תביעה לתשלום עמלות ביטוח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה לתשלום עמלות ביטוח:

.1הערעורים שבפנינו מופנים כנגד פסק דינו של בית משפט השלום בת"א
(כבוד הנשיא דן ארבל) מיום . 24.1.97
.2פסק הדין דחה את תביעתו של משה אבנשטיין לתשלום מחצית מעמלות הביטוח שקיבל מנחם סירקיס מחברות ביטוח, עבור ביטוחים שהושגו על ידי השניים במשותף. מכאן ערעורו של אבנשטיין ע"א 401/96. סירקיס הגיש ערעור שכנגד בגין חיוביו בהוצאות במהלך המשפט ובסיומו.
בפסק הדין נדחתה גם התביעה שכנגד, שהוגשה על ידי מנחם סירקיס, לפיצוי בשל גזילת לקוח ופגיעה בשמו הטוב ובמוניטין שלו. מכאן ערעורו של סירקיס
בע"א 389/.96
.3כפי שעולה מהתשתית העובדתית, אבנשטיין וסירקיס שיתפו פעולה ביניהם
בתחום ביטוחי החיים בשנים 1982- .1988סירקיס היה בעל סוכנות ביטוח עצמאית ואבנשטיין שימש כמפקח רכישה של חברת הביטוח "שמשון". שיתוף הפעולה התבטא בכך שאבנשטיין תרם ממומחיותו בתחום ביטוחי החיים; הוא התלווה, לעתים, אל סירקיס לפגישות עם לקוחות פוטנציאליים על מנת לעזור בשכנועם לרכוש פוליסה והשתתף בהוצאות סוכנות הביטוח של סירקיס. השניים התחלקו שווה בשווה בעמלות שקיבל סירקיס מחברת הביטוח "שמשון" עבור מכירת פוליסות ביטוח החיים. בשנת 1988הסתכסכו השניים והפסיקו את קשריהם העסקיים.
.4בית משפט השלום קבע כי בין השניים התקיימה שותפות שהתייחסה לפוליסות
ביטוח חיים בשנים 1982- .1988אולם בית המשפט דחה את תביעתו של אבנשטיין,
לאחר שסבר כי הסכם השותפות שבין השניים הוא בלתי חוקי מכיוון שנכרת בניגוד
לאמור בסעיפים 24ו- 41לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א - .1981סעיף 24
אוסר על אדם שאינו סוכן ביטוח לעסוק (גם באמצעות סוכן ביטוח) בתיווך בין אדם
לחברת ביטוח. וסעיף 41(א) אוסר על סוכן ביטוח לקבל דמי תיווך בביטוח ממי שאינו סוכן ביטוח. סעיף 41(ב) אוסר על סוכן ביטוח לשלם עמלה בעד תיווך למי שאינו סוכן ביטוח. בית משפט השלום פסק, כי ההסכם בין הצדדים נגוע באי חוקיות היורדת לשורשו של עניין, ואנו מסכימים לקביעה זו. אבנשטיין לא טען בפני בית משפט קמא ואינו טוען בערעורו, כי היה לו רשיון סוכן תקף בתקופה החשובה לענייננו. טענתו היא, כי כעובד בשכר (שאינו סוכן ביטוח), אצל מבטח - הוא מנוע מלקבל רשיון סוכן לפי תקנה 3(א)(3) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח) תשכ"ט - .1969עיקר הדברים הוא שחוזה השותפות - כך הוא טוען - שבינו לבין סירקיס איננו נגוע בפגם חוקי, שהרי לא יכול היה לקבל אותה עת רשיון סוכן.
.5לנו נראה כי התקנה האמורה - שאבנשטיין סומך עליה חלק מטיעוניו- דווקא מרחיבה את הבסיס החוקי לקבוע כי חוזה השותפות נגוע בפגם חוקי היורד לשורש הדברים, ועל כן הוא בטל. אבנשטיין לא יכול היה לקבל רשיון סוכן, מהטעם הפשוט שהיה עובד בשכר (שאינו סוכן ביטוח) אצל מבטח. הוראה סוכן, מהטעם הפשוט שהיה עובד בשכר (שאינו סוכן ביטוח) אצל מבטח. הוראה זו נועדה למנוע ניגוד אינטרסים ברור ומובן מאליו בין תפקידו של עובד שכיר בחברת ביטוח שאינו סוכן ביטוח, שיש לו חובת נאמנות כלפי מעבידו, לבין תפקידו של סוכן ביטוח שיש לו חובת נאמנות גם כלפי לקוחו. לא פעם מתנגשים האינטרסים הללו זה בזה, ותכלית החקיקה המתייחסת לרישוי סוכנים נועדה להקטין התנגשות זו ככל שהדבר ניתן.
.6עובדה זו שאבנשטיין מנוע מלקבל רשיון סוכן עקב תפקידו בחברת ביטוח
אינה מורידה מאיסורי החוק ואיננה מקלה עליהם. כל עוד עבד אבנשטיין בשכר כמפקח
בחברת הביטוח "שמשון" - היה עליו להימנע מלעסוק בתיווך הנוגע לביטוח, גם אם הדבר נעשה באמצעות אדם שהוא סוכן ביטוח. העיסוק שאבנשטיין נטל בו חלק יחד עם סירקיס, נגוע בפגם חוקי - שורשי, ופגם זה חוסם את דרכו לתבוע טובת הנאה שנבעה ממערכת היחסים שבינו לבין סירקיס. לפיכך, אנו דוחים את ערעורו של אבנשטיין בע"א 401/.96
.7מנחם סירקיס הגיש במסגרת ע"א 401/96 ערעור שכנגד. לטענתו טעה בית
משפט השלום כאשר:ב
א. פסק לו הוצאות משפט מופחתות ולא הוצאות מלאות.
ב. חייב אותו בהחלטה מיום 10.5.94לשלם לאבנשטיין הוצאות בסך 000, 10ש"ח (בלי קשר לתוצאות המשפט).
ג. פסק ביום 24.4.95כי עליו לשלם מחצית שכר המומחה מטעם בית המשפט.
אנו סבורים כי הנשיא הנכבד החמיר עם סירקיס יתר על המידה. גם אם היה בסיס להטיל עליו הוצאות במהלך הדיון, די היה בהוצאות שאינן עולות על 000, 4ש"ח, וכך אנו פוסקים. לעומת זאת אין אנו מתערבים בהטלת מחצית שכרו של המומחה על סירקיס. הטעם לכך הוא שסירקיס חרג מן המוסכם לגבי אופי השאלות שמותר היה להגיש למומחה, וכך נגרם עיכוב בהכרעת המומחה ובמתן פסק הדין.
אנו מחליטים אם כן לדחות את הערעור שכנגד בע.א. 401/96 ככל שהוא מתייחס להטלת מחצית שכרו של המומחה על סירקיס, ואנו מקבלים את הערעור בחלקו ככל שהוא מתייחס להטלת הוצאות על סירקיס - במהלך הדיון.
ובאשר לפסיקת הוצאות בשיעור מוקטן בסוף הדיון לטובת סירקיס:ו לא נתערב
בשיקול דעתה של הערכאה הראשונה שכן הדברים מבוססים על התרשמותה הבלתי אמצעית
מדרך ניהול המשפט, הצגת הראיות ותוכן הסיכומים.
.8סירקיס הגיש גם ערעור נפרד (ע"א 389/96) בו ערער על דחיית תביעתו הנגדית בבית משפט השלום. הערכאה הראשונה דחתה את תביעתו לחייב את משה אבנשטיין בפיצויים בשל גזילת אחד מלקוחותיו ובשל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין שלו וקבעה כי מכיוון שההסכם בין השניים אינו חוקי - אין לתביעה על מה שתישען, והיא נדחתה.
דעתנו שונה מדעתו של בית משפט קמא. פעולתו של אבנשטיין (גזילת הלקוח) נעשתה לפי הנטען, מחוץ למסגרת ההסכמית שבין השניים. לכן, גם אם ההסכם בין השניים הוא בטל, בהיותו בלתי חוקי, אין הבטלות החוזית מונעת מסירקיס לתבוע בעילה לבר-חוזית, כפי שנטען בענייננו. המעשים המיוחסים לאבנשטיין בתביעה הנגדית אינם מבוססים על הפרת הסכם השותפות אלא על עילות כמו גזילה או עשיית עושר שלא כדין. אבנשטיין - לפי הנטען - לכאורה, התעשר שלא כדין על חשבונו של סירקיס:נ הוא גזל מסירקיס לקוח, וקיבל מחברת הביטוח עמלות עבור רכישת הפוליסה של הלקוח; ובכך נמנע מסירקיס לקבל את הרווח המגיע לו מהמבטח.
.9דעתנו היא, כי נכון יהיה אם הטענות הלבר-חוזיות של סירקיס (תהיה עילתן אשר תהיה) תתבררנה באורח מפורט וענייני, כאשר אי חוקיותו של חוזה השותפות איננה מונעת בירור זה. איננו קובעים דבר לעניין סיכויי התביעה ומהות הראיות שיוגשו על ידי הצדדים.
.10לפיכך, אנו מקבלים את הערעור שהוגש על ידי סירקיס בע.א. 389/96 ומחזירים את הדיון לבית משפט השלום על מנת שידון בתביעה הנגדית לגופה.
.11סיכומו של דבר:ב אנו דוחים את ערעורו של אבנשטיין בע"א 401/96
וקובעים כי פסק הדין של הערכאה הראשונה יעמוד בעינו. אנו מקבלים בחלקו את ערעורו של סירקיס לענין פסיקת הוצאות הביניים וקובעים כי שיעורו יעמוד על 000, 4ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הטלתן ועד לפרעון.
ע"א 389/96 מתקבל בזה, והתיק יוחזר לבית משפט השלום על מנת שידון
בתובענה לגופה.
משה אבנשטיין ישלם למנחם סירקיס הוצאות הערעור ובנוסף להן שכר טרחת עו"ד

בסך -.000, 6ש"ח, בצירוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת של % 5לשנה
מהיום ועד לפרעון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון