עורך דין שטר חוב

 1. הסבת שטר חוב

 2. שטר חוב לא חוקי

 3. ביצוע שטר חוב לביטחון

 4. שטר חוב ללא תאריך פירעון

 5. בקשה לביצוע שטר חוב על סחורה


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביצוע שטר חוב להסכם שכר טרחת עורך דין / ביצוע שטר חוב להסכם שכ''ט עו''ד בהוצאה לפועל:

כללי

1. התובע הגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקרית גת בקשה לביצוע שטר (תיק מס'


1-99-01017-15).נ

המדובר בשטר חוב, הצמוד להסכם שכר טרחה, שנחתם ביום 19.1.93 בין התובע, עורך דין במקצועו, לבין הנתבע, לקוחו (נ/ 12) (להלן: "ההסכם").

בהסכם נרשם, כי התובע רשאי למלא את סכום שכר הטרחה שיגיע בשטר החוב, ואכן, התובע מילא בשטר את הסך של 3,483 ₪, והגישו לביצוע.

2. הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השטר.
כב' הרשם אמוראי, בהחלטה מיום 8.12.99 (בש"א 525/99), נתן לנתבע "רשות להתגונן בשתי הטענות הבאות בלבד":
"א. בהסכם שכר הטרחה לא מולאו במעמד חתימת המבקש עליו התנאים הנקובים בסעיף 8 להסכם שכ"ט, וסוכם שכ"ט כולל של 1,500 ₪ בלבד, ולכן הפרטים בשטר החוב מולאו ע"י המשיב בניגוד למוסכם.ב

ב. יש לקזז מסכום החוב הנתבע סך של 1,185 ₪ שנפסקו לטובת המבקש (לפי ערך 31.3.96), ונטלו לטענתו שלא כדין ע"י המשיב..."

3. הצדדים הגישו תצהירי עדויות ראשיות, נחקרו עליהם, הגישו מסמכים וסיכמו את טענותיהם בכתב.

4. אקדים ואדגיש – הליך ספציפי זה עניינו בירור שתי הטענות הנ"ל, הא ותו לא.
כל טענה, לרבות טענה בדבר רשלנות מקצועית של התובע, חורגת ממסגרתו של הליך זה, ובידי הנתבע שמורה הזכות לעתור בהליך נפרד, לפי כל דין.

סעיף 8 להסכם

5. ההסכם מעיד על עצמו, שהנתבע שוכר את שירותיו של התובע בעניין "תביעה נגד מנרב אחזקות בע"מ". ההסכם כולל מספר תנאים סטנדרטיים מודפסים, זאת בסעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ו- 10.

בסעיף 1, שנועד למילוי סכום שכר הטרחה, נרשם בכתב-יד סכום של 1,500 ₪.

בסעיף 8, שכותרתו: "תנאים מיוחדים", נרשם בכתב-יד:
"במידה ויתקיימו יותר משתי ישיבות אזי הלקוח ישלם בעבור כל ישיבה נוספת סך השווה ל- 250 דולר".ו

האם מולא "תנאי מיוחד" זה שלא במעמד הנתבע, ובניגוד לסיכום של שכר טרחה כולל של 1,500 ₪?

6. בתצהיר עדותו הראשית טוען הנתבע כי:

"5. להוציא הסך 1500 ₪ לא סוכם על שום התחייבות נוספת בגין ישיבות או דבר אחר וגם לא נרשמה בהסכם שום תוספת בגין ישיבות. אילו נאמר לי כי עלי לשלם סכומים נוספים בגין ישיבות, לא הייתי מסכים להגיש תביעה רגילה שבה אני עלול לשלם יותר מסכום התביעה עצמה והייתי מעדיף להגיש תביעה קטנה כפי שחשבתי מלכתחילה.נ
6. העתק ההסכם לא נמסר לי עם חתימתו ואת התוספת בסעיף 8 להסכם גיליתי רק עם קבלתו בפקס מיום 29.4.99 – מצ"ב (נ/ 1). המסמך שוגר אלי על פי דרישתי במכתב - מצ"ב (נ/ 2) ורק עם קבלתו גיליתי את התוספת בסעיף 8 שלא נרשמה כאמור במעמד חתימתי על ההסכם".ב

בחקירתו הנגדית אמר:

"ש. מתי להערכתך הוספתי את הסעיף הנוסף.ו
ת. אני יודע שבנוכחותי זה לא היה רשום. יכול להיות שהוספת שעה אחרי או שנה אחרי, אני לא יודע. אף פעם לא הזכרת ישיבות. אמרת 1,500 ₪ תגמור עם זה וישאר רווח.
ש. אתה חשבת שכנגד סכום זה אלווה אותך במספר אינסופי של ישיבות.נ
ת. מכיוון שהחומר ברור יש סיכוי שלא יגישו בכלל כתב הגנה והעסק עשוי להגמר העסק בישיבה או שתיים"
(עמ' 11 לפרוטוקול).ב

7. התובע טוען בתצהירו כי:

"3....הגעתי עימו להסכם שכר טרחה בסיסי כה נמוך של 1,500 ₪, שזה עבור הכנת כתב התביעה ושתי ישיבות בית המשפט, ואילו עבור הישיבות מהשלישית ואילך ישלם שכר טרחה בסך השווה ל- 250 דולר. בשל נומך שכר הטרחה המוסכם, הוסכם כי באם יפסקו הוצאות נגד חברת מנרב, יתווספו אלה על שכה"ט המוסכם".ו

בחקירתו הנגדית, משהקשה הנתבע בעיקר לעניין ההגיון בנטילת התחייבות כזו, השיב התובע:

"ההגיון שלך הוא עניינך וזה לא מענייני. ההגיון שלי שאני לא אשב עם תיק כזה פשוט אסתבך עם 10 ישיבות כנגד 1,500 ₪ בלבד. אתה התווכחת איתי ובסוף הגענו לפשרה של תוספת מישיבה שלישית".נ
(עמ' 7 לפרוטוקול)

טענת הקיזוז

8. אין מחלוקת שהתובע מחזיק בידו סכום של החזר הוצאות בהליך ביניים, בסך 1,185 ₪, שהתקבל מחברת מנרב.ב

התובע טוען, כי לפי סעיף 2 להסכם, סכום זה נזקף אף הוא כשכר-טרחה, בנוסף לסך של 1,500 השקלים, שמוזכר בסעיף 1 להסכם.

9. הנתבע טוען, כי אין בפי התובע הסבר מניח את הדעת לכך שהסכום נשאר אצלו כ"פקדון", ללא הוצאת חשבונית בגין שכר טרחה; כי אין הגיון לגבות שכר כפול בגין הליך הביניים, שכלל ישיבה אחת, שבגינה חוייב במסגרת הוראת סעיף 8 להסכם, וכי באמור בסעיף 5 ל- נ/ 3 יש לראות הודאה מצד התובע, שמדובר בסכום "על חשבון" שכר הטרחה המגיע.

דיון

10. הצדדים הגישו שורה של מסמכים והעידו לעניין מספר נושאים צדדים, וביקשו למצוא בהם תימוכין ורמיזות, שיוכלו לשפוך אור על שהוסכם.

לא מצאתי בכל זאת שום ראיה מהותית, שניתן לדלות ממנה דבר מה לחיזוק הטענות המרכזיות.

11. ולעצם העניין.

הנתבע מעלה כנגד התובע טענה חמורה של תרמית, העולה כדי מעשה פלילי ממש, תוך זיוף מסמך. הטענה עומדת בסתירה למסמך כתוב וחתום (ואינני נותן משקל רב לעובדה שאין חתימה נוספת בצידי כתב היד בסעיף 8, כמו גם בסעיף 1, שאף הוא סעיף מהותי, הכולל סכום).

מצב דברים זה מטיל על הנתבע נטל הוכחה מוגבר, ונטל זה לא הורם.

לא מצאתי לנכון לקבוע, כי התובע הוסיף תנאי זה מאוחר יותר, מתוך כוונת מרמה.

עדותו של התובע אמינה בעיני, ובהחלט ייתכן שאצל הנתבע נפלה טעות או אי הבנה בעת עריכת ההסכם בהקשר זה, או שהסיכום המדוייק נשמט מזכרונו.

ההגיון הכלכלי, אגב, יכול להתיישב עם שני הקצוות.

12. באשר לסכום ההוצאות בהליך הביניים.

כאן ראיתי לנכון לקבל את טענת הנתבע.

סעיף 2 להסכם מדבר על זקיפת סכום שמתקבל מהצד שכנגד כשכר טרחה, אך זאת בנוסף "לסך הנ"ל", כלומר, לסך המפורט בסעיף 1, ולא בנוסף לסכומים נוספים, המפורטים בהמשך הסכם שכר הטרחה.

הואיל והתובע כולל בתחשיב שכר הטרחה גם את ישיבת הליך הביניים, וגובה בגינה סכום של 250 דולר + מע"מ, אין הצדקה לחיוב כפול זה.

ואכן, מנוסח סעיף 5 ל- נ/ 3 ניתן להבין שהתובע מוכן להתייחס לסכום זה כ"על חשבון", וזה גם מסביר, ככל הנראה, את העיכוב הלא-סביר בהוצאת חשבונית מס ובהשארת הסכום כפיקדון.

לסיכום

13. טענת הנתבע לעניין החיוב בגין שתי ישיבות נוספות – נדחית.

טענת הנתבע לעניין קיזוז הסך של 1,185 ₪ (לפי ערך 31.3.96) – מתקבלת.

החוב בתיק ההוצל"פ יופחת בגין קבלת טענה זו.

לאור התוצאה, כל צד ישא בהוצאותיו בהליך זה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסבת שטר חוב

 2. שטר חוב לא חוקי

 3. עורך דין שטר חוב

 4. ביצוע שטר חוב לביטחון

 5. שטר חוב ללא תאריך פירעון

 6. קיזוז נזקים שטר חוב שכירות

 7. השלמת שטר חוב בניגוד להסכם

 8. בקשה לביצוע שטר חוב על סחורה

 9. שטר חוב מותנה בהתקיימות אירוע

 10. שינוי בהיקף האובליגו - שטר חוב

 11. שטר חוב להבטחת שטר תשלומי שכירות

 12. טענת קיזוז בתביעה על פי שטר חוב

 13. כתיבת המילים ''שטר ביטחון'' על שטר חוב

 14. קבלת רשות להתגונן מפני בקשה לביצוע שטר חוב

 15. מילוי שטר חוב ריק לפני ביצוע בהוצאה לפועל

 16. האם יש מקום לחיובו של הנתבע כערב לשטר חוב ?

 17. שטר חוב שנחתם בקשר עם טיפול רפואי שקיבל אזרח זר

 18. חוות דעת של מומחה להשוואת כתב יד לבדיקת חתימה על כתב הערבות ושטר החוב

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון