התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגדות לקיום צוואה מאוחרת:

.1ראשיתה של התביעה הזו היא בבקשה לקיום צוואתו של המנוח
ז"ל, ואשר נעשתה ביום 16.9.1994בפני הנוטריון עו"ד לידאווי, להלן "הצוואה". המנוח נפטר ביום .15.12.1994
יש לציין שזו צוואתו האחרונה של המנוח.
.2רק אחד מיורשיו של המנוח התנגד לקיום הצוואה. הוא, ביחד עם אישתו, הגישו את התנגדותם לבית המשפט. המתנגד (1) הוא בנו של המנוח, והמתנגדת (2) היא אישתו של המתנגד (1).
ישנם, מבין היורשים, "מתנגדים" אחרים אשר הודיעו, בעל פה, בישיבת יום 28.9.95, שהם מתנגדים, אולם לא הגישו התנגדות בהתאם לחוק למרות שניתנה להם אורכה לעשות כן.
באותה הישיבה הנ"ל חלק מהיורשים של "המנוח" אף הודיעו שהם מסכימים לקיום
הצוואה.
לכן המצב המשפטי הוא שישנם שני מתנגדים לקיום הצוואה הנ"ל. כמה זוכים על
פי הצוואה לא נקטו עמדה ולכן, מבחינה משפטית, דינם כמסכימים לבקשת הקיום.
פה המקום לציין כי הן מבקש קיום הצוואה, הן המתנגד (1) והן הזוכים האחרים שלא נקטו עמדה, כולם זוכים עפ"י הצוואה.
.3טענתם של המתנגדים היא זו:ו בתאריך 8.10.1983הם רכשו, על פי הסכם
בכתב, דירת מגורין בשטח של 75מ"ר הנמצאת בתת החלקה 35/2בגוש 16512מאדמות
נצרת (להלן "הדירה").
הדירה הנ"ל נרכשה על פי הסכם בכתב שנחתם בין המתנגדים לבין המנוח ז"ל ונרשמה לגביה הערת אזהרה בלשכת רשום המקרקעין לטובתם ולטובת בנק עצמאות למשכנאות ולפתוח בע"מ.
עיון בהסכם הרכישה שצורף להתנגדות של המתנגדים מראה שהרכישה התיחסה לדירה בשטח של 75מ"ר הנמצאת בנצרת ברחוב 713/4והידועה בתור חלקה 35בגוש .16512
למרות שבהסכם הנ"ל, ברישא של עמוד (1), מודפס תאריך 8.10.1983אלא שבסיפא של עמוד 2מאשר עו"ד חליליה שהצדדים להסכם חתמו עליו בפניו ביום .21.10.83בהסכם זה לא מצויין מספר תת חלקה כלשהיא, לא 35/2כפי שטוענים המתנגדים ולא 35/3כפי שטוען מבקש הקיום.
.4המתנגדים ניסו להסתמך על צוואה קודמת שעשה המנוח.
ברישא של הצוואה נשוא התיק הנוכחי וגם בסעיף 8שלה נאמר במפורש כי המנוח
ביטל את שתי הצוואות הקודמות שהוא עשה, הן הצוואה מיום 25.5.83והן הצוואה
מיום .30.7.93
בהתאם לסעיף 36(א) לחוק הירושה כל אדם רשאי לבטל כל צוואה שהוא עשה.
במקרה הנוכחי המנוח ביטל כל הצוואות שעשה לפני הצוואה נשוא התביעה. זכותו לעשות זאת.
לכן אין להתחשב בכל צוואה קודמת וצריך לפעול אך ורק על פי הצוואה האחרונה שהיא הצוואה נשוא תביעה זו.
.5בסעיף (2) הנ"ל של הצוואה ציין המנוח כי הוא מצווה את "החלק הצפוני של חלקה 35/3לבנו עומר עם הבניה הקיימת עליה וחלק זה כולל את הממכר שבזמנו מכרתי לבני עומר ולאשתו בשטח של 80מ"ר ורשמתי בגינו הערת אזהרה".
הבן עומר הוא המתנגד (1).
.6בסעיף 4לתצהיר שצורף לתגובתו של מבקש הקיום להתנגדות הוצהר כי הסכם המכר שנחתם בין המתנגדים לבין המנוח ז"ל מתייחס לחלקה 35/3בגוש 16512ושהדבר הזה לדעתו מודגש בסעיף 2לצוואת המנוח ז"ל.
לעומת זאת, טען ב"כ המתנגדים כי ההצהרה הנ"ל שבתצהיר לא נטענה ולדעתם
עיקרו של תצהיר לא בא אלא, לשם אימות הטענות שבכתב התגובה, ואין כל כוונה מכל
צד שהוא להפוך את התצהיר של המשיב מס' 2"למוסף טענות".
אינני מקבל את הטענה הנ"ל. ניתן להגיש תצהיר תגובה אף מבלי לצרפו לתגובה
כל שהיא.
יתרה מזו, הוא גם טען שבהתאם לתקנה 521לסד"א התשמ"ד 1984, תצהיר יכיל רק עובדות שהמצהיר יכל להוכיחן מתוך ידיעתו הוא, קרי שמבקש הקיום היה צריך להיות נוכח בשעת חתימת ההסכם שנערך בין המנוח למתנגדים ומשלא עשה כן, אזי הוא מצהיר על עובדה שהוא אינו מסוגל להוכיחה מתוך ידיעתו הוא.
גם טענה זו דינה להידחות היות והביטוי "עובדות שיכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא" שבתקנה 521, פורש בפסיקה "כעובדות שלגביהן מעיד המצהיר עדות כשרה, אשר אילו ניתנה בביהמ"ש מעל דוכן העדים, לא היתה נפסלת מפאת היותה עדות שמיעה (ע"א 252/68, כ"ב (2), 702), קרי אין חובה שהמצהיר יהא נוכח במעמד עריכת החוזה כפי שטוענים המתנגדים, והצהרתו תתקבל אבל בתנאי שהצהרתו לא תיפסל מפאת היותה עדות שמיעה.
בנוסף לנ"ל, תקנה 552לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, מעגנת בתוכה
את זכותו של בעל דין לחקור את המצהיר חקירה נגדית על תצהירו.
הואיל ובא כוח הצד שכנגד הודיע שהוא לא מעוניין לחקור את המצהיר על תצהירו, אזי במקרה כזה ביהמ"ש יראה את העובדות כפי שהן מפורטות בתצהיר כעובדות שלא חולקין עליהם.
.7לאור כל הנ"ל אני קובע שהמתנגדים לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם
ולא הוכיחו שהסכם המכר שנערך בינם לבין המנוח ז"ל מתייחס לחלקה 35/2ולא
לחלקה .35/3
.8לכן אני מחליט לקיים את צוואתו האחרונה של המנוח שהיא הצוואה שנערכה
ביום 16.9.94נשוא התביעה הנוכחית.
בנוסף לנ"ל אני קובע שההסכם שנערך בין המתנגדים לבין המנוח לעיל הינו לגבי הדירה שבה מתגוררים המתנגדים ושעדיין רשומה בטאבו על שמו של המנוח לעיל.
כמו כן אני מחייב את המתנגדים ביחד, ולחוד, לשלם למבקש סך של 000, 5ש"ח + מ.ע.מ. בתור הוצאות ושכ"ט עו"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון