מוגבלות בניידות 70%

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מוגבלות בניידות 70%:


1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים לעניין גמלת ניידות, מיום 18/3/04, (להלן:"הועדה לעררים"), אשר קבעה כי למערער 70% מוגבלות בניידות, על פי סעיף ו(ב)3 לרשימת הליקויים, שדן ב"מצב אחרי החלפת שני מפרקים".

הועדה לעררים התכנסה במקרה דנן, בעקבות פסק דין שניתן ביום 8/12/03, על ידי בית הדין הארצי לעבודה, בתיק עב"ל 1391/02, (להלן:"פסק הדין הקודם").


2. פסק הדין הקודם קבע:

"2. על פי ממצאיה של הועדה עבר המערער החלפת מפרק ירך ימין והחלפה חוזרת של מפרק ירך שמאל, עם סימני התרופפות אשר גם מיפוי העצמות תומך בהם.
בנסיבות אלו יישמה הועדה את סעיף ו(ב) 3 לרשימת הליקויים – מצב אחרי החלפת שני מפרקים.


3. על פניו יישום סעיף זה, כפי שעשתה הועדה , כאילו מדובר אך ורק בהחלפת מפרק מבלי לקחת בחשבון את הפגימות הנוספות במפרק עצמו – לוקה בטעות משפטית. זאת, משלא נלקחו בחשבון בקביעת הליקוי שני הנתונים הבאים : ראשית, על פי סעיף ו(ב)1 – מצב אחרי החלפת מפרק, כאשר קיימים סימנים להתרופפות המפרק , מקנה 60%. שנית, מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד מקנה 50% מוגבלות בניידות.

4. לאור האמור, מוחזר בזאת עניינו של המערער לועדה . על הועדה לשקול קביעת מוגבלות בניידות מתאימה בהתחשב בעובדה כי המערער לא רק לוקה בהחלפת שני מפרקים – האחד של ירך ימין והשני של ירך שמאל , אלא שבירך שמאל מדובר בהחלפה חוזרת של המפרק עם סימני התרופפות. על הועדה לקבוע את מידת המוגבלות בניידות, תוך ציון ממצאים והנמקה לאור האמור". (ההדגשה שלי – א.ל.).

3. כבר נפסק, כי משהוחזר על ידי בית הדין עניינו של מערער לועדה לעררים, מכח פסק דין קודם, שבו מופיעות הנחיות לועדה לעררים, על הועדה לעררים להתייחס אך ורק לאמור באותו פסק דין קודם ואל לה לועדה לעררים להתייחס לנושאים שלא פורטו באותו עניין, (דב"ע נא/29-01 , פרנקל נ' המוסד, פד"ע כד' 160).

במקרה הנדון, על בית הדין לבחון, האם הועדה לעררים קיימה את הוראות פסק הדין הקודם כלשונו, דהיינו, האם הועדה לעררים התייחסה לכל החלפות המפרקים שבוצעו למערער ולכל ליקוייו עקב כך וכן לעובדה שבירך שמאל מדובר בהחלפה חוזרת של המפרק עם סימני התרופפות. על בית הדין לבחון האם הועדה לעררים ציינה ממצאיה ונימקה החלטתה.

4. הועדה לעררים התכנסה בעקבות פסק הדין הקודם וציינה בפרק ו'1 לחוות דעתה את החלטתה, כדלקמן:
"הועדה התכנסה בהתאם לפסק הדין של כב' השופטת אלישבע ברק, השופט פליטמן והשופטת ארד, על מנת לדון מחדש בתיק. בהתאם לסעיף 4 מפסק הדין מיום 8/12/03 מדובר בהחלפה שלמה של שני מפרקי הירכיים, כאשר בצד שמאל מדובר בהחלפה חוזרת עם סימני התרופפות. ואולם רשימת הליקויים מאפשרת הקניית תת סעיף אחד לסעיפים ו'א' או ב' כאשר נתקלים בנבדק שמתקיים בו יותר מפיסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות א' או ב' שלהלן. ייקבע האחוז הגבוה מבין אלה האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק. נוכח זאת הועדה מחזיקה בדעתה כי הממצאים ניתנים לפי הסעיף הגבוה מבין הסעיפים ו-ב-3 מלא 70%".

5. לטענת המערער, הועדה לעררים לא מילאה את הוראות פסק הדין הקודם. המערער הדגיש, כי ועדה מחוזית קבעה לו, ביום 1/6/00, עקב החלפות המפרק, 88% מוגבלות בניידות.

עוד הודגש על ידי המערער, כי למעשה, הוחלפו לו שלושה מפרקים ולא שניים, כפי שציינה הועדה לעררים, כך שיש ליישם בעניינו את סעיף הליקוי ו(ב)4 המקנה 80% מוגבלות בניידות.

6. שוכנעתי, כי הועדה לעררים לא קיימה את הוראות פסק הדין הקודם במלואן. כמצוטט לעיל, הועדה לעררים קבעה מסקנתה לענין 70% מוגבלות בניידות למערער, תוך מתן נימוק משפטי בלבד, זה המופיע ברישא סעיף ו' לרשימת הליקויים.
הועדה לעררים לא קיימה את הוראות פסק הדין הקודם, בכך שלא הצביעה ולא פירטה את הממצאים אותם מצאה לגבי המערער, אשר מובילים לתוצאה כאמור.
על פי פסק הדין הקודם, היתה הועדה לעררים אמורה להבהיר את מידת המוגבלות בניידות של המערער, "תוך ציון ממצאים והנמקה לאור האמור".

לא עולה מהחלטת הועדה לעררים בצורה ברורה, מה היו ממצאיה וכיצד ממצאים אלו מביאים ליישום המסקנה המופיעה ברישא של סעיף ו' לרשימת הליקויים.

בהקשר זה כבר נפסק, כי על הועדה לעררים לנמק החלטתה באופן שגם מי שאינו רופא, לרבות בית הדין, יבין את הלך מחשבתה. רק החלטה מנומקת כאמור מאפשרת לבית הדין למלא את תפקיד הפיקוח המוטל עליו, על החלטות ועדות לעררים, (דב"ע שם/1694-01, יוסף מלמד נ' המוסד, פד"ע יג 327).
7. אשר על כן, הערעור מתקבל.
החלטת הועדה לעררים מיום 18/3/04 מבוטלת בזאת.
עניינו של המערער יוחזר לדיון בפני הועדה לעררים, על מנת שתפעל שוב ותיישם את הוראות פסק הדין הקודם, כלשונן.

המשיב ישא בהוצאות המערער ושכ"ט עורך דינו, בסך כולל של 1,000 ₪
בצירוף מע"מ כדין.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון