פסיקת הוצאות ראויות בגין דחיית עתירה מנהלית

 קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסיקת הוצאות ראויות בגין דחיית עתירה מנהלית:
 
בין הצדדים הושגה הסכמה לדחיית העתירה. כל שנותר להכרעה הינה סוגיית ההוצאות הראויות. ב"כ הצדדים הגישו סיכומים לעניין זה.

1. הרקע הנדרש:ו
עניינה של העתירה שבפני הוא פרוייקט להקמת 7 קוטג'ים ברמת השרון, אשר פונים בחלקם לרחוב הגיחון ולחלקם יש חזית לרחוב אוסישקין. על פי התב"ע הכניסה למגרש הינה מרחוב הגיחון. העותרים, דיירים ברחוב הגיחון, דרשו כי הגישה למגרש תהיה מרחוב אוסישקין ולא מרחוב הגיחון.
 
משהחלו ההליכים לקבלת היתר בנייה, הגישו העותרים התנגדויות אשר נדחו על ידי ועדת הערר, אשר ציינה בהחלטתה, כי הואיל ואישור התוכנית מותנה באישור יועץ תנועה לתוכנית התנועה והחנייה, ראוי הוא שהועדה המקומית תבקש מיועץ התנועה בדיקה של שתי חלופות הגישה למגרש, והמלצה לגבי החלופה המועדפת. יועץ התנועה של הועדה המקומית (המשיב 3) ביקר במקום ונתן אישורו לתוכנית וביום 21/1/02 ניתן היתר בנייה והחלו עבודות במקום. העותרים, בתגובה, הגישו את העתירה שבפני, במסגרתה ביקשו מבית משפט זה, כי יורה על ביטול היתר הבנייה וכי יתנה קבלת היתר בנייה במיקום הגישה למגרש מרחוב אוסישקין. לחילופין, ביקשו העותרים, כי ימונה יועץ תחבורתי מטעם בית המשפט, אשר יחווה דעתו בכל הנוגע למיקום הגישה למגרש.
 
ביום 24/02/02 התנהל דיון במעמד הצדדים, בפני כב' השופט פוגלמן, לעניין צו הביניים המבוקש. עקב נכונות הועדה המקומית לתכנון ולבניה, היא המשיבה 1, לבדיקה מחודשת על ידי מהנדס התנועה, הוא המשיב 3, ביקשו העותרים למחוק בקשתם למתן צו ביניים. הבקשה נענתה על ידי כב' השופט פוגלמן, אשר קבע, בין היתר, כדלקמן:נ
"נוכח נכונות הועדה המקומית לבדיקה מחודשת ע"י מהנדס התנועה,
תערך בדיקה כזו במהירות הראויה, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים
בדבר, לרבות העותרים.
אם לא תושג הסכמה, יהיה רשאי כל צד מן הצדדים לעתירה לבקש
חידוש הדיון בעתירה לאחר קבלת עמדת מהנדס התנועה.
הוצאות דיון זה בסך 3,500 ₪ לפי תוצאות הדיון בעתירה העיקרית, אם
כאמור לא יגיעו הצדדים לידי הסכמה."
 
טיעוני הצדדים הוגשו למשיב 3 אשר בדק את הנושא בשנית ולא מצא לנכון לשנות דעתו בעניין (ראה הודעתו מיום 14/3/02). במצב דברים זה, ביקשו המשיבים את חידוש הדיון בעתירה (ראה בקשה מיום 18/3/02). העותרים, מנגד, הגישו ביום 9/4/02 בקשה למחיקת העתירה ללא צו להוצאות והשבת האגרה. המשיבים לא הסכימו למחיקת העתירה, אלא עמדו על דחייתה. כמו כן עמדו הם על חיוב העותרים בהוצאות. במצב דברים זה, החלטתי כי הבקשה למחיקת העתירה תשמע במעמד ב"כ הצדדים.
 
ביום 26/6/02 התקיים דיון במעמד הצדדים במסגרתו הוסכם כי העתירה תדחה. הצעתי לב"כ הצדדים, כי העותרים ישלמו למשיבים 8-4 סך כולל של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, כאשר סכום זה כולל את הסכום שנקבע ע"י כב' השופט פוגלמן ביום 24/2/02. הוחלט כי הצדדים יודיעו לבית המשפט בתוך חמישה ימים עמדתם לעניין הצעה זו. ביום 20/6/02 התקבלה הודעה מטעם משיבים 8-4, לפיה הם אינם מקבלים את הצעת בית המשפט, ועל כן הוחלט כי הצדדים יגישו סיכומים בעניין זה.
 
לטענת העותרים, אין לחייבם בהוצאות. טענה זו מבססים הם על מספר נימוקים:ב ראשית, לאור החלטת כב' השופט פוגלמן המצוטטת לעיל כלל לא היה מקום לבקש את חידוש הדיון בעתירה, והיא הייתה "גוועת מאליה", מבלי שינתן צו להוצאות. שנית, בית המשפט נענה לעתירה במובן זה שהורה ליועץ התנועה לשוב ולדון בחוות דעתו לאחר שמיעת העותרים. בנוסף, פסיקת הוצאות אינה עולה בקנה אחד עם החלטת כב' השופט פוגלמן, שכן בהיעדר דיון בעתירה העיקרית, אין מקום להוצאות הנ"ל.
 
המשיבים מתנגדים לדרך בה מפרשים העותרים את החלטת כב' השופט פוגלמן, ומבקשים מבית משפט זה לחייב את העותרים בהוצאות ריאליות בסך של
50,000 ₪ לכל הפחות.
 
2. דיון:ו
מעיון בפרוטוקול הדיון מיום 24/2/02 עולה כי ב"כ המשיבה 1, עו"ד גונן, הסכימה כי תערך בדיקה נוספת ע"י המשיב 3 במסגרתה ישמע גם את טענות העותרים. לאור נכונות זו, הורה כב' השופט פוגלמן כי בדיקה זו תערך במהירות.
 
אינני מקבלת פרשנות ב"כ העותרים, לפיה הזכות לחידוש העתירה הינה רק בנסיבות בהם צד אחד לא יסכים עם חוות דעתו המחודשת של המשיב 3, ואילו בנסיבות בהן שני הצדדים מסכימים לאמור בחוות דעת זו, לא ניתן יהיה לבקש את חידוש הדיון בעתירה. החלטתו של כב' השופט פוגלמן מצוטטת לעיל והדברים מדברים בעד עצמם. כל שהתכוון אליו כב' השופט פוגלמן הוא, כי אם לא תושג פשרה בין הצדדים אזי תידון העתירה לגופו של עניין. כב' השופט פוגלמן קבע בהחלטתו כי כי כל אחד מהצדדים יוכל לבקש חידוש הדיון בעתירה לאחר קבלת עמדת מהנדס התנועה, שכן סבר כי יתכן ותוצאת הבדיקה המחודשת תסייע לצדדים להגיע לפשרה אשר תביא לסיום הסכסוך כולו. משלא הושגה פשרה בין הצדדים, בדין פנייתם של המשיבים לחידוש ההליכים.
 
אינני מקבלת טענת העותרים, לפיה בית המשפט נענה לעתירה במובן זה שהורה למשיב 3 לשוב ולדון בחוות דעתו. העותרים לא קיבלו כל סעד. כל שקבע כב' השופט פוגלמן הוא כי לאור הסכמת המשיבה 1, ישקול המשיב 3 עמדתו בשנית.
 
אכן, כב' השופט פוגלמן קבע במסגרת הדיון מיום 24/02/02, כי:נ
"הוצאות דיון זה בסך 3,500 ₪ לפי תוצאות הדיון בעתירה העיקרית,
אם כאמור לא יגיעו הצדדים לידי הסכמה."
 
סכום זה הנו לעניין הדיון בצו הביניים בלבד, ויש להשיתו על העותרים.
 
אשר על כן, אני דוחה בזאת את העתירה ומורה לעותרים לשלם למשיבים 4-8 ביחד סך כולל של 7,500 ש"ח בתוספת מע"מ. סכום זה כולל את הסכום אשר נקבע ע"י כב' השופט פוגלמן ביום 24/02/02.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טופס עתירה מנהלית

 2. תיקון עתירה מינהלית

 3. סעד כספי עתירה מנהלית

 4. עורך דין עתירה מנהלית

 5. איך כותבים עתירה מנהלית ?

 6. צו ביניים בעתירה מנהלית

 7. שיהוי בהגשת עתירה מנהלית

 8. המועד להגשת עתירה מנהלית

 9. דיון מוקדם בעתירה מנהלית

 10. בקשה לתיקון עתירה מנהלית

 11. חקירת מצהיר בעתירה מנהלית

 12. עתירה מנהלית לאיחוד משפחות

 13. עתירה מנהלית נגד ועדה מקומית

 14. עתירה מנהלית נגד אישור תכנית

 15. בקשה להצטרף כצד לעתירה מנהלית

 16. עתירה מנהלית למתן צו על תנאי

 17. עתירה מנהלית בבית הדין לעבודה

 18. מיצוי זכויות לפני עתירה מנהלית

 19. עתירה מנהלית בעקבות הפסד במכרז

 20. תוך כמה זמן מגישים עתירה מנהלית

 21. עתירה מנהלית אחרי בניה לא חוקית

 22. סירוב לאשר תכנית - עתירה מנהלית

 23. עתירה מנהלית - ארנונה משרדי בנקים

 24. מחיקת עתירה מנהלית ללא צו להוצאות

 25. תוך כמה זמן אפשר להגיש עתירה מנהלית

 26. אי עמידה בתנאי סף במכרז - עתירה מנהלית

 27. עתירה מנהלית לדון בבקשה לשינוי תב"ע מקומית

 28. פסיקת הוצאות ראויות בגין דחיית עתירה מנהלית

 29. התנגדות ועדת ערר מחוזית להסכמה בעתירה מנהלית

 30. דחיית עתירה מנהלית מבלי שבית המשפט פסק הוצאות

 31. האם מגישים עתירה מנהלית בחובות ארנונה של חברה ?

 32. עתירה מנהלית לביטול מינוי במכרז בטענת חוסר ניסיון

 33. עתירה מנהלית לפסול הצעה במכרז פומבי לבניית מעון יום

 34. עתירה מינהלית להורות על ביטול החלטות ועדת הערר מחוזית

 35. עתירה מנהלית נגד חלטת הועדה לדיור לאומי: הקצאת זכויות בניה עתידית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון