טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

סעיף 7 לתקנות הביטוח הלאומי קובע, כי תביעה שהוגשה למוסד ללא חתימת ידו של התובע, יראו התביעה כאילו לא הוגשה כלל.

התובע הגיש את תביעתו לביטוח לאומי וזאת מבלי שצורפו לה מסמכים רפואיים ואחרים הנדרשים לצורך טיפול בתביעתו. כך גם אין חולק כי על גבי הטופס לא הופיעה חתימת המעסיק.
בבית הדין אף אישר התובע כי "לא חתם על גבי טופס התביעה.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה:

לפנינו תביעתו של התובע להכיר בליקוי שמיעה וטינטון מהם הוא סובל כ"פגיעה בעבודה".

המוסד לביטוח לאומי (להלן- "הנתבע" או "המוסד") דחה את תביעתו מאחר והתובע לא עמד בתנאי סעיף 84א. לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק" או "חוק הביטוח הלאומי").

להלן העובדות הצריכות לעניין:ביום 30.12.04 טרם תיקון חוק הביטוח הלאומי בעניין פגיעות שמיעה, הגיש התובע תביעה למוסד לשם הכרה בפגיעה בשמיעה כפגיעה בעבודה (להלן: "התביעה הראשונה", נספח א לתצהיר התובע).
הנתבע השיב לתובע את טופס התביעה בהעדר חתימת המעסיק והעדר מסמכים רפואיים (ראה מכתב הנתבע מיום 2.1.05, נספח ב' לתצהיר התובע).
התובע המתין כ-3 שנים ורק ביום 11.11.07 , קרי- לאחר התיקון בחוק הביטוח הלאומי והוספת סעיף 84א. לחוק, הגיש תביעה חדשה (להלן: "התביעה החדשה").
ביום 10.1.08 הודיע המוסד לתובע כי תביעתו נדחתה בשל אי עמידה בתנאי סעיף 84א. לחוק.


התובע טוען כי היה על המוסד לבחון את עניינו על פי המצב החוקי שקדם לתיקון, וזאת בהסתמך על התביעה שהגיש עוד ביום 30.12.04. לדבריו, בתביעות דומות שהגישו עובדים נוספים נפגעי רעש, שאף הן הוגשו לאחר התיקון לחוק, הסכים המוסד לביטוח לאומי לבחון את עניינם על פי המצב שקדם לתיקון מיום 1.4.05 (ב"ל 2323/08 ויצמן שמעון ואח' נ' המסוד לביטוח לאומי, מיום 18.2.09)

הנתבע מצידו טוען כי שעה שהתביעה הראשונה הוגשה על ידי התובע מבלי שהושלמו בה כל הפרטים הדרושים, לא ניתן לראות בטופס התביעה הראשון כ"תביעה" שהוגשה.

הכרעה:

סעיף 297 לחוק הביטוח הלאומי מסמיך את השר הממונה לקבוע הוראות בדבר הגשת תביעה לגמלה ודרכי הוכחה.

מכוח סעיף זה הותקנו תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998 (להלן: "התקנות").

סעיף 1 לתקנות קובע : "תביעה לגמלה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף 118 לחוק (להלן- תביעה), יוגשו בטופס שהורה עליו המוסד."

סעיף 4 לתקנות שכותרתו "דרישת פרטים מהמעביד" קובע כי:

"דרש המוסד כי מעבידו של תובע גמלה ימסור פרטים על תקופת עבודתו,
סוגה ותנאיה, שכר העבודה ודמי הביטוח ששולמו בעד המבוטח- ימסור
את הפרטים האמורים בכתב בגוף התביעה או באישור נפרד, כפי שידרוש
המוסד, ויאשרם בחתימת ידו".

סעיף 7 לתקנות קובע, כי תביעה שהוגשה למוסד ללא חתימת ידו של התובע, יראו התביעה כאילו לא הוגשה כלל.

סעיף 8 לתקנות שכותרתו "השלמת פרטי התביעה" קובע בין היתר לאמור:

"(א) ראה פקיד התביעות שהתביעה אינה כוללת את כל הפרטים
שנדרשו בטופס התביעה, ..., שלא צורפו לתביעה מסמכים
הדרושים לבירור הזכות לגמלה או לקביעת שיעורה, .... יודיע על כך
המוסד לתובע ויבקשו להשלים את החסר בתוך 21 ימים מיום מתן
ההודעה; לא השלים התובע את החסר בתוך המועד האמור, תישלח
לו בתום התקופה האמורה , הודעה נוספת שעליו להשלים את
החסר בתוך 15 ימים (להלן- המועד האחרון להשלמת הפרטים);
....
(ג) לא השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים
תידחה התביעה; ואולם לא תידחה התביעה כשהמעביד הוא החייב
במסירת הפרטים ולא מסר אותם";

לאחר עיון בכתבי הטענות ושאר המסמכים שהוגשו לתיק בית הדין, כמו גם שמיעת טענות הצדדים, החלטנו לדחות את התביעה וזאת מהנימוקים שלהלן –

אין חולק כי התובע הגיש את תביעתו הראשונה למוסד וזאת מבלי שצורפו לה מסמכים רפואיים ואחרים הנדרשים לצורך טיפול בתביעתו. כך גם אין חולק כי על גבי הטופס לא הופיעה חתימת המעסיק (טופס התביעה הראונה צורף נספח א' לתצהיר התובע). בבית הדין אף אישר התובע כי "לא חתם על גבי טופס התביעה הראשון" (עמ' 1 שורה 14).

לאור האמור, דומה כי טופס התביעה הראשונה אינו מקיים את הדרישות המופיעות בסעיפי התקנות, כפי שפורטו לעיל, ואין מנוס מלקבוע כי אותו טופס לא השתכלל לכדי הגשת "תביעה" כנדרש. על כן, לא ניתן לראות בכך כ"תביעה" שהוגשה טרם התיקון לחוק.

משכך וכאשר תביעתו החדשה של התובע הוגשה רק לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לחוק והוספת סעיף 84א., הרי שבדין דחה המוסד את התביעה, בשל אי עמידת התובע בתנאי הסעיף הנ"ל.

יש לציין כי העובדה שבהליך אחר (בל 2323/08 שהוזכר לעיל), הכיר המוסד בתביעתם של עובדים אשר הגישו תביעתם לאחר התיקון לחוק, ועניינם נידון על פי המצב הקודם לתיקון, אין בה כדי להועיל לתובע בתביעתו זו.

באותו הליך הודיע המוסד כי החליט להכיר בתביעה להכרה בירידה בשמיעה של אותם תובעים, ובהתאם ניתן פסק דין המקבל את התביעה. בית הדין באותו עניין לא נדרש לדון בטענות הצדדים לגופן ואין בידינו מידע באשר לעובדות, השיקולים והסיבות שהיוו בסיס להסכמת המוסד להכיר בתביעות שם. כך וממילא, לא ניתן לעקוף את הוראות התקנות הברורות והחד משמעיות, כפי שהובאו לעיל, על פיהן לא ניתן לראות בטופס התביעה הראשון שהוגש כ"תביעה" לצורך העניין.

סוף דבר: התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון