פיצויים בגין ליקויי בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה באשקלון:

 1. מי אחראי על ליקויי בניה ?

 2. ליקויי בניה נזקי רטיבות

 3. התיישנות ליקויי בניה

 4. ליקויי בניה ברכוש המשותף

 5. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה


(א) המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה אם התקיים אחד מאלה:

(1) הדירה או כל דבר שבה (להלן - הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

(2) תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

(3) תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

(4) בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר (להלן – תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית), התגלתה אי-התאמה יסודית, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

(5) התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

(6) המוכר לא מסר לקונה הוראות תחזוקה ושימוש.

(ב) אי-קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א) יראו כאי-התאמה כמשמעותה בחוק המכר, תשכ"ח-1968.

(ג) לענין סעיף זה –

"אי-התאמה יסודית" - אי-התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;

"תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.פיצוי בשל איחור במסירה

(א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:

(1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;

(2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

(ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.זכות תיקון אי-התאמה

אם התגלתה אי-התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. ליקויי בניה בגן יבנה

 11. ליקויי בניה בקריית ים

 12. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 13. ליקויי בניה - שנת בדק

 14. הרחבת בית - ליקויי בניה

 15. ליקויי בניה בכפר ורדים

 16. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 17. בוררות בנושא ליקויי בניה

 18. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 19. ליקויי בניה ביחידת נופש

 20. מי אחראי על ליקויי בניה

 21. ליקויי בניה דירה באשדוד

 22. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 23. ליקויי בניה ביסודות הבית

 24. ליקויי בניה דירה במודיעין

 25. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 26. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 27. ליקויי בניה במעלה אדומים

 28. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 29. סמכות עניינית ליקויי בניה

 30. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 31. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 32. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 33. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 34. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 35. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 36. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 37. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 38. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 39. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 40. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 41. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 42. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 44. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 45. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 46. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 47. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 48. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 49. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 50. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 51. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 52. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 53. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 54. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 55. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 56. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 57. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 58. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 59. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 60. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 61. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 62. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 63. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 64. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 65. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 66. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 67. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון