מועד ערבות בנקאית במכרז

העותרת טוענת כי החסר של 12 יום במועד הערבות הבנקאית שצורפה להצעת משיבה 2 הינו פגם מהותי המפר את עקרון השוויון, שכן הוא מעניק למשיבה 2 יתרון בלתי הוגן, שעניינו שחרור הבטוחות שבידי הבנק כנגד הערבות 12 יום לפני שחרור הבטוחות למציעים האחרים.ב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מועד ערבות בנקאית במכרז:

עובדות
 
הצעת משיבות 2 ו-3 נקבעו כהצעות הזוכות במכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקה שוטפת ועבודות יזומות במערכת תאורת הרחובות שפורסם על ידי עיריית נתניה.
 
העותרת שהשתתפה אף היא במכרז תוקפת את קבלת הצעת משיבה 2, בטענה שהערבות הבנקאית אותה צירפה להצעתה אינה עומדת בתנאי המכרז.נ
 
בסעיף 11 לתנאי המכרז נדרשו המציעים לצרף להצעותיהם ערבות בנקאית בסך -.50,000 ₪ "לתקופה של 3 חודשים מהיום האחרון הקבוע להגשת ההצעות".ב
המועד הנקוב במסמכי המכרז כמועד האחרון להגשת הצעות הוא 19.8.03, ומשיבה 2 אכן צירפה להצעתה ערבות שתוקפה עד 20.11.03. דא עקא, שב-18.8.03, יום אחד לפני המועד שנקבע במסמכי המכרז כמועד אחרון להגשת הצאות, הודיעה העירייה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ל-2.9.03.ו
 
משיבה 2 נערכה להגשת הצעתה על פי המועד המקורי, ובמסגרת זו הצטיידה בערבות בנקאית שמועד תפוגתה נקבע לפי המועד שנקבע במסמכי המכרז כמועד אחרון להגשת הצעות, ולא התאימה את מועד תפוגת הערבות הבנקאית למועד הנדחה להגשת הצעות. כתוצאה מכך מועד תפוגת הערבות הבנקאית שצורפה להצעת משיבה 2 הינו 12 יום לפני חלוף 3 חודשים מהמועד הנדחה להגשת הצעות.נ
 
טענות הצדדים
 
העותרת טוענת כי החסר של 12 יום במועד הערבות הבנקאית שצורפה להצעת משיבה 2 הינו פגם מהותי המפר את עקרון השוויון, שכן הוא מעניק למשיבה 2 יתרון בלתי הוגן, שעניינו שחרור הבטוחות שבידי הבנק כנגד הערבות 12 יום לפני שחרור הבטוחות למציעים האחרים.ב
 
משיבות 1 ו-2 טוענות כי הערבות שצורפה להצעת משיבה 2 מקיימת את דרישות סעיף 11 לתנאי המכרז, ואם תאמר שנפל פגם, כטענת העותרת, הפגם אינו מהותי, ואין בו פגיעה של ממש בעקרון השוויון.ו
 
דיון
 
פרשנות סעיף 11 לתנאי המכרז
 
בסעיף 11 א 1 נקבע כך:
"הערבות תהיה לתקופה של 3 חודשים מהיום האחרון הקבוע להגשת ההצעות והרשות בידי העירייה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 3 חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות. מציע שלא ינהג כן - תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו".נ
 
עניינו הרואות: הערבות נדרשה לתקופה של 3 חודשים "מהיום האחרון הקבוע להגשת ההצעות". "הקבוע" נאמר, "שייקבע" לא נאמר. לפי פשוטם של דברים כוונת הדברים למועד המקורי שנקבע במסמכי המכרז, ללא התייחסות לאפשרות שמועד זה ידחה. כדי לחייב את משתתפי המכרז להתאים את מועד תפוגת הערבות הבנקאית למועד נדחה, כל שהיה על נסח המכרז לעשות הוא להוסיף לאחר המילים "מהיום האחרון הקבוע" את המילים "או כל מועד נדחה" או נוסח כיוצא בזה.ב
פרשנות זו הנסמכת על לשון הכתוב, אינה סותרת את תכליתו של סעיף 11 א 1, שכן במקרה של דחיית המועד המקורי להגשת הצעות שמורה לועדת המכרזים הסמכות לדרוש הארכת תוקף הערבות ב-3 חודשים, וכך להבטיח את קיומה של ערבות בת תוקף להצעות.ו
הפרשנות האמורה לסעיף 11 א 1 אינה הפרשנות הסבירה היחידה הבאה בחשבון. גם הפרשנות המוצעת על ידי העותרת, לפיה כוונת המילים "מהיום האחרון הקבוע להגשת הצעות" היא ליום האחרון שייקבע, לרבות מועד נדחה, הינה פרשנות סבירה.נ
אולם כלל נקוט בידינו לפיו מקום שמשתתף במכרז פעל לפי פרשנות סבירה של תנאי המכרז אין לפסול את הצעתו (ר' ע"א 4605/99; ע"א 5010/99 אלישרא מערכות אלקטרוניקה בע"מ נ' רשות שדות התעופה ואח', פ"ד נ"ה(1) 1).ב
 
לפיכך נראה לי שבענייננו ניתן להכשיר את הערבות אותה צירפה משיבה 2 להצעתה, ולראות בה ערבות המקיימת את דרישת תנאי המכרז.ו
 
מסקנתי זו נראית לכאורה סותרת את פסק דיני בה"פ 11403/99 אפקון נ' רשות שדות התעופה, אולם למעשה הדברים אינם סותרים.נ
ניסוחו של התנאי הרלבנטי במכרז שנדון בה"פ 11403/99 שונה מניסוחו של סעיף 11 א 1 במכרז נושא דיוננו כאן. שם נדרשה ערבות בת תוקף לתקופה של 90 יום מיום הגשת ההצעה, ולא היתה מחלוקת שתוקף הערבות שצורפה להצעה פג 70 יום לאחר הגשת ההצעה.ב
בענייננו נדרשה ערבות לשלושה חודשים מהיום האחרון הקבוע להגשת הצעות.ו
שוני זה בעובדות מסביר את התוצאה השונה בשני המקרים.נ
 
אוסיף כי אילו באתי לכלל מסקנה כי נפל בערבות הבנקאית הפגם הנטען על ידי העותרת הייתי רואה בכך פגם מהותי הפוגע בעקרון השוויון, והייתי מקבל את העתירה.ב
 
 
לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את העתירה.ו
 
העותרת תשלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון