חברה מעין שותפות

באנגליה התפתחה בפסיקה מגמה לראות סוג מסוים של חברות כשותפות או מעין-שותפות, להחיל עליהן את דרישות האמון הנדרשות ביחסים בין שותפים (ראה: סעיף 29 לפקודת השותפויות), ולפרקן מקום שהופר האמון הזה. ראשיתה של מגמה זו בפסק-הדין בעניין Re Yenidje Tobacco (1916) 2 Ch. 426, והיא גובשה לאחרונה בבית הלורדים בפרשת אברהימי (Ebrahimi v. Westbourne Galleris Ltd. (1973) (A.C. 360.

בפסק-דין זה קבע בית הלורדים את המאפיינים, שעל-פיהם יהיה ניתן לראות בחברות מעין-שותפויות. נקבעו שלשה מאפיינים אלה:
(1) שהחברה נוסדה או המשיכה לפעול על בסיס של יחס אישי שכרוך באמון הדדי;
(2) שיש הסכם או קיימת הבנה, שכל החברים או חלקם ישתתפו בניהול החברה;
(3) שהוטלה הגבלה על העברת המניות של החברים, כך שאם אובד האמון ביניהם, או שאחד מהם מודח מניהול החברה, אין בידו לממש את השקעתו בחברה. (ראה עוד: הולסבורי, מהדורה רביעית, כרך 7, סעיף 1000).

הלכה זו נקלטה במשפט הארץ במספר פסקי-דין.

בפסק-הדין בפרשת שטיבל (ע"א 161/76, פד"י ל"ב (1), 510), שם נקבע (בעמ' 515), ש"השוואת חברת מעטים או חברה משפחתית עם שותפות, כל עיקרה בהרמת המסך המשפטי שמעל לחברה על-מנת לחשוף את מהותה הכלכלית והעסקית הנכונה". אף משהושמעה בקרה להגדרתה של ההלכה כהרמת מסך ההתאגדות מעל לחברה (ראה: צ. כהן, בקיעים בעקרון אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה - העדפת המציאות הכלכלית על פני העיקרון המשפטי, עיוני משפט ח', 402, 424), לא ניתן לראות את השימוש בה אלא כהרמת מסך ההתאגדות. בחינת המציאות הכלכלית הפנימית בחברה ובחינת היחסים האמיתיים בין בעלי מניותיה מחייבות את הרמת מסך ההתאגדות.

השימוש שנעשה בהלכה זו בארץ לא סויג רק למקרים של פירוק החברה. בפרשת הסס--לסלו (ע"א 283/62, פד"י י"ז, 758) הלך בית המשפט במגמה זו, וראה בחברה מעין-שותפות, שלא לצרכי פירוקה של החברה. שם נדונה כשרותה של החלטה למנות אחד מבעלי המניות כמנהל יחיד. לפסילת כשרותה של אותה החלטה, עשה בית המשפט השוואה בין היחסים הנדרשים בין בעלי מניות בחברה ובין היחסים שנדרשים בין שותפים בשותפות. וכך נקבע (בע' 764), ש"מן המפורסמות, כי יסודה של כל שותפות הינו אמון הדדי בין השותפים. מסיבה זו, יחסי השותפים בינם לבין עצמם מתוארים לעתים כיחסי נאמנות המחייבים כנות שלמה והתגלות מוחלטת... כאמור, המשיבה הראשונה הייתה בעלת מניות וחברה בחברה, ולכן חב לה המערער (שגם הוא היה בעל מניות בחברה) חובה אישית לנהוג כלפיה כנאמן".ההשוואה של חברה לשותפות אינה נעשית, דווקא, לשם פירוקה של החברה. היא נעשית מקום שדרושה בחינה של המציאות הכלכלית האמיתית בחברה ושל היחסים האמיתיים בין בעלי מניותיה. היא נעשית בסוג מסוים של חברות, שבהן היה או נדרש אמון הדדי בין בעלי המניות, שבהן בעלי המניות מכהנים כמנהלים ושבהן קבלו על עצמם החברים הגבלות בהעברת מניותיהם לאחרים. ההשוואה מחייבת להחיל על בעלי המניות את יחסי האמון שנדרשים בין שותפות בשותפות. היעדרם של יחסים כאלה או התערערותם מהווה הפרה של חובת האמון שנדרשה בין שותפים בשותפות ובין בעלי המניות בחברה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי שותפות ?

 2. ההגדרה של שותפות

 3. שותפות זוגית

 4. מחיקת שותפות

 5. הוכחת שותפות

 6. שותפות ללא הסכם

 7. הסכם ייסוד שותפות

 8. אי רישום שותפות

 9. פירוק הסכם שותפות

 10. חברה מעין שותפות

 11. פירוק שותפות במוסך

 12. חלוקת שותפות בחברה

 13. פירוק שותפות בנגריה

 14. שותפות שהפסיקה לפעול

 15. הגדרת שותפות עסקית

 16. עורך דין פירוק שותפות

 17. גילוי מסמכים - שותפות

 18. יחסי שותפות עם עירייה

 19. פירוק שותפות במקרקעין

 20. בעלות משותפת במקרקעין

 21. יחסי עובד מעביד שותפות

 22. פירוק שותפות בעסק משפחתי

 23. שותפות או יחסי עובד מעביד

 24. ביטול שותפות שירותי שמירה

 25. חוזה שותפות לטובת צד שלישי

 26. תביעה לפירוק שותפות עסקית

 27. זיכוי על צריכת מים משותפת

 28. תביעה לתשלום רווחים משותפות

 29. תביעה בגין עסקת השקעה משותפת

 30. משק בית משותף ללא לינה משותפת

 31. פירוק שותפות בגלל מצב בריאותי

 32. תביעת שותף לקבלת חלקו בשותפות

 33. משיכת משכורת ע''י שותף משותפות

 34. הודעה חד צדדית על סיום שותפות

 35. תיאום הוצאות שותפות עורכי דין

 36. התנגדות לפירוק שותפות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות מימון שותפות במיזם

 38. צריכת מים משותפת של עסק בבניין

 39. בניה בקרקע משותפת ע''י אחד השותפים

 40. סעיף אי תחרות בהסכם לפירוק שותפות

 41. הזרמת כספים לחברה במסגרת הסכם שותפות

 42. בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות

 43. תביעה לפירוק השיתוף עקב סכסוכים ביחסי שותפות

 44. העברת כספים מחשבון פעילות משותפת לחשבון פרטי

 45. הסכם לייסוד שותפות ייעוץ והכוונה ופירסום חברות

 46. פירוק שותפות במקרקעין על ידי מכירת זכויות המיעוט

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון