פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר:

1. תביעת פינוי בגין ביצוע שינויים במושכר בניגוד לאיסור עפ"י חוזה השכירות.

2. אין מחלוקת שהנתבע 2 (להלן: "הנתבע") הינו דייר מוגן מזה למעלה מ30- שנה במושכר שהושכר לו ע"י המנוח סעיד עמורי. התביעה (שהוגשה ע"י אחד מיורשי המנוח כב"כ כל שאר היורשים) - הוגשה כנגד שני נתבעים, אך אין חולקים על שנתבע 1 אינו מתגורר כלל בנכס והדייר המחזיק לבדו הוא הנתבע 2.

3. עפ"י הנטען בכתב התביעה החל הנתבע בעבודות הכנה לבניית תוספת לדירה. חפר בחצר הבית, ואף יצק יסודות ו4- עמודי בטון - כל זאת בלא היתר בניה ובלא לקבל הסכמת המשכיר - אף שעפ"י חוזה השכירות חל איסור לביצוע כל שינוי במושכר בלא הסכמת המשכיר.

4. בכתב הגנתו אין הנתבע מכחיש ביצוע העבודות הללו, אך מתרצן בכך ששירותי הדירה נמצאים בחצר הבית, מחוץ למושכר. הנתבע ורעייתו הם אנשים מבוגרים וחולים (הנתבע חולה כליות ונזקק לדיאליזה) וכל שביקשו היה לחבר את השירותים עם הדירה למען לא יצטרכו לעבור בחוץ ביום ובלילה, בגשם ובקור כל אימת שנזקקים הם לשירותים. הנתבע אף טען בכתב הגנתו כי קיבל את הסכמת התובע לביצוע העבודות.

5. בקדם משפט שהתקיים לאחר שהוגשו תצהירי עדות הסכימו הצדדים כי מתקיימת עילת פינוי כנגד הנתבע, אך יוענק לו "סעד מן הצדק" שייפסק ע"י בית המשפט, לאחר שהצדדים יסכמו טענותיהם בעניין זה.

6. השיקולים אשר הינחוני בפסיקתי הם, בעיקר, עצם עובדת הפרת חוזה השכירות וקיומה של עילת פינוי כמו גם בניה ללא היתר בניגוד לחוק - מחד גיסא, ומאידך גיסא סברתי כי תנאי מגורים כאשר השירותים מחוץ לדירה הם, בימינו, מתחת לרמת מגורים סבירה, בודאי כך הוא כאשר מדובר בישישים כנתבע ורעייתו, הגם השלמת הבניה עשויה להעלות את ערך הדירה ולהביא תועלת אף לתובע.

7. לאחר ששקלתי את כל נסיבות העניין רואה אני לקבוע את תנאי "הסעד מן הצדק" בדרך שונה מעט מהמקובל - ולהעמיד בפני הנתבע ברירה לבחור באחת משתי אפשרויות:

א. להרוס את כל אשר בנה ולהחזיר את המצב לקדמותו - ולשלם ליורשי המנוח, באמצעות התובע, פיצוי בסך 3,000.- ש"ח.

- או -

ב. להשלים את הבניה [בתנאי ובכפוף להסכמת המשכיר וקבלת היתר בניה כדין] ולשלם ליורשים כנ"ל פיצוי בסך 10,000.- ש"ח.

אם יבחר באפשרות זו יועלו דמי השכירות אותם הוא משלם בשליש מיום השלמת הבניה.

הסכומים הנ"ל יהיו צמודים למדד וישאו ריבית כדין - מהיום.

הנתבע יודיע לתובע באיזו אפשרות בחר וישלם את התשלום בהתאם לבחירתו תוך 60 ימים.

אם לא יקיים הנתבע את התנאים - עפ"י אחת האלטרנטיבות בהן בחר, יפנה את המושכר.

התשלום לתובע יותנה בחתימת התובע על הצהרה כי הוא מיופה כח כל היורשים ומתחייב לשפות את הנתבע בגין כל תשלום או נזק היה ויתבע, באותה עילה, ע"י יורש/ים אחר/ים.

הנתבע ישלם לתובע הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 2,000.- ש"ח + מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני הגנת הדייר

 2. תיקונים במושכר

 3. דייר נדחה

 4. דייר נגזר

 5. עזיבת דייר מוגן

 6. פינוי דייר ממשיך

 7. שוכר משנה דייר מוגן

 8. אי קיום אסיפת דיירים

 9. דייר מוגן שימוש בחצר

 10. פינוי דייר מוגן מחנות

 11. הגנת הדייר אחזקת הבית

 12. דייר מוגן בעסק שנפטר

 13. פינוי דייר מוגן בעסק

 14. דייר מוגן נגזר ונדחה

 15. בן של דייר מוגן שנפטר

 16. זכות דיירות מוגנת בצריף

 17. חוק הגנת הדייר - נטישה

 18. נכדה של דייר מוגן שנפטר

 19. דייר מוגן שזנח בן זוגו

 20. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 21. מעבר דייר מוגן לבית אבות

 22. שינויים במושכר דייר מוגן

 23. פיצוי על פינוי דייר מוגן

 24. זכויות נכדים של דייר מוגן

 25. בן זוג של דייר מוגן שנפטר

 26. פטירת דייר מוגן לפני פינוי

 27. העברת זכויות של דייר מוגן

 28. פינוי משפחת דייר מוגן מחנות

 29. פינוי דייר מוגן לצורך קיומי

 30. פינוי בני משפחה של דייר מוגן

 31. האם עובר יכול להיות דייר מוגן

 32. חוק הגנת הדייר - רקע היסטורי

 33. פינוי דייר מוגן בגלל שיפוצים

 34. נכד של דייר מוגן שהוריו בחיים

 35. דייר מוגן שלא שילם דמי שכירות

 36. פינוי דייר מוגן מעסק בשל נטישה

 37. דמי שכירות דיירים מוגנים בחנות

 38. פינוי דייר מוגן שלא משלם שכירות

 39. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 40. התנתקות דייר ממערכת מיזוג מרכזית

 41. תביעה לפינוי דייר מוגן בתל אביב

 42. זכויות קרובי משפחה של דייר מוגן

 43. מועד פינוי דייר מוגן לאחר פסק דין

 44. החלפת מנעול לדייר מוגן ללא התראה

 45. פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר

 46. גובה דמי שכירות של דייר מוגן בעסק

 47. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 48. דייר מוגן בחנות בבית קרקע בתל אביב

 49. תחולת חוק הגנת הדייר על תוספת בניה

 50. ויתור על חוק הגנת הדייר בשטר משכנתא

 51. פינוי דייר מוגן שלא משלם מיסי עירייה

 52. דמי שכירות גבוהים מהמוסכם לדייר מוגן

 53. פינוי דייר מוגן לצורך תיקונים בדירה

 54. פינוי דייר מוגן עקב קבלת רישיון בניה

 55. זכויות בן זוג דייר מוגן שעזב את הנכס

 56. פסק דין הצהרתי לגבי ירושה מדייר מוגן

 57. דירה בבעלות דייר ממשיך שגר בה דייר מוגן

 58. תביעה לתשלום דמי שכירות נגד דייר ממשיך

 59. הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

 60. צמצום היקף תחולתו של חוק הגנת הדייר בפסיקה

 61. פינוי דייר מוגן שמשכיר את הדירה בשכירות משנה

 62. פירוק שיתוף בדירת מגורים בן זוג של דייר מוגן

 63. התיקונים שבעל הבית חייב לבצע לפי חוק הגנת הדייר

 64. תניית ויתור על הגנות של סידור חלוף או דיירות מוגנת

 65. האם רכישת זכויות דיירות מוגנת בחנות כוללת את החצר ?

 66. תביעה לפנות דייר מדירה ציבורית בה התגוררה אימו המנוחה

 67. האם נרכשו זכויות בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 68. עתירה כנגד החלטה שלא למכור דירה בדיור הציבורי בתנאי מבצע

 69. דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

 70. תביעה לפנות בני זוג הרשומים כנשואים, מדירה אשר הושכרה בשכירות בדיור הציבורי

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון