חוב ארנונה במטולה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב ארנונה במטולה:

1. התובעת הגישה נגד הנתבע תביעה כספית בגין ארנונה כללית. התביעה מתייחסת לשני בתי מגורים של הנתבע ברח' הכלנית 13 במטולה. האחד – בשטח 190 מ"ר והשני – בשטח 164 מ"ר (להלן "נכס א" ו- "נכס ב" בהתאמה).

2. לטענת התובעת, נשלחו אל הנתבע דרישות תשלום בהתאם סעיף 306 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. הנתבע לא פרע חובותיו לתובעת.

בהתאם לספרי התובעת, חייב הנתבע לתובעת סכומים כדלקמן:
נכס א':
סך 717.20 ₪ בגין תוספת ארנונה לשנת 2004.
סך 64.10 ₪ בגין הפרשי הצמדה וריבית בשל איחור בתשלום חיובי ארנונה לשנת
2005.
סך 954.60 ₪ בגין חיוב ארנונה שהוטל בחודשים 11-12/06.
סך 62.10 ₪ עבור אכיפה בשל חוב ליום 1/1/07.

נכס ב':
סך 4,635 ₪ עבור ארנונה לתקופה שבין 9/04 ו-2/05.

3. בבקשתו למתן רשות להתגונן טוען הנתבע ביחס לכל אחד מהנכסים כדלקמן:
נכס א':
תוספת הארנונה לשנת 2004 עומדת ע"ס 232 ₪ בלבד, הואיל והנתבע קיבל את החזקה בנכס בחודש 9/04 ולא החל מ-1/04, כפי שחוייב על ידי התובעת.

בנוסף, לנתבע טענת קיזוז. לטענתו, חוייב בארנונה לפי שטח נכס של 199 מ"ר בעוד השטח עפ"י התובעת הינו 190 מ"ר ובפועל שטחו 185 מ"ר בלבד.

וכן, בהנחה שגודל הנכס 190 מ"ר והחיוב החודשי 400 ₪, יש לזכות את הנתבע בסך 2,400 ₪, שכן במשך 6 חודשים בתקופה שבין 9/04 – 2/05 הנכס לא היה בחזקת הנתבע ובשימושו.

נכס ב':
הנכס חובר לרשת המים רק בחודש 3/05 והחל ממועד זה היה בחזקת הנתבע. בתקופה שבין 9/04 ל-2/05 הנכס לא היה בחזקת הנתבע או בשימושו.
לפי שטח הנכס – 164 מ"ר, החיוב בסך 4,635 ₪ שגוי ויש לחייבו בסך 3,120 ₪ בלבד.

דיון
4. מטעם התובעת הוצג תצהירה של גזברית התובעת סבטלנה וורובוב על נספחיו (ת/1), אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה מיום 16/8/04 ופרוטוקול מסירת הדירה מיום 28/7/04 (ת/2).

מטעם הנתבע הוצג תצהירו (נ/1) על נספחיו (למעט נספח ב' אשר הוחלט כי אינו קביל).

5. לאחר שמיעת עדותה של גזברית התובעת, אישר ב"כ הנתבע, כי החזקה בנכס ב' נמסרה לנתבע לפני ספטמבר 2004. בנוסף, חזר בו מטענת הקיזוז בסך 2,400 ₪.

נותרה אפוא מחלוקת בשאלות הבאות:
נכס א':
מהי תוספת הארנונה לשנת 2004 לה זכאית התובעת, לאור טענת הנתבע כי זו עומדת ע"ס 232 ₪ בלבד.

נכס ב':
מהו המועד הקובע לענין חיוב הנכס בארנונה נוכח טענת הנתבע, כי הנכס חובר לרשת המים רק בחודש 3/05 והחל ממועד זה היה בחזקת הנתבע. התובעת חייבה את הנתבע בארנונה החל מ-9/04.

6. תוספת ארנונה לשנת 2004 בגין נכס א':
עפ"י כתב התביעה התוספת עומדת ע"ס 717.20 ₪.

בתצהירה של הגזברית, הגב' וורבוב, אין התייחסות לתוספת ארנונה בגין נכס א' לשנת 2004. נאמר, כי בהתאם לספרי התובעת, הנתבע חייב סך 306 ₪ בגין ארנונה לחודשים ספטמר –דצמבר 2004. האם מדובר בתוספת ארנונה ? לא ברור.

לעומת זאת, בנספח לתצהירה של העדה שכותרתו "דו"ח מצב חשבון לתאריך 3/12/07" נאמר, כי חובו של הנתבע בגין תוספת ארנונה לשנת 2004 עומד ע"ס 794 ₪.

מנגד, הנתבע צרף לתצהירו מסמך (נספח א' ל-נ/1), שהונפק ע"י מח' הגבייה של התובעת, לפיו נותרה יתרת חוב לשנת 2004 בסך 232 ₪, הנובעת מתוספת 15% שלא נכלל בתשלום השוטף. אף שתצהיר הנתבע הוגש לפני תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת, אין כל התייחסות ב-ת/1 לאמור בתצהיר הנתבע בענין זה.

בנסיבות אלה אני קובעת, כי התובעת לא הוכיחה הנטען בכתב התביעה ויש לקבוע, כי חובו של הנתבע בגין תוספת ארנונה עומד ע"ס 232 ₪.

7. כאמור, המחלוקת מתמקדת בתקופה שבין 9/04 ו-2/05.

התובעת צרפה ל-ת/1 דו"ח מצב חשבון לתאריך 3/12/07 (נספח ו'), לפיו הנתבע חויב בארנונה החל מ-9/04. על פי הדו"ח, יתרת החובה עומדת ע"ס 4635.10 ₪ כולל ריבית לתקופה הנתבעת. הדו"ח מהווה הוכחה לכאורה לחובו של הנתבע בהתאם לסעיף 318 לפקודת העיריות.

כזכור, טענת הנתבע הינה, כי הנכס חובר לרשת המים רק בחודש 3/05 ורק ממועד זה היה בחזקתו. ואולם בעדותו אישר, כי קיבל את החזקה בנכס לפני סטמבר 2004. התובעת הציגה את אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה מיום 16/8/04, לפיו הדירה באותו יום היתה ראויה למגורים ופרוטוקול מסירת הדירה מיום 28/7/04 (ת/2). מכאן שטענת הנתבע לפיה קיבל את החזקה בדירה רק ב-3/05 דינה להידחות.

באשר לחיבור הדירה לרשת המים, עדותו של הנתבע מהווה עדות יחידה של בעל דין מבלי שזו נתמכת בכל ראיה נוספת. לאור הסתירות בגירסת הנתבע, אין בידי להסתפק בעדותו ולקבוע על פיה, כי החיבור לרשת המים נעשה רק ב-3/05. במישור העובדתי, טענה זו לא הוכחה במידה הדרושה. לפיכך, איני נזקקת לדון בטענה, לפיה יש לחייב את הנתבע בארנונה רק ממועד חיבור הדירה לרשת המים.

8. יתר טענות התובעת בכתב התביעה אינן מוכחשות, ולפיכך התובעת פטורה מלהוכיחן.

לאור האמור, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך 5,948 ₪, וכן הוצאות משפט בסך 438 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"מ-1980, מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייבת את הנתבע בשכר טרחת עו"ד בסך 1,000 ₪.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון