דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית:
 
עובדות
 
במכרז פומבי MT/RC/01/03 שפורסם על ידי רשות הנמלים והרכבות - רכבת ישראל (רכבת ישראל בע"מ) (להלן: "הרשות" או "המוטב"), ליצור ואספקת קרונות רכבת שטוחים חדשים נדרשו המציעים לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של -.200,000 יורו, תקפה עד 30.12.03, הניתנת למימוש על פי דרישה.

העותרת צירפה להצעתה ערבות בנוסח הבא:
 
" LETTER OF GUARANTEE
 
We understabd that trinity rail gmbh of brunngasse 4, winterhur
switzerland (the "aplicant") are tendering for the provision of "ch 8400",
bogie flat wagons under your invitation to tender number
MT/RT/01/03 and that a bid bond or bank guarabtee is required for
the amount of eur 200,000 (euro two hubdred thousand).נ
We, Bank Hapoalim b.m,foreign trade operations center, with
registered office at 40 hamasger st.tel aviv hereby irrevocably
guarantee payment to you on demand of up to Eur 200,000 (Euros
two hundred thousand).ב
 
In the event of your awarding the relative contract to the
applicant and of its failing to sign the contract in the terms of its
tender, or in the event of the applicant withdrawing its tender
before expiry of thes guarabtee without your consent.ו
This guarantee shall come into force at 1500 hrs on 13 may 2003
being the closing time and date for this bid, and will expire at
1500 hours on 30th december 2003 ("expiry").נ
Our liability is limited to the sum of Eur 200,000 (…) and your
notarized claim hereunder must be received in writing on the
headed paper of the ports and railways authority - Israeli
railways at this office by post or couriere befor expiry
accompanied by your statement that the applicant has been
awarded the relative contract and has failed to enter into the
contract awarded in the terms of its tender or has withdrawn its
tender before expiry without your consent. Claims and statement
as aforesaid moust bear the notary's confirmation that the
signature thereon are of two officers of the Ports and Railways
Autority - Israel Authority.ב
Upon expiry of this guarantee it shall become null and void, wheter
retrned to us for cancellation or not and any claim or statement
received after expiry shall be ineffective.ו
This guarantee is personal to the ports and railways authority israeli
railways and is not trabsferable or assignable.נ
This guarantee is governeed by and shall be construed in accordance
the laws of state of israel."
 
מעיקרא לא ראתה ועדת המכרזים מכשול בנוסח הערבות הבנקאית שצורפה להצעת העותרת והחליטה לבחור בהצעת העותרת כהצעה הזוכה.ב
 
משיבה 2, שהשתתפה אף היא במכרז, עיינה בנוסח הערבות הבנקאית שצורף להצעת העותרת, וטענה בפני ועדת המכרזים כי הערבות אינה אוטונומית ועל כן יש לפסול את הצעת העותרת. בעקבות פנייה זו קיימה ועדת המכרזים דיון חוזר והגיעה לכלל מסקנה כי הדין עם משיבה 2. בעקבות מסקנתה זו ביטלה ועדת המכרזים את זכייתה של העותרת ובחרה בהצעת משיבה 2 כהצעה הזוכה.ו
העותרת אינה משלימה עם פסילת הצעתה, ומכאן עתירתה שבפני.נ
 
דיון
 
המחלוקת בין בעלי הדין מתמקדת בהגדרת הערבות שצורפה להצעת העותרת. העותרת טוענת שהערבות הינה ערבות אוטונומית, שכן כדי לגבותה הרשות אינה נדרשת להוכיח את קיום החוב, וכל שנדרש ממנה הוא להגיש תצהיר נוטריוני המאמת את הטענה כי הנערב לא חתם על החוזה, או חזר בו מהצעתו ללא הסכמת המוטב.ב
 
העותרת מפנה לפסיקה הקובעת כי בפרשנות ערבות בנקאית הנטיה היא להעדיף פרוש על פיו הערבות אוטונומית.ו
 
המשיבות טוענות כי הערבות אינה אוטונומית באשר היא מתנה את חיובו של הבנק הערב באי חתימת הנערב על חוזה או חזרתו מהצעתו ללא הסכמת המוטב.נ
 
ערבות בנקאית אוטונומית היא ערבות בה חיובו של הבנק הערב בתשלום מנותק מעיסקת היסוד בגינה הוצאה ערבות, כאשר חובת הבנק לפרוע את הערבות מותנית בדרישת תשלום של המוטב, מבלי שיהיה על המוטב להוכיח לבנק כי ביחסים בין הנערב למוטב קמה למוטב זכות לקבל את הכספים נושא הערבות.ב
ערבות בנקאית שעל פי לשונה יוצרת קשר בין חובת הבנק לפרוע את סכום הערבות ובין הפרת התחייבות הנערב כלפי הנושה אינה ערבות בנקאית אוטונומית.ו
 
במסמך אותו צירפה העותרת להצעתה במענה לדרישת סעיף 1.7 למסמכי המכרז לצרף ערבות בנקאית, הגביל הבנק הערב את הערבות למקרה בו הנערב יסרב לחתום על חוזה בתנאי המכרז או יחזור מהצעתו ללא הסכמת הרשות לפני תפוגת תקפו של כתב הערבות ב-30.12.03.נ
תנאי זה מופיע בכתב הערבות פעמיים: תחילה בקטע המגדיר את היקף התחייבות הבנק, ולאחר מכן בקטע בו קובע הבנק הערב את דרך הצגת הדרישה.ב
כאשר מצרפים לכך את העובדה שבכתב הערבות לא נאמר שהבנק לא יתנה את התשלום בדרישה מהמוטב להוכיח כי הנערב היפר את התחייבויותיו כלפיו, נוסח המקובל בערבויות בנקאיות אוטונומיות, ואת העובדה שהבנק הכתיר את המסמך בכותרת:" LETTER OF GUARANTEE"
ולא בכותרת: " BANK GUARANTE", המסקנה המתבקשת היא שהערבות שצורפה להצעת העותרת אינה ערבות אוטונומית, ומכל מקום פותחת פתח לבנק הערב לסרב לפרוע את הערבות בטענות שעניינן ביחסים בין הנערב והמוטב.ו
זאת ועוד, כאמור כתב הערבות מציין כי הערבות נועדה להבטיח את חתימת הנערב על החוזה, ואת אי חזרתו מההצעה ללא הסכמת הנערב לפני 30.12.03. הגבלת הערבות להבטחת החתימה על החוזה ואי חזרה מההצעה אינה מעוגנת בתנאי החוזה. בצדק מצביעה הרשות בתשובתה על האפשרות שהנערב יחתום על החוזה, לא ימשוך את הצעתו, אולם לא יקיים את התחייבותו החוזית למסור לרשות ערבות ביצוע כנדרש בתנאי החוזה. במקרה כזה הרשות לא תוכל למסור לבנק דרישה נתמכת בתצהיר נוטריוני בנוסח הנדרש בכתב הערבות, שהרי תצהיר כזה יהיה תצהיר שקרי, וממילא הבנק לא יחוב בפרעון הערבות. נמצא שגם מבחינה זו הערבות שצורפה להצעת משיבה 2 אינה מקיימת את דרישת סעיף 1.7 למסמכי המכרז.נ
 
נמצא שהערבות שצורפה להצעת העותרת פגומה, ואין ספק שמדובר בפגם מהותי.ב
 
לפיכך מסקנתי היא שועדת המכרזים פעלה כדין ואין עילה להתערבות בהחלטתה.ו
 
העתירה נדחית.נ

 
העותרת תשלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון