הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה:

1. לפנינו תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה שנדחתה על ידי הנתבע בטענה כי לתובע רכב בבעלותו בשימושו וכי הנכדים של התובע נמצאים באחזקתו (והוא משמש להם כאפוטרופוס) אינם בגדר ילדים נטושים לפי תקנה 2 (א) (2) לתקנות הבטחת הכנסה תשמ"ב - 1982.

התובע עלה ארצה מארגנטינה כשהוא מביא עימו את שני נכדיו. מדובר בילד וילדה ילידי שנת 89, 95 בהתאמה. ילדים אלה, נולדו לביתו של התובע שלדאבון הלב, לדבריו, לוקה בנפשה ואינה מסוגלת לטפל בהם. לאחר מאמצים כבירים, הצליח התובע "לחלץ" את נכדיו ולהביאם ארצה וכאן הוא משמש להם כאב ואם . הוא קיבל מעמד של אפוטרופוס על נכדיו. בהתערבות הנתבע הוכר התובע כמשפחה אומנת לנכדיו, כעולה מדבריה של ב"כ הנתבע. בהתאם למעמד זה - משפחה אומנת - הוא מקבל ממשרד העבודה והרווחה תשלום חודשי של כ - 3500 ש"ח. התובע רכש רכב חדש המשמש לו לצורך טיפול בנכדיו. התובע מבקש לקבל הבטחת הכנסה, וטוען כי הנתבע דחה שלא כדין את תביעתו להבטחת הכנסה.

2. נקדים ונאמר כי עדותו היתה נוגעת ללב, ועשתה עלינו רושם מהימן. יחד עם זאת, עלינו לבחון את זכאותו בהתאם לדין וכבר הזהירה התורה:ב "ודל לא תהדר בריבו" (שמות כג' ג') ועוד נאמר:ו "לא תישא פני דל" (ויקרא יט', טו').


3. את זכאותו של התובע יש לבחון על פי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1980 והתקנות שהתפרסמו מכוחו תקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב - 1982.
החוק יוצא מההנחה, כי בעל רכוש איננו זקוק לקיצבה צנועה כדי לשמור על רמת קיום מינימלית (ולשם כך) החוק והתקנות מגדירים מהו "נכס", שממנו ניתן להפיק הכנסה, וכמו כן, נקבע גובה ההכנסה שהנכס מאפשר לצורך חישוב הגימלה. החוק קובע בין היתר, כי הכנסה כוללת "סכומים" שיראו אותם כהכנסה מנכס אף אם אין מופקת ממנו הכנסה. דב"ע נא/ 04-28 מזל מטילדה נ' המוסד פד"ע כב 498. וכן דב"ע נב /04-111 המוסד נ' מוחמד פד"ע כד' 507.

4. ההלכה בסוגיה של שימוש קבוע ברכב כשולל גימלת הבטחת הכנסה נדונה במספר רב של פסקי-דין. (ר' בעניין זה דיון מס' מו/ 0-42 זבולון צאלאקוילי נ. המוסד לביטוח לאומי פד"ע יז' עמ' 323, וכן דב"ע מח/ 04-135 בוטבול נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם); דב"ע מח/ 04-199 שבי נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם); דב"ע מח/ 04-183 אבו עמר נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם); דב"ע נא/ 04-69 מנצור נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם).

5. עפ"י סעיף 9 (א) לחוק הבטחת הכנסה תשמ"ב - 1982 הוגדרה:נ

'הכנסה' - הכנסה מהמקורות המפורטים
בסעיף 2 לפקודה, אף אם לא צמחה, הופקה
או נתקבלה בישראל, ולרבות -
.
.
.
(4) סכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס, אף
אם אין מופקת ממנו הכנסה".


עפ"י סעיף 9 (ג) לחוק:ב

"לענין סעיף זה, 'נכס' - כל רכוש, בין מקרקעין
ובין מטלטליו... ולמעט זכות אחזקה במקרקעין
המשמשים למגורי הזכאי ולא לשם השתכרות או רווח".6. על מטרת חוק הבטחת הכנסה והתקנות עמד ביה"ד הארצי במס' בפסק-דין
מג/ 04-162 חביב דהאן נ. המוסד לביטוח לאומי פד"ע טו' עמ' 351, בעמ' 354 שם פרש ביה"ד הארצי את האמור בסעיף 9 לחוק ותקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב - 1982 (להלן:ו התקנות). ביה"ד הארצי לעבודה מסיק מה הייתה כוונת המחוקק מדברי ההסבר להצעת החוק, (הצ"ח התש"מ עמ' 3):נ

"מטרת החוק המוצע היא להבטיח לכל אדם ומשפחה
בישראל, שאין בכוחם לספק לעצמם הכנסה הדרושה
לקיום, את המשאבים לסיפוק צורכיהם החיוניים".

7. על מטרת החוק עמד ביה"ד הארצי גם בדב"ע מח/ 04-63 סנוקה נ. ביטוח לאומי, פד"ע יז' 79 בעמ' 83, דיון מט 04-136 עזיזה אלעביד ואח' נ. ביטוח לאומי, פד"ע כב' 309 בעמ' 312 ובדיון מס' נא/ 04-28 מזל-טוב מטילדה מטלון נ. המוסד לביטוח לאומי פד"ע כב' 498. שם מצטט ביה"ד הארצי בעמ' 499 ובעמ' 500 את האמור בדב"ע מח/ 04-135 בוטבול נ. המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם) שם נאמר:ב

"(החוק והתקנות מבטיחים) כזכור רמת קיום מינמלית וזאת כדי למנוע מצוקה כלכלית מן המבוטחים. אפילו אם השתכר המבוטח, או יש לו הכנסה ממקור אחר, אך הכנסתו איננה מגיעה לסכום מינמלי שנקבע בחוק ובתקנות, מחייב החוק, את (המוסד) להשלים את הכנסה המבוטח לסכום מינימלי זה. החוק מהווה חלק ממדיניות חברתית כלכלית כוללת של מערכת הביטחון הסוציאלי, וקשור לחוקים אחרים, ובהם:ו חוק הביטוח הלאומי, חוק שכר מינימום חוק שירות התעסוקה ואח'."

8. החוק יוצא מההנחה, כי בעל רכוש איננו זקוק לקיצבה צנועה כדי לשמור על רמת קיום מינימלית... (ולשם כך) החוק והתקנות מגדירים מהו 'נכס', שממנו ניתן להפיק הכנסה, וכמו כן, נקבע גובה ההכנסה שהנכס מאפשר לצורך חישוב הגימלה. החוק קובע בין היתר, כי הכנסה כוללת 'סכומים' שיראו אותם כהכנסה מנכס אף אם אין מופקת ממנו הכנסה'.

בתקנה 10 (ג) לתקנות נקבע:נ

"על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס
רכב מנועי, יראו את הנכס כאילו מופקת
ממנו הכנסה חודשית בסכום שאינו נמוך
מסכום הגימלה שהייתה משתלמת לתובע לולא
האמור בתקנת משנה זו".


בהתיחסו לתקנה 10 (ג) לתקנות אמר בית הדין כי זו:ב

"... מצביעה על מגמה לא לשלם גימלה למי
שיש רכב ברשותו. הסיבה לכך היא שהמדינה
אינה צריכה לתמוך במי שיכול להוציא מיגיע
כפיו או ממקור אחר סכומים הדרושים להחזקת
רכב, סיבה נוספת היא שמי שיש רכב ברשותו,
יכול לעיתים להתפרנס משימוש באותו רכב...".
(עמ' 326 בדיון מס' מ/ 0-42 הנ"ל).

9. במקרה דנן, הדין ברור וחד משמעי . העובדה שהתובע מחזיק ברשותו רכב שוללת
ממנו את הזכאות להבטחת הכנסה. לפיכך, דין התביעה, עם כל הצער שבדבר, להדחות.

בשולי הענין נציין כי יתכן והיינו מגיעים לתוצאה דומה בשים לב לעובדה שלתובע משולם מידי חודש בחודשו תשלום כמשפחה אומנת בסכום העולה על הסכום המבוטח בסעיף 7 לחוק ותשלום זה אף הוא בא בגדר הכנסה.

10. סוף דבר - התביעה נדחית.

אין צוו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון