נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת:

התובע ביטח את דירתו בפוליסת "הכל בה לדירה", שהוצאה על ידי הנתבעת. בפוליסה נכלל פיצוי בגין נזקי מים למבנה, אך מותנה בה כי הטיפול בנזקי צנרת יעשה אך ורק על ידי המוקד הארצי של שחר בע"מ (להלן:"מוקד שחר"). בסוף שנת 1999 התגלתה נזילת מים בצנרת הממוקמת בקיר האמבטיה, בביתו של התובע.

התובע פעל על פי הפוליסה והזמין את "מוקד שחר" לטיפול בבעיה. לטענת התובע, התיקון לא צלח והיה צורך בתיקונים נוספים, שבוצעו גם הם על ידי "מוקד שחר", עד שלבסוף נפתרה בעיית הנזילה.
לצורך תיקון הנזילה, פורקו אריחי קרמיקה בחדר האמבטיה ובין התובע לנתבעת התגלעה מחלוקת באשר לדרך תיקון הנזק.

הנתבעת טענה כי עליה לתקן רק את אותם אריחים שהוסרו לצורך ביצוע התיקון, אך היות ובאותה תקופה, כבר לא נמצאו אריחים זהים לאלה שהוסרו, הוסכם לבסוף בין התובע לבין "מוקד שחר" והנתבעת, כי המבוטח ירכוש על חשבונו אריחי קרמיקה חדשים ו"מוקד שחר" יבצע את עבודת החיפוי בכל חדר האמבטיה, בדרך של הדבקת האריחים החדשים על אלה הקיימים.

ההתכתבות בין "מוקד שחר" לבין הנתבעת, באשר לסיכום דברים זה, צורפה לכתב ההגנה. התובע כפר בהסכמתו לשלם את עלות אריחי הקרמיקה וממכתב הנתבעת אל סוכן הביטוח שהוגש וסומן נ/2, עולה אכן כי הוסכם כי המבוטח ישא בעלות אריחי הקרמיקה בסך של 500 ש"ח בלבד בעוד שהנתבעת ו"מוקד שחר" ישאו ביתרה.

סופו של דבר, שהוא רק תחילתו, "מוקד שחר" ביצע את עבודות חיפוי קירות האמבטיה באריחים חדשים, בדרך של הדבקת האריחים החדשים על האריחים הישנים.

זמן קצר לאחר השלמת העבודות, החלו לנשור אריחים מהקירות, חלקם של האריחים נשבר וחלקם נסדק ומחוזק כיום, אל הקיר באמצעות סרט הדבקה.

התובע טוען כי על הנתבעת לפצותו בגין עלויות תיקון ושיקום חדר האמבטיה. התובע צרף חוות דעת של השמאי מר אלי קדים, על-פיה עלות תיקון ושיקום חדר האמבטיה מסתכמת בסך של 14,750 ש"ח.

הנתבעת טוענת, כי הנזק הנטען, הינו בגדר נזק תוצאתי שאינו מכוסה על-פי הפוליסה.

טענת הנתבעת כי מדובר בנזק תוצאתי, אינה יכולה לעמוד. המחלוקת בין הנתבעת לתובע, בעניין הנזק התוצאתי, הגיעה לידי סיום בסיכום הדברים, על-פיו "מוקד שחר", יבצע חיפוי של חדר האמבטיה באריחים חדשים, על דרך של הדבקתם על האריחים הקודמים. בכך תמה המחלוקת לגבי הנזק התוצאתי.

לאחר שבוצעה עבודת הדבקת האריחים, נוצר נזק חדש הנובע מביצוע בלתי נאות של עבודת הדבקת האריחים.

מחוות דעת השמאי ששונקין – שיינר, שהוגשה וסומנה נ/1, עולה כי מדובר בנזקים עקב עבודת הדבקה לקויה וחוסר רובה בין חריצי הקרמיקה ובין האמבטיה לקירות, דבר שגרם לחלחול מים בין האריחים.


הנתבעת, הגישה מטעמה, את חוות דעתו של השמאי יעקב אשכנזי מיום 18.2.02 המאשר כי "בחלוף מספר שבועות החלו חלק מהאריחים שהודבקו לנשור או להיסדק".
השמאי מציין כי "בבדיקה שערכנו הסתבר כי ניתן כיום להשיג אריחים זהים לאלה שנשרו (כ – 30 יחידות). כמו-כן התחייב נציגכם לספקם ללא תשלום, בעוד עלות הדבקתם מחדש נאמדת על ידנו בסך 468 ש"ח".

אין בידי לקבל חוות דעת זו, המבוססת על פתרון של הדבקה מחדש של אריחים שנשרו – כ – 30 במספר!. ומי לידנו יתקע כי אריחים נוספים לא ינשרו בעתיד? ומה על אותם אריחים סדוקים המודבקים כיום באמצעות סרט הדבקה? ומה על אותם סדקים וחוסר ברובה שגורם להתנפחות האריחים ולרטיבות ועובש?

מקובל עלי, כי מצב חדר האמבטיה, לאחר שבוצעה עבודת הדבקת האריחים, כפי שבוצעה, מחייב החלפת אריחי הקרמיקה, על דרך של פרוק האריחים הקיימים וחיפוי הקירות מחדש.

על-פי חוות דעת השמאי מטעם התובע, עלות תיקון חדר האמבטיה, לרבות פרוק כל חדר האמבטיה, החלפת אריחי קרמיקה, אמבטיה, כיור, שיש, ברזי "פרח", גוף תאורה, צביעה כללית והחלפת ארונות האמבטיה עקב נפיחות ועובש, מסתכמת בסך של 14,750 ש"ח.

בבואנו לשום את הפיצוי בגין הנזק המוכח, יש לזכור כי המבטחת מחוייבת בתשלום תגמולי ביטוח, המתחייבים באופן ישיר מהנזק ולא בעלות שיפוץ חדר האמבטיה בכללותו.

גם אם אקבל כי הצורך בהחלפת האמבטיה נובע משריטות שנגרמו עקב נשירת אריחי הקרמיקה, עדיין נראה לי כי הצורך בהחלפת כיור, שיש, ברזים ומראה, אינו נובע מהנזק נשוא התובענה.

מעבר לעובדה כי לא כל הטעון שיפוץ, על פי חוו"ד השמאי מטעם התובע, קשור קשר ישיר לנזק בר הפיצוי, הרי שמכוח סעיף 56 (ג) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח".

שיפוץ חדר האמבטיה והחלפת אריחי האמבטיה כולם, באריחים חדשים, חורג מעקרון השבת המצב לקדמותו ומיטיב את מצבו של התובע.

בהתחשב במכלול שיקולים אלה אני מעריכה את הפיצוי בו יש לחייב את המבטחת, בגין הנזק שנגרם כתוצאה מהדבקת אריחי הקרמיקה בסך של 8,000 ₪.
הערכה זו נעשתה על דרך האומדנא, בהתחשב בהצעת מחיר של אחים יהב שהוגשה על ידי התובע ביום 10.1.02 וכן על הערכת השמאי מטעם התובע ומבוססת על כ – 70% מעלות העבודות, למעט העלות בגין אספקת משטח שיש, והתקנת מראה.

הנזק הנטען על ידי התובע, בגין עגמת נפש כתוצאה מאי שימוש בחדר האמבטיה במשך כשלוש שנים, הינו בגדר נזק תוצאתי, שאינו מכוסה על-פי הפוליסה. לענין זה ראה ע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מוריאנו, פ"ד מח (4) 70; כדברי הנשיא שמגר בעמ' 84לפסק-הדין;
"הפגיעה בנכס עלולה לפגוע ברגשות בעל הנכס או לגרום לו עגמת נפש. הנזקים הנגזרים הללו אינם נהנים מכיסוי ביטוחי באשר הם "נזקים תוצאתיים", אלא אם קבעה הפוליסה אחרת".

טענה נוספת שנטענה על ידי הנתבעת, היא כי התובע הגיש, בשל אותו נזק, תביעה למגן חברה לביטוח בע"מ, שביטחה את ביתו בתקופה שלאחר תום תקופת הביטוח אצל הנתבעת. דין טענה זו להידחות.

התובע העיד והצהיר מפורשות כי לא הגיש תביעה נוספת לחברת ביטוח כלשהי. התובע הסביר את עובדת קיומו של דו"ח השמאי נ/1, שנערך מטעם המגן חברה לביטוח בע"מ, בכך שהשמאי יעץ לו כי יפנה לחברת הביטוח שלו על מנת שתשלח שמאי. מסקנת דו"ח שמאי זה (נ/1), הינה כי אין מדובר בנזקי נזילת מים אלא בנזקים הנובעים מעבודה לקויה וחלחול מים מבין חריצי הרובה.

התובע העיד כאמור כי לא קיבל כל פיצוי מחברת ביטוח כלשהי בגין הנזקים הנטענים, ולפיכך טענתה זו של הנתבעת נדחית.

סוף דבר:

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 8,000 ש"ח וכן הוצאות משפט (כולל בגין חוו"ד שמאי) בסך של 1,200 ש"ח.

הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק-הדין ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון