צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

לחייבת ניתנה אפשרות לפתוח דף חדש בחייה שעה שהופטרה מחובותיה במסגרת הליך פשיטת רגל שנוהל בעניינה, אולם החייבת צברה חובות מוצהרים בסך של כ- 400,000 ₪ משך תקופה של 3 שנים וחצי.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המשך צבירת חובות בזמן פשיטת רגל:

1.         בפני בקשת החייבת למתן צו כינוס לנכסיה ולהכרזתה כפושטת רגל מיום 14/11/07 בגין חובות מוצהרים על סך של כ - 400,000 ₪ ל- 4 נושים.

2.         לגרסת החייבת בתצהיר התומך בבקשה חובותיה לבנקים נגרמו בשל פיטוריה ממקום עבודתה במקביל לעזיבת בעלה, מר דרורי דן, את הבית וערבותה לכיסוי חובותיו בהליך הפש"ר המנוהל בעניינו.

החייבת טענה כי אין בבעלותה נכסים מהם תוכל לפרוע חובותיה.

עוד טענה החייבת למצבה הנפשי והאישי הקשה וכן כי מפאת מצבה הכלכלי אין בהמשך ההליכים נגדה תועלת לנושים.

החייבת ציינה כי הוכרזה בעבר כפושטת רגל בתיק פש"ר 264/02 וכי התיק נסגר בשל הגעתה להסדר עם נושיה.

3.         בזיקה לבקשה ניתנה הודעת ב"כ הכנ"ר, לפיה תגובת הכנ"ר תומצא לאחר שהחייבת תשלים פרטים ומסמכים נחוצים, לרבות באשר לנסיבות הסתבכותה הכלכלית ומועד היווצרות כל חוב.

4.         החייבת פעלה להגיש תצהיר משלים לבקשתה.
החייבת טענה כי חובותיה נוצרו בשל פיטוריה ופרידתה מבעלה. עוד טענה החייבת כי היה עליה לשאת לבדה בהוצאות התא המשפחתי. החייבת טענה כי אין בחזקתה העתקים מפסקי הדין בגינם נפתחו תיקי ההוצל"פ מאחר וכתבי התביעה ופסקי הדין נשארו ו/או הושלכו ו/או אבדו שעה שעברה להתגורר בבית אמה.

5.         ב"כ הכנ"ר מתנגדת בתגובתה למתן צו כינוס לנכסי החייבת.

ב"כ הכנ"ר ציינה כי בית המשפט אישר ביום 2/2/04 את הצעת החייבת להסדר חובותיה בהליך הפש"ר שננקט לבקשתה וביום 19/5/04 קבע כי החייבת מילאה אחר תנאי ההסדר והורה על ביטול ההגבלות שהוטלו על החייבת בהליך.

לטענת ב"כ הכנ"ר החייבת הופטרה מחובותיה, אולם יצרה חובות של מאות אלפי שקלים בתקופה של 3 שנים וחצי ויש בכך להעיד על התנהלות חסרת תום לב ביצירת חובותיה.

ב"כ הכנ"ר טענה כי החייבת אינה משתפת פעולה ואינה ממציאה פרטים ו/או מסמכים הנדרשים לאימות גירסתה באשר להסתבכותה הכלכלית ולהוכחת תום הלב ביצירת חובותיה.

ב"כ הכנ"ר טענה כי החייבת נדרשה להבהיר את מהות היווצרותו של כל חוב ולהמציא את פסקי הדין בנדון, אך לא טרחה לעשות כן.  ב"כ הכנ"ר טענה כי אין המדובר בפסיקה ישנה ושני תיקי הוצל"פ  שנפתחו בגין פסקי דין הינם משנת 2007. 

ב"כ הכנ"ר הוסיפה וטענה כי עולה חשד כי שעה שהחייבת הייתה מצויה בהליך פש"ר המשיכה ליצור חובות, שכן עולה כי תיק ההוצל"פ של הנושה, עיריית חיפה, נפתח בשנת 2002.

לטענת ב"כ הכנ"ר תכלית הוראת סעיף 90א' לפקודה הינה כי יש לראות בהליך שנסתיים בהסדר כזהה להליך שנסתיים בצו הפטר ובמקרה דנן חלפו כ- 3 שנים וחצי בלבד ממועד אישור ההסדר.

6.         ביום 10/12/09 נערך בפני דיון בבקשה בנוכחות הכנ"ר ובלא התייצבות החייבת.

ב"כ הכנ"ר טענה כי מאחר והחייבת לא התייצבה לדיון עולה כי זנחה את הבקשה וכמו כן כי אף לגופו של עניין ומהנימוקים שפורטו בתגובה יש להורות על ביטול הליכי הפש"ר.
דיון:

7.         הוראת סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] , תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") קובעת כדלקמן:

"בית המשפט רשאי ליתן צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6, בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב, אם צורף לה אישור מאת הכונס הרשמי כי מולאו התנאים הקבועים בסעיף 17..."

אף אם התקיימו התנאים הנדרשים להגשת בקשת חייב למתן צו כינוס על בית המשפט לשקול האם ראוי ליתן את הצו. ( ש. לוין וא. גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שנייה, עמ' 108)

להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה היעילה והשווה ביותר, והשניה לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. (ראה: ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197; ע"א 92/76 בן ציון נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(1), 164; ע"א 4892/91 אשכנזי נ' הכנ"ר, פ"ד מח(1), 45; ע"א 501/67 הכנ"ר נ' ולנסי ואח', פ"ד כב(1), 23; וכן ראה א' פרוקצ'יה, "פשיטת רגל על פי בקשת חייב", הפרקליט ל' (תשל"ו) 271).

הפקודה אינה מציבה כללי שיקול דעת למתן צו כינוס, אך הפסיקה קבעה כי בשלב מקדמי זה יבחן בית המשפט האם לכאורה מתמלאים התנאים למתן צו הכרזת פשיטת רגל כנגד החייב.

אם ברור כבר בשלב ההתחלתי כי החייב פעל בחוסר תום לב ו/או במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, וכי בקשתו להכריז עליו פושט רגל תידחה, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה ואין טעם במתן צו הכינוס אשר יוביל לניהול הליך סרק. (ראה: שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שנייה, עמ' 169 וכן ראה ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197).

השיקולים המנחים את בית המשפט בעת בדיקת הנסיבות שהביאו להסתבכותו הכלכלית של החייב הינם רבים ומגוונים.

בית המשפט ישקול, בין היתר, את אופן יצירתם של החובות והאם נהג החייב בתום לב כלפי נושיו בעת יצירת החובות או שמא נהג בחוסר אכפתיות תוך סיכון כספי הנושים, האם  נוצרו החובות בדרכי רמייה והאם נהג החייב מתוך כוונה לברוח מנושיו תוך הסתרת נכסיו או הברחתם והצגת מצגי שווא בפניהם, האם נגועה התנהגותו באי חוקיות והאם חובותיו הינם תוצאה ישירה של אי החוקיות. בנוסף לכך ייבחן אם נמנע החייב מלעשות פעולות מינימליות כדי למנוע את התדרדרותו הכלכלית, לרבות ניצול אפשרויות לקבלת כספים (ראה: ע"א 4892/91 אשכנזי נ' הכנ"ר, פ"ד מח(1), 45; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197, ע"א 149/90 קלאר נ' הכנ"ר, פ"ד מה(3), 61; ע"א 5178/92 אליהו נ' הכנ"ר, פ"ד מט(1), 435; פש"ר (חיפה) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכנ"ר, תק-מח 2004  (3), 2871; פש"ר (חיפה) 71/03 עלי דקה נ' הכנ"ר, דינים- מחוזי לד(1), 281; פש"ר (חיפה) 178/03 זילברמן נ' הכנ"ר, דינים-מחוזי לה(5), 760).

מן הכלל אל הפרט:

8.       החייבת לא הגישה תשובה לתגובת הכנ"ר ואף לא התייצבה לדיון שנקבע בבקשתה ביום 10/12/09.

9.       לחייבת ניתנה אפשרות לפתוח דף חדש בחייה שעה שהופטרה מחובותיה במסגרת הליך הפש"ר שנוהל בעניינה, אולם החייבת צברה חובות מוצהרים בסך של כ- 400,000 ₪ משך תקופה של 3 שנים וחצי.

10.     כאמור, שיקול הדעת באם יש מקום ליתן צו כינוס מותנה אף באופן יצירת החובות.
          לפיכך היה  על החייבת להמציא מסמכים המסבירים את הסתבכותה הכלכלית והיה עליה לפעול בתום לב לאלתורם וליתן הסברים לכאורה לפחות לחלק מחובותיה.

11.     החייבת לא רק שלא פירטה את מהות ו/או את נסיבות היווצרות כל אחד ואחד מחובותיה מעבר לגרסתה הכללית, אלא אף נמנעה מלהמציא לכנ"ר את פסקי הדין בדבר חובותיה המוצהרים, חרף דרישתו.
         
יתרה, אף כי מגרסת החייבת עולה כי פסקי הדין שנדרשו אינם מצויים ברשותה, הרי שהחייבת לא הצביעה על כי נקטה בפעולה ו/או בניסיון לאתרם, לא כל שכן ביחס לשני תיקי ההוצל"פ שנפתחו כנגדה בשנת 2007.

12      זאת ועוד, מעיון בחובותיה המוצהרים של החייבת עולה כי בשנת 2002 נפתח כנגדה תיק הוצל"פ על ידי עיריית חיפה.

בנסיבות דלעיל ובהעדר כל התייחסות מצד החייבת לחובותיה ולנסיבות היווצרותם, הרי שאין מנוס מלקבל את טענת הכנ"ר לפיה המשיכה החייבת לצבור חובות שעה שהינה מצוייה תחת הגנת הפקודה במסגרת הליך הפש"ר הקודם שנוהל בעניינה.

"גם חייב אשר המשיך לצבור חובות במהלך הליכי פשיטת הרגל מבלי ליידע את נושיו בדבר מצבו ייחשב כחסר תום לב".
(ראה: פש"ר (חיפה) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכנ"ר, תק-מח 2004  (3), 2871).

13.     לנוכח האמור ובהעדר הסבר מפורט מצד החייבת באשר לאופן היווצרות החובות והעדר גילוי מלא של כל העובדות והמסמכים הרלוונטיים, סבורני כי אין מקום להיעתר לבקשת החייבת ליתן צו כינוס לנכסיה והריני מורה על דחייתה ומבלי להיזקק לבחינת יתר טענות הכנ"ר שבהתנגדות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון