פרטים שיש לכלול בחשבונית

מהם הפרטים שיש לכלול בחשבונית מס ?

סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף קובע כי עוסק זכאי לנכות מהמס שבו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו לו כדין.

על החשבוניות לעמוד גם בהוראות דרישות סעיף 47 לחוק ודרישות תקנה 9א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).

תעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח ויכלול –


שם הנישום ומענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, הכל בדפוס;
התאריך;
מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;
שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן, אלא אם כן על המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;
תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצויין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;
היחידה שלפיה נמדדת הכמות;
הכמות;
מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;
סכום החשבונית.במסגרת ע"א 4069/09 מ.ל.ר.א.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מ, הבהיר ביהמ"ש כי אותן דרישות באשר לקיומם של פרטים בחשבוניות אינן בגדר דרישה טכנית כי אם מהותית, שכן על החשבונית לשקף עסקה אמיתית בין צדדים נכונים ואמיתיים לעסקה.

כאשר אין זהות בין מוציא החשבונית לבין מבצע העבודה בפועל, הרי שהחשבונית נחשבת לחשבונית פיקטיבית גם אם העבודה בוצעה בפועל או הטובין סופקו על ידי גורם אחר.

במקרה כזה הרי שאין החשבונית משקפת את המציאות.
המבחן לקיום חשבונית כדין הוא מבחן אובייקטיבי, כפי שנקבע בע"א 3758/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' מנהל המכס.

ביהמ"ש קבע כי יתכנו מקרים חריגים שבהם ניתן יהיה להחיל מבחן סובייקטיבי אם הוכיח הנישום שלא בלבד שלא התרשל, אלא אף נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת לאמת את החשבוניות ואת זהות העוסק ולמרות זאת לא גילה ולא יכול היה לגלות באמצעים סבירים כי מוציא החשבוניות לא היה זכאי להוציאן. על מבחן זה חזר ביהמ"ש העליון גם בפס"ד מ.ל.ר.א.ז. לעיל.

הנטל להוכחת הטענה כי החשבוניות הוצאו כדין מוטל על העוסק מתחילת ההליך ועד סופו, כפי שנקבע ברע"א 3646/98 כ.ו.ע לבנין בע"מ נ' מע"מ.
גם כאשר לא נפסלו הספרים יש לבחון, לענין נטל ההוכחה, בידי מי מצויים הפרטים הרלוונטיים אשר על פיהם ניתן יהיה לבחון את השאלה האם החשבוניות הוצאו כדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאת חשבוניות פיקטיביות

 2. מכירת חשבוניות פיקטיביות

 3. פרטים שיש לכלול בחשבונית

 4. זכות קיזוז נזקים מחשבונית

 5. קניית חשבוניות פיקטיביות

 6. ניכוי מס חשבונית שלא כדין

 7. סדר דין מקוצר מכוח חשבוניות

 8. חשבונית מס כדין - נטל ההוכחה

 9. הוצאת חשבונית ללא תשלום בפועל

 10. חשבוניות פיקטיביות של בן משפחה

 11. תביעה על סמך חשבונית שלא שולמה

 12. הוצאת חשבונית אחת למספר עסקאות

 13. כפל מס בגין חשבונית מס פיקטיבית

 14. עונש על הוצאת חשבוניות פיקטיביות

 15. פסילת ספרים בגין אי הוצאת חשבונית

 16. הוצאת חשבוניות על עבודה שלא נעשתה

 17. הוצאת חשבונית מס שלא כדין וכפל מס

 18. מרמה תוך שימוש בחשבונית של צד שלישי

 19. הוצאת חשבוניות פיקטיביות על ידי יועץ מס

 20. אי הוצאת חשבונית על סכום נמוך - 10 ש''ח

 21. הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים

 22. מכירת דלק גנוב ואי הוצאת חשבוניות בתחנת דלק

 23. אי יכולת לקזז מע"מ ללא חשבונית מתשלום למלכ"ר

 24. קיזוז מע''מ - חשבונית מס עסק מהרשות הפלסטינית

 25. צורפה חשבונית מס כאשר המילה "קבלה" נמחקה ממנה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון