ביטול פסק דין בהעדר הופעה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין בהעדר הופעה:

.Iההליך
.1בבית-דין זה ערעור על החלטה וערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב (אבה"ד - השופט הראשי - אדלר); השניים הם במסגרת הליך בתיקים מג/ 24-7; מג/26-7; מג/28-7; מג/29-7; מג/30-7; מג/31-.7
.2הערעור האחד (דב"ע מד/7-7) הוא ערעור ברשות על החלטה מיום 17.11.1983, לדחות בקשה "לבטל את פסקי-הדין שניתנו ביום 4.9.1983; מחוסר הגשת כתב הגנה וחוסר הופעה" (להלן - הערעור הנדון). הערעור השני הוא על פסקי-הדין מיום 4.9.1983, לגופם והוא הוגש ראשון, אך טרם נדון ואינו נשוא פסק-דין זה.
.3העובדות הצריכות לערעור הנדון, עובדות שביסודן לא היו שנויות במחלוקת, הן:ו
ט) ביום 13.9.1983הוגשה בקשה בשם הנתבע, תוך הסתמכות על תקנה 41(א) לתקנות בית-דין לעבודה (סדרי דין), תשכ"ט- 1969(להלן- תקנות סדר הדין בבית-דין לעבודה), לבטל את פסקי-הדין שניתנו ביום 4.9.1983וכן "להאריך למבקש את המועד להגשת כתב התשובה... וזאת עד למועד שמיעת בקשה זו". באותה בקשה העלתה הפרקליטה מערכת עובדות ומהן ביקשה להסיק, כי רק שורה של טעויות הביאה לכך שכתבי ההגנה לא הוגשו במועד ולא התייצבו לדיון ביום 4.9.198, שהיה קבוע לדיון בתובענה עצמה. בבקשה צוין, שמיום 28.7.1983, היום שבו הגיעו "התיקים" לפרקליטות מחוז תל-אביב, רק טעות ברישום ביומן והנחה שהמועד להגשת כתבי ההגנה הוארך בשעתו ללא קביעת מועד חדש, כך שניתן היה להגישם עד למועד קרוב למועד הדיון, שכאמור נרשם בטעות ביומן ליום 4.10.1983- הביאו לכך שכתבי ההגנה לא הוגשו במועד ולא התייצבו לדיון ביום 4.9.1983; י) בבקשה האמורה טענו, כי "נזק רב שלא ניתן לתיקון ייגרם (למבקש הנתבע) אם לא ובוטלו פסקי-הדין שניתנו נגדו...; יא) לבקשה האמורה צורפו "כתבי תשובה" שהיו מגישים, לו נתקבלה אותה בקשה, כולל עתירה להארכת מועד;
יב) בתגובה בשם התובעים-המשיבים לבקשה האמורה בפסקה הקודמת הועלתה. בין השאר, טענה שהתקנה עליה סמכו - תקנה 41לתקנות סדר הדין בביתדין לעבודה מאפשרת ביטול פסק-דין שניתן במעמד צד אחד "רק במקרה של העדר הופעה... לעומת זאת, פסק-דין בהעדר הגנה אינו ניתן לביטול". מבחינה זאת, כך טענו, סוטות התקנות מתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג- 1963(תקנה 227) (להלן תקנות סדר הדין האזרחי); .Iiפסק-דין .1ההחלטה נשוא הערעור ניתנה במסגרת בקשה שהוגשה בשם המערער-הנתבע, במפורש על-פי תקנה 41(א) לתקנות סדר הדין בבית-דין לעבודה. כל הדיון בבית-הדין האזורי וכן בבית-דין זה התנהל על פסים שתחנת המוצא שלהם הוא תקנה 227שבתקנות סדר הדין האזרחי, בהנחה המקבלת כדבר המובן מאליו, ששתי התקנות דומות ואף זהות, שרוחב הפסים הוא אותו רוחב, כך שאותה רכבת, אותו פירוש ויישום טובים לשתיים. בשלב מאוחר זה לא נשנה פסים ונמשיך בדרך שבה נסעו, אך למניעת תקלות בעתיד תבוא בהמשך התייחסות לשוני ולעולה ממנו.

.11עד סיום, נחזור לאמור בסעיף 1לעיל:נ היחס שבין תקנה 41(א) לתקנות סדר הדין בבית-דין לעבודה לבין התקנה 227שבתקנות סדר הדין האזרחי. לבעיה המתעוררת התייחס אחד הפרקליטים שטען למערערים (סעיף 3, פסקה יב, שבחלק iלעיל) בהקשר מיוחד.
ענייננו אינו מחייב אלא להצביע על השוני שבין שתי התקנות:ב תקנה 41(א) היא צרה בהרבה, אך גם ספציפית בהרבה, לעומת תקנה .227תקנה 41(א) מתייחסת לפסקדין שניתן עת "לא התייצב" בעל דין "במועד שנקבע לדיון" ואותו בעל דין לא קיבל הזמנה כדין "או שנבצר מתנו להתייצב ובית-הדין דן שלא בפניו". לשון אחר - טעם לביטול יכולה לשמש רק טענה ש"נבצר" מהמבקש להתייצב לדיון (נוסף לטענה שלא קיבל הזמנה כדין). כנגד זה תקנה 227לתקנות סדר הדין האזרחי דנה הן בהחלטה "על-פי צד אחד" והן בהחלטה "באין כתבי טענות מצד שני". מבלי לציין נסיבות המאפשרות הגשת הבקשה. מכאן, שאין ללמוד מהפסיקה ליישום תקנה 227על פירוש ויישום של תקנה .41הטעם לכך, שבתקנות סדר דין בבית-דין לעבודה לא תמצא הוראה דומה לזו שבתקנה 227לתקנות סדר הדין האזרחי למצב שבו "אין כתבי טענות", הוא בכך שביסודו של סדר דין בבית-דין לעבודה - פרוצידורה חופשית, מכוח סעיף 33לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט- .1969מכוח אותו סעיף, בין מעצמו ובין על-ידי אימוץ תקנות סדר הדין האזרחי, יימצא פתרון כדי לילך "בדרך הנראית טובה ביותר לעשיית משפט צדק".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון