אי ניהול ספרים פשיטת רגל

על פי הדין בישראל חייב אדם בניהול ספרים תקין במהלך ניהול עסקיו. לפיכך, חוסר יכולתו של חייב להציג בפני הכונס הרשמי ספרים המנוהלים על פי דין ודו"חות כספיים בתוכם, מציגה במלוא חומרתה את השאלה מה גרם לכך שעסקיו של החייב הגיעו לרמת חובות גבוהה כל כך.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב אי ניהול ספרים:

1. החייב הגיש לבית משפט זה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל.

בהחלטתי מיום 7.6.00 נעתרתי לבקשת החייב ונתתי, בהסכמת הכונס הרשמי, צו לכינוס נכסיו. באותה החלטה חייבתי את החייב לשלם לקופת הכינוס, לטובת נושיו, סך של 1,200 ש"ח מדי חודש בחודשו.

עתה עלי להחליט אם להכריז על החייב פושט רגל אם לאו.

2. הכונס הרשמי ערך חקירה בעניינו של החייב והגיש לבית המשפט חוות דעת לפי סעיף 18ד' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980 (להלן - "הפקודה").נ

מחוות דעתו של הכונס הרשמי עולה כדלקמן:

א. החייב הגיש את בקשתו בגין חובות מוצהרים על סך של 1,063,000 ש"ח ל9- נושים.ב

נכון למועד עריכת חוות הדעת הוגשו כנגד החייב 9 תביעות חוב על סך של 2,750,000 ש"ח, ובכלל זה נתבע סך של 482,546 ש"ח בדין קדימה על ידי מס הכנסה ומס ערך מוסף.

ב. כנגד החייב נפתחו 7 תיקי הוצאה לפועל ונערכה לו חקירת יכולת.

ג. החייב טען כי הסתבכותו הכלכלית נבעה מכישלון עיסקי כאשר נזקק לקבלת כספים בשוק האפור בשל חוסר מקורות מימון אחרים.ו

ד. באת כוחו המלומדת של הכונס הרשמי, עו"ד גב' חנה עזרא, כתבה בחוות דעתה כי החייב שיתף פעולה עם הכונס הרשמי באופן חלקי בלבד ולא המציא דוחות כספיים של עסקיו לשנים האחרונות, כפי שנדרש.

ה. באת כוח הכונס הרשמי כתבה בחוות דעתה כי "מסקנות החקירה מצביעות כי החייב פעל בחוסר תום לב בכך שלא שילם את חובותיו לרשויות המס".

באת כוח הכונס הרשמי ציינה כי 70% מסך כל חובותיו של החייב הם לרשויות המס, היינו למס הכנסה ומע"מ, וכי הרשויות האמורות תובעות סך של כחצי מיליון ש"ח בדין קדימה.

לטענת באת כוח הכונס הרשמי -

"על פי המסמכים הכספיים של העסק שניהל החייב הרי מחד גיסא עד שנת 1994 נשאו עסקיו רווחים ומאידך גיסא אין ספרים לגבי השנים 1995 ועד 1996 תקופה שבסיומה ניצברו לו חובות בסך כ3- מליון ש"ח, שמתוכם כ2- מליון ש"ח לרשויות המס".נ

ו. באת כוח הכונס הרשמי סיכמה את חוות דעתה באומרה כי מחקירתו של החייב נובע כי:

"א. אין תשובה מדוע בשנים האחרונות לניהול עסקיו הגיע לרמת חובות כה גבוהה.ב

ב. אין הסבר מניח את הדעת לשאלת אופן היווצרות החובות בהעדר חובות לתקופה הקריטית, הרי הרושם הוא שהחובות ניצברו בעיקר מחוסר העברת המיסים המתחייבים ממס הכנסה ומע"מ.

ג. לב"כ הכונ"ר לא נראה שיש להעניק את המטריה של מוסד פשיטת הרגל כאשר עיקר החובות נובעים מחוסר תשלום מיסים למדינה, דהיינו, אין תום לב בהתנהגות החייב.ו

ד. בהליך הפש"ר לא יקבלו הנושים הרגילים כספים במשך שנים רבות והיות ורשויות המס בדין קדימה מגיעים ל- 1/2 מליון ש"ח.

ה. החייב הועמד לדין פלילי על ידי מע"מ - דבר המראה כי נעשו על ידו מעשים פליליים, ולכן לא ניתן לקבוע שחובותיו העסקיים נוצרו בתום לב".

ז. בטענותיה שבעל פה, טענה באת כח הכונס הרשמי עו"ד גב' רונית גורביץ, כי בתצהיר שנתן החייב בתמיכה לבקשתו הוא טען שלקראת סוף שנת 1991 בתי הזיקוק הפרו הסכם שנתי שהיה בינו לבינם "וזה גרם לו לכך שהוא לא יכול להחזיר כספים לבנק ולנושים שונים".נ

עו"ד גב' גורביץ הגישה לבית המשפט פסק דין שניתן על ידי כבוד סגן הנשיא חיים פיזם במסגרת ת"א 374/95 באשר לסכסוך שבין החייב לבין בתי הזיקוק.ב

ח. בנוסף לאמור לעיל הגישה באת כח הכונס הרשמי לבית המשפט גזר דין שניתן כנגד החייב בת"פ 2273/96 של בית משפט השלום בחיפה.ו

ט. באת כח הכונס הרשמי, עו"ד גב' נילי לבנת, טענה בפני בית המשפט, בדיון האחרון שהתקיים בעניינו של החייב, כי ב"כ החייב המציא לכונס הרשמי מאזן בוחן של שנת 95'. עם זאת, לדבריה, אין זה מתפקידו של הכונס הרשמי לבצע דו"חות כספיים לחברות. "מטרתו לבדוק אותם ולבחון אותם". ואולם, לדבריה, עיון במאזן הבוחן האמור, "שהוא כאמור חומר גלם שאיתו מכינים דו"ח כספי מבוקר", מלמד כי כרטיס החשבונות של החייב נמצא ביתרת חובה של כ- 320,000 ש"ח "כלומר שהוא גם משך מהחברה בשנת 95' את הסכום הזה".נ

3. בא כוחו המלומד של החייב, עו"ד ענאן ג'ובראן, טען כי נעשה נסיון לפתור את הבעיה עם מס הכנסה ומס ערך מוסף. לדבריו, נציבות מס הכנסה מוכנה להגיע עימו להסדר "אך בתנאי שהכונ"ר ימציא אישור שאין לו התנגדות לעניין זה".ב

ב"כ החייב הוסיף והצהיר כי "מע"מ יתקן את תביעת החוב שלו". זאת, משום ש"נפלה טעות ומע"מ דרש 143,000 ש"ח וזה ירד לכ- 103,000 ש"ח".ו

ב"כ החייב טען כי מרשו נשפט בגין עבירות על אי תשלום מע"מ וריצה עונש פלילי. לדבריו, כל הרכוש והציוד עוקל על ידי מע"מ.נ

בהתייחסו לתביעה שנדונה בפני כבוד סגן הנשיא פיזם טען ב"כ החייב כי "המבקש אמר שאחת הסיבות שהביאו אותו למצב זה היא הפסקת העבודה בבתי הזיקוק".ב

ב"כ החייב טען כי מצבו הכלכלי של החייב לא איפשר לו לשלם לרואה חשבון כדי שזה ישלים את עבודתו ויכין דו"חות כנדרש.ו

בהתייחסו לגזר הדין שהוטל עליו בגין התיק הפלילי בנושא המע"מ טען ב"כ החייב כי החייב עצמו הצהיר על כך בתצהיר שנתן בתמיכה לבקשת פשיטת הרגל. לדבריו, החייב לא הסתיר את המידע מידיעתו של הכונס הרשמי.נ

4. דיון

א. לאחר עיון בטענות באי-כוח הצדדים ובמכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי מן הדין לדחות את הבקשה.ב


ב. השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום ליבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו (ראו בספרם של כבוד השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שנייה, בעמ' 169).ו

על שום כך, מקום שחייב אינו נותן לכונס הרשמי, במהלך החקירה על פי סעיף 18 ג' לפקודה, הסבר המניח את הדעת באשר למקור חובותיו, אין הוא עומד בנטל הוכחת תום הלב הנדרש מחייב המבקש להכריזו פושט רגל. אין זה מתקבל על הדעת שחייב יפנה לבית המשפט ויבקש ממנו לפרוש עליו את הגנת פקודת פשיטת הרגל, ועם זאת ימנע מליתן הסבר באשר לאופן יצירת חובותיו.נ

ג. בענייננו, עצם המצאתו של מאזן בוחן לשנת 1995, שהינו חומר גולמי, לידי הכונס הרשמי, אינה יכולה לבוא במקום דו"חות כספיים מבוקרים. העובדה שהחייב לא יכול היה לספק דו"חות מבוקרים מנעה מן הכונס הרשמי את היכולת לגבש עמדה באשר לסיבה שגרמה להסתבכותו הכלכלית של החייב.ב

כאן המקום לציין כי על פי הדין בישראל חייב אדם בניהול ספרים תקין במהלך ניהול עסקיו. לפיכך, חוסר יכולתו של חייב להציג בפני הכונס הרשמי ספרים המנוהלים על פי דין ודו"חות כספיים בתוכם, מציגה במלוא חומרתה את השאלה מה גרם לכך שעסקיו של החייב הגיעו לרמת חובות גבוהה כל כך. בעניין זה צודקת באת כח הכונס הרשמי בדבריה בסיכום חוות הדעת כאשר כתבה כי החייב לא סיפק הסבר המניח את הדעת באשר לאופן היווצרות חובותיו וכי הרושם הוא שהחובות נוצרו בעיקר בשל אי העברת מיסים כחוק לשלטונות מס הכנסה ולשלטונות מע"מ.ו

כשלעצמי אני מוסיף כי אדם המנהל עסק ואיננו מעביר לשלטונות מס ערך מוסף את המס המגיע להם, גוזל את רכושה של המדינה וממילא המסקנה ברורה כי הוא נוהג בחוסר תום לב ביצירת חובותיו.

ואמנם, החייב הורשע בדין בגין עבירות על חוק מס ערך מוסף וריצה את עונשו בעניין זה.נ

ד. בסופו של דבר החייב לא הרים את הנטל המוטל עליו לשכנע את בית המשפט כי הסתבך בחובותיו בתום לב ועל שום כך אני עומד לדחות את בקשתו.

5. אחרית דבר

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א. אני דוחה את בקשתו של החייב להכריזו פושט רגל.

ב. אני מבטל את צו הכינוס שניתן כנגד החייב ביום 7.6.00.ב

ג. אני מבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ שניתן כנגד החייב במסגרת ההליכים בתיק פש"ר 343/00.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון