האם הפסקת תובענה מהווה מעשה בית דין

האם הפסקת תובענה מהווה מעשה בית דין ?

ההליך שנקטה בו המערערת הוא הליך של "הפסקת תובענה" כמשמעות מונח זה בתקנות 154, 155 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
 
הפסקת תובענה אינה מהווה מעשה בית דין.

 

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסקת תביעה:


1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אורלי סלע ונציגי הציבור הגברת גילצר ומר פרדס; ע"ב 5390/02), בו נדחתה על הסף תביעת המערערת כנגד המשיבה מהטעם של מעשה בית דין, כמבוקש על ידי המשיבה (בש"א 4459/02).
 
2. על עובדות המקרה אין חולק, ולהלן עיקרן:

 
א. המערערת הגישה תביעה לבית הדין האזורי כנגד המשיבה למתן צו מניעה כנגד פיטוריה מהיות הפיטורים לטענתה, חסרי תום לב ומונעים על ידי מניעים זרים.
לאור זאת ביקשה המערערת, ביטול פיטוריה והחזרתה לעבודה (להלן - התביעה הראשונה).נ
 
ב. בבית הדין האזורי לא התקיים דיון הוכחות בתביעה של הכרעה הראשונה ולא ניתנה החלטה של בית הדין בדבר אופן פיטורי המערערת; באשר הצדדים הגיעו להסכמה לפיה - תדחה תביעתה לצו מניעה זמני וקבוע ללא צו להוצאות. בבקשה המוסכמת על הצדדים, לדחות כאמור את התביעה הראשונה, נאמר, שאין בהחלטה שתינתן כדי להוות הודאה כלשהי בנכונות טענות המשיבה וכי משיקולים אוביקטיבים שאינם קשורים להליך דנן ומבלי להודות בנכונות אף אחת מטענות המשיבה, החליטה המבקשת (המערערת במקרה שלפנינו) שלא להמשיך בהליכי צו המניעה הזמני או הקבוע. במכתב אישי שמצורף לבקשה המוסכמת לדחיית התביעה הראשונה כחלק בלתי נפרד הימנה, הבהירה המערערת, כי מנימוקים שאינם קשורים בהליך צו המניעה ומתוך שטובת בית הספר לנגד עיניה, היא ויתרה למעשה על המשך ההתדיינות בהליך צו המניעה.ב
 
ג. בית הדין האזורי נתן פסק דין על פי הסכמת הצדדים כאמור; ולפיו הוחלט, ש"התביעה והבקשה לצו זמני נדחות".ו
 
ד. לאחר מכן, הגישה המערערת את התביעה מושא הערעור שבפנינו שעניינה, פיצוי כספי בגין פיטורין שלא כדין.נ
 
3. לאחר בחינת טענות הצדדים ועיון בכל חומר התיק, סבורים אנו כי דין הערעור להתקבל:
 
א. לאמיתו של דבר, פסק הדין הדוחה את התביעה הראשונה ניתן ללא הכרעה לגופו של עניין בבית הדין ומבלי שהיה למערערת יומה בבית הדין, באשר לנסיבות הפסקת עבודתה.ב
 
ב. מהסכמות הצדדים שלאורן נדחתה התביעה הראשונה, עולה, כי לאמיתו של דבר הסכימה המערערת אך ורק לדחיית תביעתה להחזרתה לעבודתה, ולא לסעד הכספי הנתבע על ידה כיום בגין אופן פיטוריה. המשיבה ידעה זאת, והסכימה, כי הבקשה המוסכמת לדחיית התביעה הראשונה תנומק כאמור.ו
 
ג. משאלה הן הנסיבות, פסק דינו של בית הדין האזורי בנוגע לתביעה הראשונה, לא יכול היה לתת למשיבה מעבר למוסכם על הצדדים. משהוסכם על הצדדים כאמור, לא הייתה המערערת מנועה מלהגיש את תביעתה מושא הערעור. רק אילו הייתה המערערת מגישה בשנית את תביעתה הראשונה, היה מקום לדחותה מחמת מעשה בית דין.נ

ד. מעבר לעניין ההסכמה יצוין, כי ההליך שנקטה בו המערערת הוא הליך של "הפסקת תובענה" כמשמעות מונח זה בתקנות 154, 155 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
 
הפסקת תובענה אינה מהווה מעשה בית דין. אנו ערים לכך, שהצדדים כינו את הפסקת התובענה כדחיית התביעה, אך מבחינה מהותית, הייתה במקרה זה הפסקת תובענה ולא דחיית תביעה.ב
 
אנו ערים לכך, שתקנות אלה אינן חלות בבית הדין לעבודה, אך ההגיון העומד מאחורי תקנות אלה, קיים גם במקרה זה.ו
 
ה. אנו סוברים שבנסיבות העניין, אי אפשר להתעלם מהטרדת האוניברסיטה פעם שנייה בתביעה המבוססת על אותה מסכת עובדתית.נ
 
בנסיבות אלה, למרות שהמערערת זכתה בערעור, יש לחייבה בהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח בצירוף מע"מ שאם לא ישולמו תוך 30 יום ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.ב
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעשה בית דין

 2. בקשה למעשה בית דין

 3. מעשה בית דין ארנונה

 4. מה זה מעשה בית דין

 5. עקרון מעשה בית דין

 6. דוקטרינת מעשה בית דין

 7. מעשה בית דין פסק דין חוץ

 8. הסכם הפשרה כמעשה בית דין

 9. דחיית תביעה מעשה בית דין

 10. דחייה על הסף מעשה בית דין

 11. מעשה בית דין סופיות הדיון

 12. ממצא שלילי - מעשה בית דין

 13. מעשה בית דין אי הפקדת ערבות

 14. האם בפסק הדין נוצר מעשה בית דין

 15. מעשה בית דין מכוח הסכם בוררות

 16. מעשה בית דין כלפי ערב לשטר חוב

 17. מעשה בית דין על טענות שלא הועלו

 18. פסק דין בהעדר הגנה - מעשה בית דין

 19. הגשת תביעת לשון הרע - מעשה בית דין

 20. האם עתירה לבג''צ מהווה מעשה בית דין

 21. האם הפסקת תובענה מהווה מעשה בית דין

 22. האם החלטת מפרק חברה מהווה מעשה בית דין

 23. מעשה בית דין ללא הכרעה פוזיטיבית בטענה

 24. דחיית התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין

 25. החלטת ראש ההוצאה לפועל - מעשה בית דין

 26. האם פסק בוררות מעשה בית דין כלפי ערבים

 27. ערעור על מחיקת התביעה מחמת מעשה בית דין

 28. דחיית התביעה לא מהווה תמיד מעשה בית דין

 29. דחיית התובענה על הסף לנוכח קיומו של מעשה בית דין

 30. האם פסק דין בהעדר התייצבות מהווה מעשה בית דין

 31. האם הערת אגב בפסק דין יכולה להוות מעשה בית דין ?

 32. האם תיקון כתב תביעה מחיקת סעדים מהווה מעשה בית דין

 33. האם פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה יוצר מעשה בית דין ?

 34. מחיקת סעיפים ועילות מכתבי הטענות ותצהירי העדות הראשית מחמת מעשה בית דין

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון