נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות מלפני קום המדינה בביטוח לאומי:

.1זוהי תביעה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתה של התובעת לקצבת נכות כללית לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח - 1968, מהנימוק כי נכותה של התובעת נוצרה בהיותה תושבת חו"ל.
.2העובדות לא היו במחלוקת והן כדלהלן:נ
א) התובעת הינה ילידת 1.1.1947;
ב) עד 15.5.1948היתה התובעת תושבת ארץ ישראל. החל מאותו מועד ועד יוני 1967היתה התובעת תושבת ירדן, ומאז יוני 1967הפכה להיות תושבת ישראל;
ג) הליקויים הגופניים מהם סובלת התובעת נוצרו עם לידתה, כאשר דרגת נכותה הרפואית הינה %80; ד) התובעת מעולם לא עבדה ואין לה הכושר להשתכר כדי מחייתה.
.3המוסד דחה את התביעה מן הטעם שהתובעת הפכה ל"נכה" במובן סעיף 127כא לחוק בהגיעה לגיל 18, ואותה עת היא לא היתה תושבת ישראל, ועל כן איננה זכאית לגמלה.
.4הוראות סעיף 127כב(א) לחוק קובעות:ב
"נכה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם אי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל או בהיותו תושב ארץ ישראל לפני יום ו' באייר התש"ח (15.5.48), או אם בהגיעו לגיל 18היה תושב ישראל ונכה, אף אם הליקוי נגרם לפני היותו תושב ישראל".
.5טוען בא-כוח התובעת כי מאחר והליקויים הרפואיים מקורם מלידה, הפכה התובעת לנכה עוד בהיותה תושבת ארץ ישראל לפני 15.5.1948, ועל כן היא זכאית לקצבת נכות כללית.
.6בדב"ע לח/15- 0[1], הסביר בית-הדין הארצי, כי לצורך הקביעה מתי הפך אדם ל"נכה" במובן סעיף 127כא לחוק, יש לבדוק את השפעת הליקויים הגופניים על צמצום ההכנסות (או, במקרה זה, אי-הכושר לעבוד). רק בהתקיים שילוב בין שני הגורמים ליקויים המביאים לאי-כושר או לצמצום בהכנסות, ורק באותו רגע בזמן - הופך האדם ל"נכה" במובן פרק ו' לחוק.
.7אין לקבל את פירוש המוסד לסעיף 127כב(א), כאילו לגבי כל מי שמגיל צעיר אינו מסוגל לעבוד, נקודת המפגש בין שני המרכיבים - של ליקוי גופני ושל אי-כושר להשתכר - הינה בגיל 18בדיוק. עמדה זו נסתרת מניה וביה מלשון הסעיף. כלל הוא בפרשנות כי יש לתת משמעות לכל הוראה שבחוק, ואין לצאת מההנחה כי קיימות הוראות מיותרות. אם נקבל את פירוש המוסד, כי אז הרישה של אותו סעיף זהה להוראות הסיפה. הרישה קובע כי, "נכה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם אי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל".
אליבא דגרסת המוסד, אי-הכושר להשתכר משתכללת בגיל 18, ועל כן תנאי בל יעבור הוא - לפי הרישה - כי מבוטח שהליקוי נוצר בצעירותו, עוד בהיותו בחו"ל, יהיה תושב ישראל בעת הגיעו לגיל .18אם נפרש כך את הרישה, לא תמצא הבדל בין ההוראה הנ"ל לבין הסיפה (שהוספה למעשה בתיקון מס' 50), אשר קובעת זכאות גם למי שליקויו נוצר בחו"ל אם בהגיעו לגיל 18יהיה תושב ישראל. למעשה, לפי גרסת המוסד, לא היה צורך כלל בהוספה, והאמור בסיפה כבר כלול ברישה. ברור הוא שאין לפרש כך את הוראות הסעיף.
.8אולם אין בדחיית פירוש המוסד להוראה שבסעיף 127כב(א) כדי להביא לקבלת
התביעה. "נכה" הוגדר בסעיף 127בא לחוק כמי "שכתוצאה מליקוי" אין לו הכושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד סכום השווה ל-% 25מהשכר הממוצע. "כתוצאה" - משמע שיש לחפש את הקשר הסיבתי בין הליקוי לבין אי-הכושר להשתכר באותו רגע בו מבקש המבוטח הכרה כ"נכה". אין די בהשפעה תיאורטית לעתיד - יש צורך בהשפעה קונקרטית ובהווה. כדי להיכלל בהגדרת "נכה" במועד נתון, בכל הנוגע לקשר הסיבתי, חייב המבוטח להוכיח כי אילולא הליקוי היה הוא אז כשיר להשתכר.
.9לענייננו, מדובר בתובעת אשר ביום 15.5.1948היתה בת 16חודשים ומחצית החודש. באותו מועד לא היה לה הכושר להשתכר כנדרש בתקנה 127כא לא משום שלקתה פיזית בליקויים שונים, אלא מפני שלאף ילדה בת 16חודשים אין הכושר להשתכר. אותו כושר נוצר בגיל מבוגר יותר, לאו דווקא בגיל 18, כפי שקבענו לעיל, אולם בגיל המתאים לכניסה לשוק העבודה. אין צורך בתובענה זו לקבוע מסמרות לגבי הגיל המדויק, וייתכן מרווח של גילים. לדוגמה, חוק עבודת נוער, התשי"ג - 1953, קובע, בסעיף 2(א), כי לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15שנה, אולם לפי סעיף קטן (ג) יש אפשרות להתיר עבודתו של ילד שמלאו לו 14שנה בתנאים מסוימים. מכל מקום, כאן מדובר, כאמור, עדיין בתינוקת, וברור הוא כי גם אילולא המגבלות הרפואיות לא היה לה הכושר להשתכר % 25מהשכר הממוצע, וזאת באותו רגע מסוים אשר עלינו לוודא אם הינה "נכה" אם לאו, כאמור בדב"ע לח/15- 0[ 1הנ"ל.
.10יש לדחות את טענותיו של בא-כוח התובעת לעניין ההפליה מהנימוקים דלהלן:ו א) מדובר בחקיקה ראשית, ואין לבית-הדין להרהר אחר האמור בחוק.
אין כוח לבית-הדין לפסול הוראה שבחוק;
ב) ההטבות הניתנות לעולים חדשים מכוח סעיף 127כב 1אינן לענייננו, מה גם שקיימות הגבלות לעניין זכאותם של העולים לקצבה; ג) אילו היתה התובעת נולדת לאחר שנת יוני 1949, היתה היא נכנסת למסגרת 127כב(א) סיפה, ועל כן לא מוצא בית-הדין הפליה; ד) הטענה כי אזרחות (או תושבות) ישראלית נכפתה על התובעת בניגוד לרצונה, בעקבות אירועים פוליטיים, מוטב שלא היתה מועלית; אילולא אותה תושבות ישראלית שנכפתה על התובעת, לא היתה התובעת נמצאת בפני בית-הדין זה בדרישה לקצבת נכות כללית לפי חוקי מדינת ישראל.
.11מכל האמור עולה, כי ביום 15.5.1948עדיין לא איבדה התובעת את כושרה להשתכר, ועל כן אין ליישם לגביה אף אחת מהחלופות שבסעיף 127כב(א). מכאן, שדין התביעה להידחות.
.12אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון