תביעה נגד סוכן ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד סוכן ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות:התובע, הגיש תביעה כנגד הנתבע אשר בזמנים הרלבנטיים לתביעה היה סוכן הביטוח

שלו.


לטענת התובע, ביום 8/11/99 הוא רכש , באמצעות הנתבע, פוליסה לביטוח חיים (להלן:"הפוליסה") וזאת עפ"י תוכנית מומלצת שקבל מהנתבע ("להלן:"ההצעה"). הנתבע הציג בפני התובע מצג ולפיו בקרות מקרה ביטוח ישולם לתובע פיצוי בגין אבדן כושר עבודה וזאת החל מהיום ה- 14 .

בעקבות ההצעה, בטל התובע את פוליסת הביטוח שהיתה לו בחברת ביטוח אחרת.

בניגוד למוסכם, ביטח הנתבע את התובע בתוכנית ביטוח שונה מההצעה, דהיינו, פיצוי בגין אובדן כושר עבודה וזאת לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים.

פניות התובע לנתבע לשנות את הפוליסה ולהתאימה להצעה נדחו ע"י הנתבע. בעקבות זאת הגיש התובע תביעתו זו ע"ס של כ- 11,000ש"ח בגין 11 חודשי ביטוח.

עד כאן טענות התובע.

2. הנתבע הגיש כתב הגנה וכן תביעה שכנגד ע"ס 9,812 ₪ בגין נזקים שנגרמו לנתבע עקב
התנהגותו של התובע.

לטענת הנתבע, טרם הצטרפות התובע לפוליסה התקיימו בין הצדדים שתי פגישות בהן נתנו לתובע הסברים ארוכים ומפורטים באשר להצעה .לאחר מספר ימים, מסר הנתבע לתובע מסמך המפרט את תנאי הפוליסה המוצעת והשוואה בינה לבין הפוליסה שהיתה לתובע באותה עת בציון חברה לביטוח בע"מ.

כן הוסכם בין הצדדים כי הנתבע יבצע בעבורו טיפולים שונים וברורים בחברות ביטוח בנוגע לפוליסות ישנות של התובע ועובדיו. טיפולים אלו בוצעו ע"י הנתבע, ללא תמורה, כתנאי להתמדת הנתבע בפוליסה למשך מספר שנים,לפחות.

לטענת הנתבע, התובע ביטל את הפוליסה לאחר 10 חודשים וזאת למרות שהפוליסה תאמה את שהובטח לו.

כן הוסיף וטען הנתבע, כי ביום 8/11/99 , כשבועיים ימים לאחר הוצאת הפוליסה , נשלח לתובע מכתב הסבר מפורט אודות הפוליסה שהיתה ברשותו ב"ציון" , ובו פורט במפורש בסעיף 4 א’ כי לענין אי כושר עבודה יכול התובע לקבל תחליף של כיסוי שיקנה תגמול בגין אובדן כושר עבודה וזאת החל מהיום ה- 14 וזאת במקרה של אובדן כושר עבודה לתקופה העולה על 3 חודשים (להלן:"המסמך"). לטענת הנתבע, המסמך הוצא לבקשתו המיוחדת של התובע אשר בקש לקבל הסבר מפורט ובכתב.

הנתבע הוסיף וטען כי התובע, שהינו חוקר משטרה לשעבר וחוקר פרטי, שאל שאלות רבות , חקר ודרש בנאמר לו ואף בקש לראות את הסעיפים הרלבנטיים בפוליסה.

הנתבע הוסיף וטען כי הצעת הביטוח נחתמה ע"י התובע וזאת לאחר שקראה בעיון , קבל הסברים והיא תאמה את פוליסת הביטוח שהוצאה על פיה. כן הוסיף וטען הנתבע כי הפוליסה היתה ברשות התובע כ- 11 חודשים עד אשר פנה לראשונה , בטענה, לנתבע.ביום 29/5/02 הופיעו הצדדים בפני כבוד השופט ציון קפאח . הצדדים חזרו על

טענותיהם. התובע טען כי לא קבל את המסמך אלא רק תקציר, ואילו הנתבע עמד על כך כי התובע אכן קבל את המסמך וכן את התקציר.

בתום הישיבה הוסכם בין הצדדים כי שני הצדדים יבדקו במכון הפוליגרף של "מודיעין אזרחי" על מנת לאמת את גרסאותיהם הסותרות באשר למסמך ולתקציר. הסכמה זו קבלה תוקף של החלטה. עיכובים בביצוע הבדיקות נגרמו עקב החלטתו, החד צדדית של התובע לחסוך בעלויות הבדיקות ולבצע בדיקת פוליגרף במכון פוליגרף אחר .

לאחר הודעות חוזרות ונשנות של הצדדים והחלטות בית המשפט כי על הצדדים למלא אחר שהוסכם ביניהם- נבדקו שני הצדדים . ממצאי הבדיקות העלו כי גרסת התובע בכזב יסודה ואילו גרסת הנתבע אמת היא.

לאחר קבלת ממצאי הפוליגרף פניתי לצדדים בשאלה האם מי מהם עומד על קיומו של דיון נוסף ואם כן מדוע, או שיש מקום למתן פס"ד .

הנתבע טען כי אין מקום לדיון נוסף וזאת לאור הסכמת הצדדים לבדיקת פוליגרף.התובע, בתגובתו מיום 13/2/03, שב וחזר על תמצית טענותיו תוך שהוא נמנע, מסיבות השמורות עמו, להשיב ענינית לשאלתי.


בנסיבות אלו לא מצאתי לנכון לקיים דיון נוסף.

4. כאמור,הסכמת הצדדים לבדיקות הפוליגרף אושרה בהחלטתו של כבוד השופט קפאח. אמנם, לא נקבע בהחלטה כי הממצאים יהוו ראיה מכרעת , אולם עולה כי זו היתה הכוונה הן לאור רוח הדברים והן לאור האמור בהחלטה ולפיה "בשלב זה, ישלמו שני הצדדים למכון הפוליגרף בגין הבדיקה , ועפ"י תוצאת הבדיקה יחוייב מי מהצדדים".


בנסיבות הענין ומשהשאלה המכריעה את גורל התביעות ההדדיות בין הצדדים תלויה בתשובה לשאלה האם ומתי ידע התובע כי הפוליסה מעניקה לו כיסוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה רק לאחר 3 חודשים- אני דוחה את תביעת התובע ומקבל את תביעתו שכנגד של הנתבע.

למעלה מן הצורך אציין, כי גם באם הייתי מוצא לנכון לקבל את גירסת התובע ולדחות את גירסת הנתבע – לא היה מקום לפסוק לתובע את הפיצוי שתבע, ומאחר ואם היה מתרחש "מקרה ביטוח", היה התובע זכאי לתגמולי ביטוח מהדר חברה לביטוח.

בנסיבות אלו היה מקום לפסוק לתובע פיצוי מסויים ומוגבל בלבד. משנדחתה תביעת התובע אין מקום לפסוק לו כל פיצוי.

5. באשר לפרטי הנזק שנתבעו ע"י הנתבע, הוכח כי הנתבע אכן חויב ע"י הדר חברה לביטוח בסך של 3,012 ₪ בגין ביטול הפוליסה ע"י התובע וזאת לפי ערכו נכון ליום 23/9/01 מועד מכתבה של הדר לנתבע. באשר לאובדן הזמן שנגרם לנתבע – יש להכיר באובדן זה רק ממועד חתימת התובע על ההצעה לביטוח שכן עד לאותו מועד נטל הנתבע על עצמו את הסיכון, כמקובל אצל סוכני הביטוח, כי פגישותיו עם התובע ומאמציו למכור לו פוליסת ביטוח יעלו בתוהו. אני מעריך ב- 1,000 ₪ את הפיצוי המגיע לנתבע בגין טרחה זאת וזאת לפי ערכו ליום 23/9/01 .

אשר על כן סה"כ הפיצוי המגיע לנתבע הינו סך של 4,012 ₪ .

6. אשר על כן אני מחייב את התובע לשלם לנתבע- התובע שכנגד סך של 4,012 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום 23.9.01 ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט, לרבות אגרה, והוצאות בדיקת הפוליגרף בסך כולל של 3,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סוכן ביטוח

 2. מעמד סוכן הביטוח

 3. פיטורים של סוכן ביטוח

 4. מעמדו של סוכן הביטוח

 5. תביעה בין סוכני ביטוח

 6. זיוף חתימה סוכן ביטוח

 7. עמלת גיוס סוכני ביטוח

 8. שלילת רישיון סוכן ביטוח

 9. סוכן ביטוח בשכירות מוגנת

 10. תביעת רשלנות נגד סוכן ביטוח

 11. פירוק שותפות בין סוכני ביטוח

 12. הפניית לקוחות בין סוכני ביטוח

 13. תביעת לשון הרע נגד סוכני ביטוח

 14. הכשרת סוכני ביטוח - יחסי עובד מעביד

 15. הפרת הסכם שיתוף פעולה בין סוכני ביטוח

 16. תאונה בלי ביטוח בגלל רשלנות סוכן ביטוח

 17. תביעה נגד סוכן ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות

 18. תביעה נגד סוכן ביטוח עקב סירוב חברת הביטוח לשלם למבוטח

 19. סוכן ביטוח נטל הלוואות על חשבון כספי הפוליסות של הלקוחות, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון