חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית:


.1ההליך
.1לפנינו ערעור לפי סעיף 64א לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], תשכ"ח-
1968, על החלטת הוועדה הרפואית לערעורים אשר קבעה ביום 18.10.1982, כי דרגת נכותו של המערער בגין התאונה מיום 19.8.1981היא %.0
.2העובדות הצריכות לערעור הן:ו
א) ביום 7.9.1982קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון, כי שיעור נכותו של המערער הוא % 10לצמיתות; ב) על החלטת הוועדה הרפואית עררו גם המערער וגם המשיב; ג) ביום 11.10.1982הובא עניינו של המערער בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן - הוועדה הראשונה). הוועדה הראשונה לא נתנה החלטה בערעור, אלא העבירה את העניין לוועדה בהרכב שונה; ד) בסיכומיה כתבה הוועדה הראשונה, כי "כתוצאה מחילוקי דעות באשר לסעיף הנכות במבחנים מבקשת הוועדה להעביר הדיון בערעור להרכב חדש של ועדה לעררים, שבה לא ישתתפו אף אחד מהמשתתפים בוועדה זאת;
ה) בהתאם לבקשת הוועדה הראשונה הובא עניינו של המערער בפני ועדה חדשה (להלן - הוועדה השניה). הוועדה השניה קיבלה את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי - המשיב בערעור זה - וקבעה, ביום 18.10.1982, כי שיעור נכותו של המערער הוא "% 0לצמיתות", כאמור בסעיף 1לעיל.
.2פסק-דין
.1השאלה על-פיה יוכרע גורלו של ערעור זה היא, האם לוועדה השניה היתה סמכות לדון בעניינו של המערער? לצורך התשובה לשאלה זאת, עלינו להעמיד שאלה מקדמית, והיא - האם היתה הוועדה הראשונה מוסמכת שלא להכריע לגופו של עניין ובשל כך להעביר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב שונה.
.2מסיכומיה של הוועדה הראשונה (אשר החלק הרלבנטי הימנו הובא בסעיף 2(ד) שבחלק iלעיל) עולה, כי חברי הוועדה לא יכלו להגיע לכלל הסכמה ביניהם באשר לפריט הישים המתאים בעניינו של המערער. ייאמר מייד, כי דו"ח הוועדה הראשונה הוא מהבודדים שממנו - מחילוקי הדעות שבו - משתקף על-פניו, כי הוועדה דנה לעומקו של עניין וברצינות הרצויה והדרושה. על כך ראויה הוועדה לשבח, אף על פי שטעתה הוועדה במסקנתה הסופית, כפי שיוסבר להלן.
.3כדי לענות על השאלה, באם היתה הוועדה הראשונה מוסמכת להימנע מלהכריע ולהעביר את עניינו של המערער לוועדה השניה, יש לקבוע מה חובתה של ועדה רפואית לערעורים במקרה של חילוקי דעות בין חבריה ואיך עליה לפעול. הדרך בה צריכה ועדה רפואית לערעורים לתת את החלטותיה קבועה בתקנה 32לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956(להלן - התקנות). תקנה 32קובעת לאמור:נ "החלטת הוועדה לערעורים תינתן פה אחד או ברוב דעות, ובאין רוב דעות יכריע היושב-ראש".
תקנה 32לתקנות דומה לסעיף 80לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שמטרתו למנוע מצב בו הדנים בעניינו של הזולת יימנעו מלהכריע בעניין שבפניהם.

כאשר נחלקות הדעות, קובעת התקנה את הדרך בה תחליט הוועדה, ומשנקבע כך, אין הוועדה רשאית להימנע מלהחליט מפאת חוסר הסכמה בין חבריה. אי לכך, גם אין הוועדה מוסמכת להעביר את העניין לגוף אחר שיכריע במקומה, מקום שמוטלת עליה חובה להכריע בעצמה, בדרך שנקבעה לה. יוצא, איפוא, כי הוועדה הראשונה לא סיימה את מלאכתה, וההעברה לוועדה השניה לא נעשתה בסמכות. כתוצאה מכך, הדיון בפני הוועדה השניה התקיים שלא בסמכות, והחלטתה בטלה.
.4לאור האמור, דין הערעור להתקבל.
התוצאה היא, שהחלטת הוועדה הרפואית מיום 18.10.1982בטלת, ועניינו של המערער מוחזר לוועדה הרפואית לערעורים בהרכבה מיום 11.10.1982, כדי שזאת תסיים את מלאכתה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון