הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

התובעים טענו להוצאותיהם המשפטיות ולנזקיהם הנלווים לליקויי הבנייה שתוקנו, כשעיקר הטענות יסודן בתקופה בת כ- 4 שנים, בה ניטשו הליכים משפטיים בין הצדדים. כתב התביעה, מסעיף 10ב' ואילך, מפרט במסגרת הנזקים הנלווים דיור חלופי, עוגמת נפש והוצאות עקיפות אחרות.נ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה:

1. פסק דין הניתן על דרך הפשרה בתביעה ובתביעה שכנגד, שיסודן בהסכם לפיו רכשו התובעים דירה מהנתבעת. ביסוד התביעה המקורית טענות התובעים שעיקר עניינן בליקויי בנייה שנגרמו לדירה שרכשו; והבסיס לתביעה שכנגד, עיקר עניינו במסמך עליו חתמו התובעים ולפיו אישרו קבלת רשימה של שיפורי בנייה, תוך שאישרו הם עוד במפורש כי אם יתבעו לעתיד לבוא את הנתבעת, ישלמו את שוויים של השיפורים, אשר פטרה הנתבעת אותם מלשלם את עלותם באותו מועד.

2. כל הקשור בתיקון ליקויי הבנייה הגיע כדי סיומו זה לא כבר. ליקויים על פי פירוט שערך מומחה שנתמנה לצורך כך, תוקנו (- ומכל מקום, גם אם נזכרו בדברי ב"כ התובעים ליקויים מסויימים שלטענתו לא בוצעו, דומני, ניתן להניח לכך ודי אם אציין שגם ב"כ התובעים כבר לא מצא לנכון לפרט סכומים קונקרטיים שיסודם בליקויים שתיקונם נדרש ושלא בוצעו).



3. א. בשלב זה טוענים התובעים להוצאותיהם המשפטיות ולנזקיהם הנלווים לליקויי הבנייה שתוקנו, כשעיקר הטענות יסודן בתקופה בת כ- 4 שנים, בה ניטשו הליכים משפטיים בין הצדדים. כתב התביעה, מסעיף 10ב' ואילך, מפרט במסגרת הנזקים הנלווים דיור חלופי, עוגמת נפש והוצאות עקיפות אחרות.נ

ב. בפי הנתבעת, בפרט בתוקף מעמדה כתובעת שכנגד, דרישתה לסך של 8,830 ש"ח, שוויים של שיפורים שבוצעו על ידה ושלגביהם תקפה התחייבות התובעים לשלם את עלותם, אם יגישו תביעה נגדה. עם הגשת התביעה על ידי התובעים, הבשילו, לדעת התובעת שכנגד, התנאים גם להגשת תביעתה בגין שיפורים אלה. מעבר לכך ברור, שטוענת גם התובעת שכנגד להוצאותיה המשפטיות.ב

4. רואה אני עצמי פטור מן הצורך לנמק את פסיקתי לפשרה, ועם זאת, נכון אני ליתן ביטוי לאחדים מבין העיקריים שבנימוקיי, תוך שיודגש שאין בכך כדי למצות את הדיון בטענות רבות נוספות שהובאו בפניי.

קודם שאפרט, בהתאם לאמור לעיל, מקצת מנימוקיי, אקבע את פסיקתי ולפיה תשלם הנתבעת לתובעים סך של 7,500 ש"ח.


5. להלן עיקר נימוקיי.

א. לאחר ששקלתי בעיקר טענות הצדדים זה כלפי זה, הגעתי לכלל דיעה כי במידה רבה עומדות טענות הזכות שני הצדדים זו כלפי זו, ובמידה רבה, גם אם לא באופן מלא, ניתן לראותן כמקזזות זו את זו. ועם זאת, ראוי להורות על תשלום איזון, ולו גם מסויים ומוגבל בהיקפו, לטובת התובעים.ו

ב. יש ממש בטענות התובעים לנזקים נלווים ועגמת נפש שנגרמה להם בעקבות ליקויי הבנייה. מדרך העולם, מי שרוכש דירה ומגלה כי ליקויים לא מעטים נפלו בה, רב מפח נפשו, רבות הוצאותיו, ולכך משמעות כספית מובנת. לעומת זאת, בדין נטענו גם טענות התובעת שכנגד, שיסודן, כאמור, במסמך עליו חתמו התובעים ביום 9.7.1997, ובו אישרו ברורות ומפורשות כי ישלמו את עלות השיפורים לתובעת שכנגד, אם יתבעו אותה. לא מצאתי טעם של ממש מדוע לא אכיר בתוקפו של מסמך זה, ואף רואה אני אותו כהגיוני בנסיבות העניין. אינני רואה סיבה מדוע לא ישאו התובעים בעלותם של שיפורים שהזמינו, ואם נכונה היתה התובעת שכנגד לוותר על גביית עלויות אלה, לפנים משורת הדין, הרי שמשנתגלגלה להליך משפטי, גם אם ללא כל ספק לגיטימי, עדיין אין סיבה מדוע לא תזכה בעלותם של שיפורים, שאין כל מחלוקת שביצעה בדירה שנרכשה על ידי התובעים. נכון אני להבין להגיונו של המסמך הנדון ולרצונה של התובעת שכנגד, שנכונה היתה לוותר על סכומי כסף המגיעים לה בהנחה ובתקווה שתביא בכך את לקוחותיה, שיהיו שבעי רצון, אך מאחר ונקלעה היא להליך משפטי שיסודו בתובעים, תדרוש את המגיע לה תמורת השיפורים הנדונים. כללו של דבר, וכאמור, עומדות במידה לא מבוטלת טענות הצדדים אלה כנגד אלה.

ג. ועם זאת, אינני סבור שעגמת נפשו של מי שבדירה שרכש ובה כבר עבר להתגורר נתגלו ליקויי בנייה של ממש, שתיקונם התבצע כעבור מספר שנים, ולאחר שאף נאלץ לשכור את שירותיו של עורך דין - הינה שוות ערך לשיפורים שעלותם מגיע כדי פחות מ- 9,000 ש"ח. ישנו הפרש רלוונטי. בנסיבות העניין, מכמת אני את שווי נזקיהם הנלווים של התובעים (עגמת נפש וכד'), כעולה בכ- 7,500 ש"ח על שוויים של אותם שיפורים נלווים.נ

ד. סכום זה נותן ביטוי, ולו מסויים, גם לתשלום איזון מסויים המגיע לתובעים בגין הוצאותיהם המשפטיות. זאת, בשים לב לכך שתביעתם מורכבת מהתביעה שכנגד המתבססת על מסמך פשוט אחד ואשר הוגשה במקביל לכתב ההגנה שהגישה הנתבעת כלפי תביעה שהוגשה כנגדה, ובצדק. ועם זאת, יובהר, שהגם שלעניין ההוצאות עומדת לתובעים זכותם להוצאותיהם שנבעו מן ההליך המשפטי שנקטו, הרי שמולה עומדת גם לנתבעת, בין היתר בתוקף היותה גם התובעת שכנגד, זכותה להוצאותיה המשפטיות בגין התביעה שכנגד. במסגרת התשלום דלעיל, ניתן ביטוי לכך שיש מקום לתשלום איזון מסויים מצד הנתבעת, אך לא מעבר לכך.ב

ה. ולבסוף, אשר להוצאות שנועדו למימון חוות דעת המומחים שמטעם בית המשפט. תחילה אציין בנקודה זו, שאף אחד מבין הצדדים לא ביקש במסגרת סיכומיו להדגיש את הסכומים ששילם הוא למימון חוות הדעת, בין בגין ליקויי הבנייה ובין לצורך הערכת שוויים של השיפורים שביצעה הנתבעת. נוכח זאת, אף נכון אני לצמצם בהיקף התייחסותי לשאלה זו. מכל מקום, נחה דעתי שראוי היה שבחוות הדעת בגין ליקויי הבנייה תישא הנתבעת ובחוות הדעת בגין עלות השיפורים, ישאו התובעים. בהיעדר כל התייחסות פרטנית מצד ב"כ הצדדים לשאלה זו ונוכח העובדה שאין בית המשפט יודע כלל מה הסכומים ששולמו בגין חוות הדעת, אניח להוצאות אלה, שממילא, מקזזות במידת מה אלה את אלה.ו

6. אשוב ואדגיש שער אני לכך שלא כל טענות ב"כ הצדדים קיבלו ביטוי במסגרת האמור לעיל, ואולם בעקבות הסכמת הצדדים כי אפסוק בדרך הפשרה, אסתפק בכך.נ

7. סוף דבר, כאמור לעיל, תשלם הנתבעת לתובעת את הסך של 7,500 ש"ח.ב



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון