תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות לדון בתביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל:

השאלה בה יש לפסוק בערעור זה היא, אם לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב הסמכות לדון גם נגד המשיבה מס' .4על מנת לפסוק בשאלה זו צריך להשיב תחילה על השאלה, אם לבית-משפט כל שהוא בישראל הסמכות לדון בתביעה נגד המשיבה מס' 4 בתובענה שעניינה התקשרות חוזית. אם תינתן תשובה חיובית לשאלה זאת, יש להשיב ראשונה על השאלה, אם אותה סמכות היא לבית-דין לעבודה או לבית-משפט מחוזי ושנית, אם היא לבית-דין אזורי לעבודה, אם אותו בית-דין הינו בית-הדין האזורי לעבודה שבתל-אביב.
התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית. כאשר דנים בשאלה זו יש לקבל את העובדות כפי שהן עולות מתוך כתב התביעה. מעל פני כתב התביעה עולה, שמדובר בהתקשרות חוזית שנוצרה בישראל והמשיב מס' 1הוא ללא ספק צד לאותה התקשרות. עולה גם, לפחות לפי הנטען, שהמשיבה מס' 4אף היא צד לאותה התקשרות. בכך י להקנות סמכות לבית-משפט בישראל עת מקום מושבו של אחד הנתבעים הינו בישראל. אם מתעוררת השאלה של מסירת הזמנה לנתבע שאינו בישראל, היינו מסירה מחוץ לתחום הסמכות, הרי התשובה לכך היא בתקנות סדרי הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, שחלות על דיון בבית-דין לעבודה. הלכה זאת עולה גם מפסיקת בית-המשפט העליון בהמרצה 420/63, [1]. הלכה פסוקה היא, שתקנה בסדר דין בבית-דין לעבודה הזהה לתקנה בסדרי הדין האזרחי הכללי תפורש על-ידי בית-דין זה תוך זיקה מירבית לפירוש שניתן לתקנה הכללית. מאותה תקנה אין אמנם ללמוד, כפי שביקשו, על עצם הסמכות, אולם משניתנה סמכות מתעוררת השאלה הטכנית בלבד למסירת ההזמנה.
נוסיף ונאמר, שאם סוטים מפירוש שניתן לתקנה הכללית, הסטיה תהיה בכיוון המאפשר מימוש זכויות. נסייג את האמור, שכל זה לא יתפוס, עת מעמידים בדרך פיקציה כנתבע, תושב ישראלי, על מנת "להדביק" אליו כנתבע תושב חוץ, שאין בו זיקה בעניין העומד לדיון בישראל. בענייננו לא הוכח כי כך הדבר.
משמוסמך בית-משפט בישראל לדון בתביעה, השאלה היא, האם זה בית-דין אזורי לעבודה או בית-משפט מחוזי. בכך שוב יש לדון לפי פני הדברים בכתב התביעה. מכתב התביעה עולה, שהמערער תובע מיחסי עובד ומעביד. בשלב זה אין לפסוק, אם אכן היו אלה יחסי עובד-מעביד, כי עניין זה נוגע כבר לסמכות "העניינית" ולא לסמכות "המקומית". בתביעה שבה עומדת לדיון שאלת סמכות - הסמכות המקומית היא ראשית דרך ואין בה כדי לקבוע לעניין הסמכות העניינית. השאלה, אם בין המערער לבין המשיב מס' 1והמשיבה מס' 4אכן היו יחסי עובד ומעביד, כנדרש לעניין סעיף 24(א)(1) לחוק בית-דין לעבודה, תשכ"ט- 1969(להלן - החוק) תיקבע בבוא העת.
באים לשאלה האחרונה בקטע זה והיא, במסגרת בתי-דין לעבודה - איזה הוא בית-הדין המוסמך. משברור שאחד מבתי-הדין הינו מוסמך, חייבים למקם את הדיון באחד מאלה והתשובה אינה קשה. הסמכות קמה לבית-הדין האזורי בתל-אביב, מתקנה 2(1) לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), תשכ"ט 1969, כפי שתוקנה, מכוח מקום מגוריו של המשיב מס' 1, ובין מסעיף 33לחוק. לעניין סעיף 33לחוק ייאמר, כי אם בתקנות לא ייחדו סמכות לבית דין אזורי מסוים, נותר החוק המקנה חופש לבית-דין אזורי לעניין סדר דין למען עשיית צדק בדרך הטובה ביותר בכפוף לתקנות, והתקנות לא הגבילו בענייננו. הליכת התובע אחרי הנתבע או אחד הנתבעים ודאי שאינה פוגעת בעשיית צדק. מכאן, שהערעור לעניין הסמכות המקומית מתקבל.
נותרו עוד שני נושאים והם, עניין האגרה וההוצאות. אשר לעניין האגרה, תקבע התשובה לטענה, שהמערער ביקש להאריך את המועד לתשלום הפרש של המחצית הראשונה של האגרה, הפרש שבא כתוצאה מתיקון התביעה, ובית-הדין לא נעתר לבקשה.
אנו סבורים שיעילות הדיון לא היתה נפגעת לו היו נעתרים לבקשה ומאריכים את המועד בימים ספורים. מאחר ובגלל דחיית הבקשה באו החלטות נוספות ובחשבון סופי הועמד סכום התביעה על-פי האגרה ששולמה למעשה, וכן הוחלט, אם הוחלט, שסכום התביעה יוצמד לערך הדולר ולתשלום האגרה בפועל, ברור שההחלטות הנוספות אינן יכולות לעמוד. התוצאה היא, שסכום התביעה עומד כפי העולה מכתב התביעה המתוקן ואת האגרות יש להשלים לפי שער הדולר ביום תיקון כתב התביעה, ובלבד שהמגיע ישולם תוך שבועיים מהיום.

נשאר עניין ההוצאות למשיבה מס' .3טען פרקליטו של המערער כי המשיבה שלטובתה פסקו את ההוצאות היתה מיוצגת על-ידי אוו עורך-דין שייצג את יתר המשיבים ובית-הדין לא נתבקש לפסוק הוצאות לטובת המשיבה מס' 3שהמערער הסכים למחקה, על כן נתקבל הערעור גם לעניין זה.
לאור התוצאה ישלמו המשיבים 1ו- 4למערער הוצאות בסך של 500שקלים. בקביעת סכום זה אנו מביאים בחשבון ביודעין את התוצאה בערעור לעניין האגרה.
העניין מוחזר איפוא לבית-הדין האזורי להמשך הדיון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון