיבות אלו פסילת הצעת של-דל אינה מגלה עילה להתערבות שיפוטית, ועל כן איני רואה צורך להדרש לטענות הנוספות שהועלו נגד הצעת של-דל.נ
לפיכך, עתירת של-דל נדחית.ב
 
ב. הצעת כימוטל
העובדות באשר להצעת כימוטל אינן במחלוקת.ו
בסעיף 6(ב) למסמכי המכרז נדרש המציע "לצרף צילום של רשיונות הרכב של המכליות לבעלותו, כקבוע בנספח ג' לבל"מ".
ברשימה שצורפה להצעת כימוטל פורטו מכליות במספר ומהסוגים הנדרשים.נ
להצעה צורפו רשיונות רכב של המכליות, ועל פי רישום הבעלות ברשיונות הבעלות בחלק מהמכליות אינו בשמה של כימוטל.ב
כמו כן לא צורפו להצעה רשיונות רכב של גוררי המכליות שאינן רכב אחוד.ו
את פסילת הצעת כימוטל מבססת המדינה בטיעוניה על שני פגמים שלטענתה נפלו בהצעה.נ
 
א. תנאי המכרז דורשים בעלות של המציע במכליות, וההצעה אינה עומדת בתנאי זה, באשר חלק מהמכליות אינן רשומות ברשיון בשם כימוטל.
 
ב. לא צורפו להצעת כימוטל רשיונות רכב של גוררי המכליות שאינן רכב אחוד, אף שלטענת המדינה כך מתחייב מתנאי המכרז המפנים לנספח ג' לבל"מ.
 
בפתח הדיון בענין זה יצויין כי המדינה לא הציגה פרוטוקול דיון המתעד דיון של הועדה בכשרות הצעת כימוטל, וטענות המדינה בנדון הועלו לראשונה במסגרת תשובתה לעתירת כימוטל. אילו קיימה הועדה דיון בכשרות הצעת כימוטל, היה דיון כזה מתועד בפרוטוקול, ומציין את סיבות הפסילה.
נראה כי ההחלטה לבטל את המכרז לא נבעה מפסילת הצעת כימוטל כי אם מפסילת הצעתה של-דל בלבד, ויש לראות בכך פגם מהותי בפעולת ועדת המכרזים, כשבנוסף לכך יש בכך כדי להצדיק התייחסות ספקנית לנימוקי הפסילה המועלים בדיעבד.ב
לגופן של טענות המדינה בדבר שני הפגמים בהצעת כימוטל יש לומר את הדברים הבאים:
א. תנאי המכרז אינם דורשים כי הבעלות במכליות תהיה רשומה ברשיון הרכב בשם המציע. הדרישה היא לבעלות במכליות, והרישום ברשיון הרכב אינו קובע באופן קונקלוסיבי את הבעלות. לכל היותר יש בו ראיה לכאורה לזהות הבעלים.ו
כימוטל צירפה להצעתה מסמכים המוכיחים מעבר לכל ספק את בעלותה במכליות.
המסקנה המתבקשת היא שאין ממש בטענת המדינה בענין זה.נ
ב. סעיף 6 לתנאי המכרז דורש בעלות במכליות והצגת רשיונות רכב, ואינו מזכיר בלשון מפורשת דרישה לבעלות ולהצגת רשיון רכב לגוררי מכליות שאינן רכב אחוד. עם זאת, הדרישה היא להצגת רשימת המכליות ורשיונות רכב על פי נספח ג' לבל"מ, ובנספח זה עמודה מיוחדת לציון פרטי הגורר.ב
מקובלת עלי עמדת המדינה לפיה לאור מהות המכרז דנן, הדרישה לגורר לכל מכלית מובנת מאליה, שכן מכלית שאינה רכב אחוד, אינה יכולה לנוע ללא רכב גורר, ולכן לא תוכל לשמש ליעודה – שינוע דלק.ו
עם זאת, לאור אי הבהירות שנבעה מהתייחסות סעיף 6 לבעלות במכליות בלבד, ובהתחשב בעובדה שהצעה של כימוטל במכרז קודם באותה מתכונת לא נפסלה ואף נקבעה כזוכה, אני סבור שאין מקום לפסול את הצעת כימוטל בטרם תנתן לה הזדמנות להציג רשיונות רכב לגוררים למכליות שאינן רכב אחוד בתוך המועד שתיקבע לכך ועדת המכרזים. מאליו מובן שהרשיונות יתייחסו למועד הגשת הצעת כימוטל.נ
דרך זו מתבקשת גם מהמדיניות שהותוותה בפסיקת בתי המשפט לפיה ביטול מכרז הינו צעד בו תנקוט ועדת מכרזים רק באין מוצא סביר אחר, ומהנטיה להמנע מפסילת הצעות בשל פגמים טכניים.
 
לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:
פסילת הצעת של-דל תעמוד בעינה.
ועדת המכרזים תזמין את כימוטל להציג רשיונות רכב לגוררים כאמור לעיל. היה ותוכח בעלות כימוטל בגוררים למועד הגשת ההצעה הצעת כימוטל תקבע כהצעה הזוכה.ב
של-דל תשלם למדינה הוצאות ושכ"ט עו"ד בעת"מ 1536/02 בסך עשרים אלף ₪ וכסכום זה לכימוטל.ו
 
לאור התוצאה בעת"מ 1543/02 כל צד ישא בהוצאותיו בעתירה זו.נ
 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התחזות במחסום צה''ל

 2. סמכות צה''ל להחרים בית

 3. פציעה מירי חייל צה''ל

 4. עתירה נגד פעולות צה''ל

 5. ביטוח פנסיה לעובדי צה''ל

 6. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 7. פינוי אשפה מבסיסי צה''ל

 8. הרשעה בירי על חיילי צה''ל

 9. מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

 10. ירי חיילי צה''ל לתוך דירה

 11. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 12. תביעה בגין רשלנות חיילי צה''ל

 13. סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

 14. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 15. נוהל פתיחה באש צה''ל במעצר חשוד

 16. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל

 17. הודעה בכתב לפי תביעת רשלנות צה''ל

 18. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל

 19. מחסום צה''ל ללא היתר ליד בית מגורים

 20. מוות מאש צה''ל של תושב מחנה פליטים

 21. נזקי רכוש בגין פיצוץ יזום של צה''ל

 22. תביעת פיצויים על אלימות חיילי צה''ל

 23. פיצוי על נזק שנגרם ע''י דחפור צה''ל

 24. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 25. פיצויים ממדינת ישראל על ירי חייל צה''ל

 26. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל

 27. מוות כתוצאה מירי חילופי אש עם כוחות צה''ל

 28. התיישנות תביעת נזיקין בגין פעולות כוחות צה''ל

 29. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 30. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות ?

 31. פלסטינית נהרגה מירי חיילי צה''ל - תביעה נגד המדינה

 32. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 33. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 34. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון