ביטול החלטת רשם המקרקעין

סעיף 121 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:
"(א) הרואה עצמו נפגע בהחלטה של רשם או מפקח – למעט החלטת מפקח לפי סימן ד' לפרק ו' – רשאי לערור עליה לפני הממונה על המרשם תוך תקופה שנקבעה בתקנות.ו

(ב) הממונה על המרשם רשאי להחליט בערר על פי המסמכים שהיו לפני הרשם או המפקח בלי לשמוע את הצדדים, ורשאי הוא לשמוע את הצדדים וכל אדם אחר, הכל כפי שימצא לנכון לבירור הענין.נ

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) אין לערור על אישור עסקה לרישום לאחר שנרשמה, אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל סעד אחר בקשר לרישום".ב

סעיף 122 לחוק המקרקעין קובע כי על החלטה לפי סעיף 121 ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין הנדונים.ו

לפי תקנה 66 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל – 1969 התקופה להגשת ערר לממנה על החלטת רשם הינה 15 יום מהיום שנמסרה ההחלטה לעורר ואם לא נמסרה לו מהיום שהגיעה לידיעתו. תקנה שם 69 קובעת אותו דין ומועד לערר.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול החלטת רשם המקרקעין:

א. מהות התובענה
29371
בתובענה זו ניתן פס"ד בתאריך 13.4.2001.נ

ענינה של התובענה זו בקשה לבטל את החלטת רשם המקרקעין מיום 20.8.1997 לפיה בוטל העיקול שנרשם אצלו על חלקו של המשיב מס. 1 בנכס הידוע כחלקה 514/1 בגוש 6159 ר"ג (להלן: "הנכס").ב

פסה"ד של בימ"ש זה התיחס לטענות הצדדים וקבע:

לענין: סמכות הרשם לפי סעיף 157 לחוק המקרקעין נקבע ע"י בימ"ש זה כי הרשם טעה כשהחיל את האמור בסעיף 157 (ב) לחוק המקרקעין על שלב ההחלטה לביטול העיקול ולא מצא לנכון לפעול בדרך סבירה אחרת אשר תבטיח את תגובת מי שהעיקול נרשם לטובתו; אשר על כן החלטתו בדבר ביטול העיקול, - בוטלה.ו

לענין טענת שיהוי - הטענה נדחתה.נ

לענין טענת התישנות – הטענה נדחתה.ב

לענין איזו זכות גוברת – קיימת הכרעה בפסה"ד המבוססת על תצהירה של המשיב מס. 2 כי כל עוד קיימים עיקולים הרי שהם יקדמו לזכותה במקרקעין.ו

התוצאה הסופית של פסה"ד היתה שבוטלה החלטת הרשם לביטול העיקול על הנכס.נ

על החלטה זו הוגש ערעור.ב

בית המשפט העליון בפס"ד שניתן בתאריך 5.2.03 בערעורים מאוחדים (ע"א 4268/01, 4298/01, 4305/01) קבע באלו המילים:

"נימוקו של בית המשפט לבטל את החלטת רשם המקרקעין מיום 20.8.97 אינו מקובל עלינו. אין אנו סבורים שסעיף 157 א לחוק המקרקעין חל רק במקום שהיוזמה למחיקת העיקול היא של הרשם עצמו.ו

בנסיבות אלה אנו מקבלים את הערעור, מבטלים את פסק הדין ומחזירים את הענין לבית המשפט המחוזי על מנת שידון בשאר טענותיהם של בעלי הדין, שלעניינן זכותו המלאה של כל בעל דין שמורה לו.נ

אין צו להוצאות. הצו הזמני יעמוד בעינו לגבי מחצית הזכויות בנכס".ב

ציטטתי פס"ד זה במלואו מאחר והצדדים חלוקים על המשמעות שיש ליתן לו.ו

לטעמי המשמעות פשוטה:
כל טענה בה דן בימ"ש זה במסגרת פסה"ד הראשון והחליט בהן, -אין לדון בה שנית דברי מכוונים לנושאים של: שיהוי והתישנות.נ
כל טענה בה לא דן ביהמ"ש, וקיימת בכתבי בית הדין המקוריים ובסיכומים יש לדון בה.ב

הפועל היוצא שיש לדון בנושא של:

סמכות ענינית;
זו השאלה הברורה.ו

שאלה שאינה ברורה היא האם יש לשוב ולדון בנושא של דרך ביטול העיקול ע"י הרשם, לאור העובדה, שבית המשפט העליון קבע שסעיף 157 א לחוק המקרקעין לא חל רק במקום שבו היוזמה למחיקה העיקול באה מצידו של הרשם. (ע"כ להלן).נ


ב. סמכות עניינית

בקשה לסילוק התביעה על הסף הוגשה בתאריך 16.8.00 בבש"א 2337/00 ע"י ב"כ המשיבה מס. 2.ב
הבקשה הובאה בפני הרשמת צ'רניאק שנתנה בה החלטה לתגובת הצד שכנגד תוך 20 יום, ובכך הסתיים כנראה שם הענין. תגובה ניתנה.
בסיכומים חזרה ב"כ המשיבה מס. 2 על טענה זו. מסעיף 9 לבקשה עולה אולי לכאורה שהיתה קיימת החלטה בנושא. החלטה כזו , אם היתה, אינה כיום בתיק בית המשפט.ו

אצל השופט זפט נדון ענין צו מניעה זמני. (בש"א 8488/00)

גם במסגרת החלטתו, - למרות שבכתבי בית הדין לענין צו המניעה הזמני יש התיחסות לנושא הסמכות העניינית, - אין קביעה בנושא הסמכות, וקיימת החלטה לגופו של ענין.נ

גורסת המשיבה מס. 2 כי הסמכות לבטל החלטה כאמור של רשם המקרקעין מוקנית באופן בלעדי וייחודי לממונה על המרשם, מכח הוראות הסעיף 121 לחוק המקרקעין ותקנה 66 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל – 1969, הקובעת כי על המבקש לבטל החלטה של רשם המקרקעין להגיש ערר לממונה על המרשם תוך 15 יום מיום שנמסרה לו ההחלטה או שהגיעה לידיעתו.הבקשה כללה טעמים נוספים בדבר מניעות ושיהוי.ב

סעיף 121 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"(א) הרואה עצמו נפגע בהחלטה של רשם או מפקח – למעט החלטת מפקח לפי סימן ד' לפרק ו' – רשאי לערור עליה לפני הממונה על המרשם תוך תקופה שנקבעה בתקנות.ו

(ב) הממונה על המרשם רשאי להחליט בערר על פי המסמכים שהיו לפני הרשם או המפקח בלי לשמוע את הצדדים, ורשאי הוא לשמוע את הצדדים וכל אדם אחר, הכל כפי שימצא לנכון לבירור הענין.נ

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) אין לערור על אישור עסקה לרישום לאחר שנרשמה, אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל סעד אחר בקשר לרישום".ב

סעיף 122 לחוק המקרקעין קובע כי על החלטה לפי סעיף 121 ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין הנדונים.ו

לפי תקנה 66 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל – 1969 התקופה להגשת ערר לממנה על החלטת רשם הינה 15 יום מהיום שנמסרה ההחלטה לעורר ואם לא נמסרה לו מהיום שהגיעה לידיעתו. תקנה שם 69 קובעת אותו דין ומועד לערר.

אין מחלוקת בין הצדדים כי, בינתיים, נרשמה עיסקה לטובתה של המשיבה מס. 2 וכי מלוא הזכויות הועברו על שמה.נ

שאלה היא, האם בנסיבות אלה אין זה מן הדין להפעיל פרשנות תכליתית שמתבקשת מהוראות סעיף 121 (ג) לחוק, או שמא לפרשו לפי נוסח הסעיף "הערום".ב
מנוסחו של סעיף זה עולה שאין לערער "רק" על רישום עיסקה לאחר שזו נעשתה.ו
כל זאת למרות שברמה הנורמטיבית עשויים סוגים שונים של עררים על פעולות המפקח לעלות לכדי עצם הכרעה בזכויות קנייניות בפועל, ועשויים, מכאן, לגרום בפועל לביטול עיסקה.נ

אילו היינו מפרשים פרשנות תכליתית, עשויים היינו להגיע למסקנה, שעם רישום עיסקה, - אין כל זכות לערור על החלטת רשם/מפקח שניתנה .ב

פרשנות תכליתית מעין זו הופעלה ע"י בימ"ש זה , בשינויים המחוייבים, בפירוש שנתן לישום סעיף 157 על פעולות הרשם.ו

בית המשפט העליון היה בדעה שונה, ולמרות שלא נימק את דעתו, ולא ניתן להסיק מה היקפה, ייתכן והכוונה היא, שיש לפרש באופן "מתמטי" את הוראות הסעיף.נ

אם זו הכוונה, אזי גם במקרה בו נרשמה עיסקה, ובמידה ואין המדובר בערר על עצם רישומה, לממונה על המרשם סמכות לבדוק את כל החלטות המפקח (חוץ מעצם האישור) במועדים הנקובים בדין.ב
פרשנות זו עשויה לקבל סיוע מהוראות הסעיף 122 לחוק המקרקעין, הקובע הדרגתיות בפעולות הערעור, ומפנה את הצדדים, לאחר שפעלה לפי סעיף 121 לערער בבית המשפט המחוזי לפי סעיף 122.ו

מכאן שאם לא עמד המבקש – התובע במועדים הנקובים בדין, - איבד את זכותו לערור על פעולות המפקח.נ

אין מחלוקת בין הצדדים, לפי כל חישוב אפשרי ש – 15 יום עברו גם עברו ממועד הפרסום, הרישום ועצם הידיעה של המבקש ועד להגשת תובענה זו.ב

הפועל היוצא הוא שעפ"י פשוטו של מקרא אין לבימ"ש זה סמכות לדון בתובענה.ו


והערת אגב ה מעבר לכך, בעקבות פסה"ד של בית המשפט העליון:

גם אם לא רק לרשם סמכות למחוק עיקול לפי סעיף 157 לחוק המקרקעין, אזי עצם פעולת המחיקה הינה של הרשם, באשר הוא זה הממונה על המרשם; כדי לבצע פעולת מחיקה ובהיותו רשות עפ"י דין עליו לפעול במיומנות;
מה התוצאה אם לא עשה כן?
ייתכן שבדיני מקרקעין לא די בכך שתקום עילה נזקית או מעין נזקית במידת האפשר כנגד הרשם אלא רצוי שתהיה קיימת אפשרות של איון הפעולה בבחינת השבת המצב לקדמותו, ובמיוחד כשאין צד ג' בפרשה.נ

לאור כל זאת אני דוחה את התביעה.ב

בנסיבות המקרה כל צד ישא בהוצאותיו.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון