השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך:

1. התובעת מקבלת גמלת השלמת הכנסה בעילת חד הורית בשכר נמוך.

2. התביעה הוגשה כנגד החלטת פקיד התביעות מיום 6.4.08 לפיה לתובעת נוצר חוב בסכום של 4,510 ₪ בגין תשלומים שלא הגיעו לה על פי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה"). החוב נוצר עקב עדכון שכר עבודה החל מחודש 4/07 ועד ליום המכתב וכן בגין הפקדות בנק לחודשים הרלבנטיים.

3. ביום 12.7.10 הומצאה הודעה משותפת מטעם הצדדים לפיה הפלוגתאות שנותרו בין הצדדים הינן:
"א. הפקדות בחודש דצמבר 2007 בסך 1,500 ₪ - אין מחלוקת עובדתית בנוגע למהות ההפקדות (שהינן זהות במהותן להפקדות קודמות) קיימת מחלוקת משפטית אם בנסיבות העניין האם יש לנכות מהקצבה בגין סכום זה.
ב. שכר עבודה מרץ 2,515 ₪ - האם בדין נשללה השלמת הכנסה לחודש זה".

הצדדים ויתרו על חקירת המצהירים בתיק.

4. יש להקדים ולומר, כי טרם הגיעו הצדדים להסכמה זו, הוגשו בתיק ארבע תעודות עובד ציבור, ואף התקיימו שלוש ישיבות בבית הדין.

5. טענות התובעת –
א. מהות ההפקדות אינה שנויה במחלוקת.
מדובר בכספי סיוע של קרובי משפחה.
על פי הנפסק בעב"ל (ארצי) 681/07 אהרון בנישו נ' המוסד (להלן: "פס"ד בנישו") אין לראות כהכנסה לעניין חוק הבטחת הכנסה הכנסות קרובים.
התובעת הינה אם חד הורית לשבעה קטינים אשר הכנסותיה מעבודה עמדו בחודש דצמבר 2007 על 882 ₪ בתוספת קצבת הבטחת הכנסה בסך של 2,667 ₪. ניכוי תמיכת הקרובים בסך של 1,500 ₪ אינה סבירה בנסיבות העניין.
ב. פרשנות הנתבע לפס"ד בנישו לפיו לא נלקחות בחשבון הכנסות קרובים בסך של עד 17% מהשכר הממוצע אינה סבירה ולא נובעת מפסק הדין.
ג. בחודש מרץ 2008 עמד שכר התובעת על 2,158 ₪ אלא שעל פי מכתב חשבת השכר של המועצה המקומית בה עובדת התובעת הסכום העולה על 882 ₪ הינו בגין שעות נוספות שלא שולמו לתובעת בטעות עבור החודשים 9/07 - 2/08.
לפיכך יש לחלק את יתרת הסכום מעל 882 ₪ (סך של 1,273 ₪) לחודשים 9/07 - 2/08 כך שלשכר כל חודש יש להוסיף 212 ₪.
ד. לפיכך על הנתבע לשלם לתובעת את מלוא הסכום בו חוייבה דהיינו 4,510 ₪ בתוספת ריבית והצמדה.

6. טענות הנתבע –
א. הפקדות אשר נלקחו בחודש 12/07 הן בגובה 1,500 ₪. לפי נהלי הנתבע אשר גובשו לאחר פסק דין בנישו אין לקחת בחשבון הפקדות הנמוכות מ- 1,348 ₪ (17% מהשכר הממוצע במשק).
ב. שכר חודש מרץ 2008 נלקח בחשבון בהתאם לת.ע.צ. בתלוש השכר לא מצויין כי מדובר בתשלומים רטרואקטיביים.
גם במכתב המעביד לא צויין בגין איזו תקופה שולמו שעות נוספות ומדוע.
ג. על מנת שלא ליצור חובות רטרואקטיביים במקרים בהם יש תשלום חד פעמי, נזקף סכום התשלום לחודש שבו שולם או בפריסה לחודשים הבאים.

7. דיון והכרעה –
הפקדות בבנק בחודש דצמבר 2007 –
ביום 23.11.09 הומצאה הודעה מפורטת מטעם הנתבע, וכך נאמר ביחס להפקדות:
"בהתייחס להפקדות הקיימות ב- 2007 בחשבונה וברוח פסק הדין בנושא העזרה המשפחתית, לכאורה אין מקום לקחת בחשבון הסכומים אך זאת רק במידה ואכן לא מדובר בתשלום שהתובעת מקבלת עבור שירות כלשהו שנותנת. יש לברר עם התובעת פרטים על נותני הסכומים, ומהי המסגרת בהם ניתנו בטרם יוחלט סופית, אם הסכומים נלקחו בחשבון".
בדיון שהתקיים ביום 2.12.09 עלה כי מדובר בעזרה של גב' פריד שהיא דודתה של התובעת ובעזרה של אבי התובעת אשר הסב שיקים שקיבל בגין כתיבת תפילין.
הנתבע לא חלק כי מדובר בעזרה משפחתית אך טען כי בהתאם לנהלים מאחר שהסכום בחודש מרץ עולה על 1,348 ₪ יש להביאו בחשבון.
יש לציין כי קיימים חודשים בהם ההפקדות נמוכות יותר ואלה לא נלקחו בחשבון.

8. בפסק דין בנישו נקבע כי תמיכה וולונטרית ולא קבועה של קרובי משפחה אינה בגדר "הכנסה" לצורך חוק הבטחת הכנסה.
וכך נאמר:
"בהקשר זה יש להדגיש, כי הגמלה המשתלמת לזכאי היא בהחלט בסכום נמוך, והיא אכן מינימלית. בנסיבות אלה, אין לתמוה על בני משפחה המתנדבים לסייע למערער מדי פעם בהתאם לאפשרויותיהם להגדיל במשהו את ההכנסה לה הוא זכאי מכח החוק ולשפר על ידי כך במעט את מצבו, בו הוא נזקק לכלכל את ביתו. הדרישה לנגוס בגמלה של סיוע צנוע וולונטרי לא קבוע של קרובים אין לה הגיון כלכלי או חברתי. היא מתעלמת מגובהה של הגמלה לעומת הצרכים האלמנטריים החיונים של משפחה, שספק אם הם יכולים לבוא על סיפוקם בסכום הגמלה. יפים לענייננו הדברים שנכתבו במאמרו של א' ל' מילר "דיני הבטחת הכנסה בישראל בהשוואה למשפט במערב גרמניה" (שנתון משפט העבודה א' תש"ן, עמ' 89) ולפיהם:
"יש טעם להתעלם מתמיכות וולונטריות לנזקק כל עוד הן אינן מוגזמות, כיוון שמטרתן היא לשפר במקצת את מצבו הכלכלי באמצעות מעשה פילנתרופי, מעבר לשיעור הגימלה כלומר להוות תוספת סבירה לגימלה להבטחת הכנסה.
לכן, אם בשל אותה תוספת תישלל הגימלה מהנזקק, יש להניח כי התורם יעדיף להימנע מתמיכתו, ואין זו תוצאה רצויה" (שם, בעמ' 110).
בענייננו התמיכה בחודש דצמבר 2007 בסך 1,500 ₪ מורכבת מסכום של 500 ₪ שהם מתנה מגב' פריד שהינה דודתה של התובעת ושני שיקים בסך כולל של 1,000 ₪ שהם מתנה מאביה. שיקים אלה ניתנו לאביה תמורת כתיבת תפילין והוא הסב אותם לטובת התובעת.
הנתבע טוען כי בהתאם לנהלים אשר גיבש לאחר פסק דין בנישו אין הוא לוקח בחשבון הפקדות הנמוכות ב- 17% מהשכר הממוצע במשך ודהיינו 1,348 ₪.
אלא שהנתבע לא הציג כל נוהל ויתרה מכך לא ברור כיצד נוהל זה "נבנה" על יסוד פסק דין בנישו.
בענייננו מדובר באם חד הורית לשבעה ילדים קטנים אשר הכנסותיה מעבודה בחודש דצמבר עמדו על 882 וכן קצבת הבטחת הכנסה בשיעור של 2,677 ₪.
על פי הרציונל של פסק דין בנישו אין לראות בתמיכה חד פעמית של 1,500 ₪ כ"הכנסה" לצורך חוק הבטחת הכנסה. לפיכך אין לקחת בחשבון הכנסות אלה בחודש דצמבר 2007.

9. שכר חודש מרץ 2008 –
על פי תלוש השכר לחודש מרץ 2008 השתכרה התובעת בחודש זה 2,155 ₪.
הנתבע לקח סכום זה בחשבון.
התובעת המציאה מכתב חשבת שכר מיום 1.9.09 שזו לשונו:
"הריני לאשר שבחודש 3/08 בבדיקה לאחור של הדוחות לתקופה 2/08 - 9/07 נמצא שהעובדת פינטו אורית עבדה שעות נוספות שלא שולמו בתקופה זו סה"כ 44.8 שעות ששולמו רטרו בשכר 3/2008".
התובעת טוענת כי הנתבע ויתר על חקירת עורכת המכתב ולפיכך יש לקבוע כי השכר לחודש מרץ 2008 יעמוד על 882 ₪ ואת היתרה בסך 1,273 ₪ יש לחלק בין החודשים 9/07 – 2/08 דהיינו יש להוסיף לשכר כל חודש סכום של 212 ₪.

10. אין בידי לקבל טענה זו.
ראשית, הדבר אינו בא לידי ביטוי בתלוש השכר.
שנית, טענה זו אינה מתיישבת עם מכתב אחר של המעסיק לפיו סכום השעות הנוספות הינו 917 ₪.
השלישית, וזה העיקר, אין כל פירוט כיצד מחולקת התוספת ודהיינו עבור אלו חודשים בדיוק היא שולמה ומה כמות השעות הנוספות שבוצעה בכל חודש.
אין מקום לקבל את טענת התובעת כי יש לחלק את התוספת באופן שווה בין החודשים.
יתירה מכך, יחוס הסכומים לחודשים קודמים עלול ליצור לתובעת חובות בגין חודשים אלה.
משהתובעת לא הוכיחה אפוא בגין אלו חודשים שולמו ההפרשים בחודש מרץ 2008, בדין נלקח בחודש זה השכר הנקוב בתלוש השכר.

11. התוצאה אפוא כי התביעה מתקבלת בחלקה באופן שהנתבע יחשב שוב את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה לחודש 12/07 ללא שתילקח העזרה המשפחתית בחודש זה בחשבון.

12. התובעת מקדישה פרק נכבד בסיכומיה לחיוב ההוצאות וזאת לאור מספרם של הדיונים וההודעות של הנתבע.
לאחר שבחנתי את הטענות ואת ההליכים ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.

זכות ערעור לבית הדין הארצי בתוך 30 ימים מהיום שיומצא פסק הדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון