ליקויי בניה ביקנעם

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה ביקנעם:

1. בפני תביעה על ליקויי בנייה שנתגלו בדירת התובעים אותה רכשו מהנתבעת על פי הסכם מכר מיום 4/5/03, במסגרת פרוייקט מגורים שהקימה הנתבעת ביקנעם.

2. הצדדים הגיעו להסדר דיוני אשר קיבל תוקף של החלטה, לפיו ויתרו על חקירת המצהירים והמומחה מטעם בית המשפט, הגישו את סיכומיהם בכתב והסמיכו את בית המשפט לפסוק על פי החומר המצוי בתיק.

3. בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט, האינג' רונן שטרנברג. עפ"י חוות דעתו נמצאו בדירה ליקויים שונים אשר את עלות תיקונם 13,167 ₪.

כמו כן קבע, כי בעת ביצוע התיקונים לא ידרש דיור חלופי ואם יבוצעו התיקונים באמצעות קבלן מזדמן בשוק החופשי, יש להוסיף 20% על העלויות שנקבעו בחוות הדעת.

4. התובעים מבקשים להוסיף פיצוי נוסף על העלות שנקבעה בחוות הדעת, על בסיס תשובות המומחה לשאלות הבהרה שהועברו אליו, כמפורט להלן:

א. התקנת תריס בממ"ד
נטען, כי הממ"ד נמכר כחדר דיור ולפיכך זכאים התובעים לתריס שאינו מותקן בחדר זה, בעלות של 700 ₪.

אני דוחה טענה זו. בסעיף 3.2 למפרט צויין כי בדירה 2 חדרי שינה ואחד מהם משמש כממ"ד, אך לא נאמר כי התובעים זכאים לתריס בממ"ד. כך עולה גם מחוות דעת המומחה (סעיף 5 לחוות הדעת תחת הכותרת – ממ"ד).

ב. עלות תיקון צנרת מזגן
ביום 23/6/08 הופנתה אל המומחה שאלת הבהרה ע"י ב"כ התובעים כדלקמן:
"תיקון צנרת מזגן – ראה פרטיכל המסירה המצ"ב כמו"כ רצ"ב 2 תמונות המראות כי ליקוי זה לא תוקן – נא התייחסותך".
בו ביום השיב המומחה: "צנרת מזגן – עלות תיקון צנרת מזגן, כולל חציבה בקירות ותיקוני טיח לאחר מכן – 1,500 ₪".

בהמשך, ביום 15/7/08 נשאל המומחה ע"י ב"כ הנתבעת בשאלת הבהרה:
"האם הבחנת בליקוי כלשהו בצנרת המזגן בביקורך?
ביום 28/7/08 השיב המומחה: "לא הבחנתי בליקוי כלשהו בצנרת המזגן".

הואיל ועפ"י תשובתו המאוחרת של המומחה, לא נצפה בביקורו בדירה ליקוי בצנרת המזגן, אין התובעים זכאים לפיצוי נוסף בגין צנרת המזגן.

ג. עלות פינוי מחסן
המומחה נשאל – "נא אשר כי יש צורך בפינוי המחסן בעת התיקון כדי שהחפצים לא ינזקו... נא הערך עלות" והשיב – "עלות פינוי מחסן – 500 ₪". בחוות דעתו קובע המומחה, כי יש לפרק את ריצוף קומת המחסנים (המשותפים ל-6 דיירים).
התובעים זכאים איפוא לתוספת בגין פינוי המחסן בסך 500 ₪.

ד. פירוק חדר אמבטיה והתקנתו מחדש
בסעיף 10 לחוות דעתו קובע המומחה, כי נמצאה רטיבות בפינת הטוש בדירת התובעים. יש צורך לפרק הריצוף בחדר הרחצה, לבצע איטום חוזר ברצפת התא וריצופו מחדש. העלות – 1,500 ₪.

ב"כ התובעים העביר ביום 12/5/08 שאלת הבהרה בענין הרטיבות במקלחון ונענה ע"י המומחה, כי אין מנוס מפירוק ריצוף חדר הרחצה בדירת התובעים וביצוע איטום (תשובות המומחה מיום 23/6/08).

בעקבות שאלה נוספת של ב"כ התובעים (מיום 29/6/08) השיב (ביום 28/7/08) כי עלות פירוק הריצוף וביצוע איטום בהתחשב בכך שאין ריצוף חלופי – 2,500 ₪.

הואיל וקיימת סתירה פנימית בין האמור בחוות הדעת לבין האמור בתשובת המומחה לשאלת הבהרה, אקבע הפיצוי בסעיף זה, בסכום ממוצע בסך 2,000 ₪.

5. בהתאם לסעיף 8 לחוות הדעת, המחסן היום משותף ל-6 דירות. עלות התיקון במחסן – 4,000 ₪. בהעדר נתונים בדבר שטח דירת התובעים ביחס לכלל הדירות (חלקם היחסי), אקבע את חלקם בשיעור שישית – בסך 667 ₪.

6. הצדדים חלוקים בשאלה אם יש לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים או לפסוק לתובעים פיצוי כספי.

7. התובעים טוענים, כי הנתבעת אינה מסוגלת לבצע את התיקונים הנדרשים ונמנעה מלעשות כן עד למועד הגשת התביעה. היא התעלמה בזלזול ובאדישות מתלונות התובעים.

8. הנתבעת טוענת, כי בשל מחדלי התובעים לא ביצעה התיקונים הנדרשים. לנתבעת לא ניתנה הזדמנות סבירה לבצע את התיקונים. כאשר ניתנה לה האפשרות לעשות כן, טיפלה במקצועיות ובמיומנות בטענות התובעים.

לנתבעת הזכות לבצע את התיקונים בפועל ויש לאפשר לה לבצעם. לחילופין, לכל היותר יש לפסוק לתובעים את עלות ביצוע תיקון הליקויים עבור הנתבעת.

9. על פי תצהירו של התובע, הדירה נמסרה ביולי 2004. משנתגלו הליקויים התלונן פעמים רבות בפני הנתבעת על הליקויים אך בפועל בוצעו עבודות חלקיות אשר העלימו לזמן קצר את הליקויים. אלה חזרו זמן קצר אח"כ וביתר שאת.

לתצהיר התובעים צורפו פניות בכתב אל הנתבעת ביום 25/1/06, 23/4/06 ו-5/9/06 בהן הם מלינים על כך שטרם נשלח נציג מטעם הנתבעת כדי לבצע תיקוני שנת בדק, אף שחלפו שנתיים מאז כניסתם לדירה.

10. התנהלה חליפת מכתבים בין התובעת לבין ב"כ הנתבעת במטרה לתאם מועד לביקור נציג הנתבעת בדירה כדי לבחון את הליקויים. פגישה שתואמה בין הצדדים ליום 1/11/06 נדחתה לבקשת התובעת. בהמשך, התברר שיש לבצע תיקונים גם בבתי השכנים של התובעים ונוצר קושי לתאם מועד עם כל הצדדים.

11. מפניה נוספת של התובעת עולה, כי ביום 15/11/06 נערך ביקור ע"י נציגי הנתבעת בדירה וסוכם כי מספר ליקויים יתוקנו בהמשך לכשיתואם תאריך. באותה עת היתה התובעת בהריון מתקדם ואח"כ ילדה.

בפניה זו, מלינה התובעת על כך שבוצעו תיקונים נרחבים ביוני 2005 במסגרתם פורקו הריצוף במקלחון, המקלחון וארון אמבטיה. במשך חודש בוצעו העבודות והבעיה לא נפתרה. נסיון נוסף לגלות את מקור הבעיה כשל גם הוא. התובעת ביקשה לבצע את התיקונים במרוכז ודרשה דיור חלופי בתקופת ביצוע התיקונים. בין היתר כתבה בפנייתה ביום 13/5/07: "... ואיני מסכימה בשום אופן לגור בבית בזמן תיקונים כלשהם...".

12. מחוות דעת המומחה עולה, כי לא יהיה צורך לפנות את הדירה בעת ביצוע התיקונים. מנגד, ב"כ התובע הפנה למומחה שאלת הבהרה ביום 29/6/08 בזו הלשון: "האם נכון כי לאור התיקונים הנדרשים יש צורך בפינוי הדירה לתקופה מוגבלת".
תשובתו היתה – "נכון". המומחה לא נשאל לכמה זמן.

13. כפי שעולה מחליפת המכתבים בין הצדדים, הנתבעת ביצעה תיקון גדול בבית התובעים במטרה לפתור בעיית רטיבות. גם לאחר התיקון הבעיה לא נפתרה. בנסיבות אלה, אין לומר שלא ניתנה לנתבעת הזדמנות סבירה לבצע את התיקונים.

14. בנסיבות אלה, זכאים התובעים לפיצוי כספי וכן הם זכאים לתוספת בשיעור 20% לצורך ביצוע התיקונים ע"י קבלן מזדמן.

15. לסיכום, נזקי התובעים בגין הליקויים בדירתם הינם כדלקמן:
עלות תיקון הליקויים עפ"י חוות הדעת 7,067 ₪
עלות פינוי מחסן 500 ₪
פירוק ריצוף חדר רחצה 2,000 ₪
סה"כ 9,567 ₪

פיקוח הנדסי 1,000 ₪
סה"כ 10,567 ₪
מע"מ 1,691 ₪ס"ה נכון ליום 6/1/08 12,268 ₪
משוערך להיום 15,306 ₪

פינוי דירה למשך 30 ימים לרבות הוצאות נלוות בדרך של אומדנה 4,000 ₪

16. אין ספק, כי לתובעים נגרמה עוגמת נפש מהליקויים בדירה ואי נוחות בשל ביצוע התיקונים בדירה. בהתחשב בהיקף הליקויים וטיבם, אני פוסקת לתובעים פיצוי בראש נזק זה בסך 3,000 ₪.

לאור כל האמור, הנתבעת תשלם לתובעים סך 22,306 ₪ בצירוף הוצאות משפט יחסיות בסך 3,000 ₪ (כולל חוות דעת מומחה) ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪. סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון