מקבילית הכוחות מכרזים

בהתאם לכלל הידוע בשם מקבילית הכוחות, ניתן לתת עדיפות להצעה יקרה יותר במקרים שקיים הפרש כספי קטן בין ההצעות כאשר למציע היקר יותר עדיפות מבחינת הכושר, האמינות, המומחיות והנסיון. הדברים נאמרו בבג"צ 203/75 ישראל ובנימין בן יקר נ' המועצה האזורית באר טוביה פ"ד כ"ט (2) 707:ב
"המחיר איננו השיקול היחידי והמכריע בקביעת ההצעה העדיפה למוסר העבודה. שכן, בנוסף לשקול שבסכום ההצעה ראוי לשקול גם את כושרו של המציע, אם אמנם על פי נתוניו הוא מסוגל לבצע את העבודה, או לבצעה למועד או לבצעה בצורה מתוקנת ובאיכות מניחה את הדעת ... בחינת מרכיבים אלה היא כשרה לחלוטין ויש דוקא מרכיבים אלה יהיו עדיפים ויכריעו את הכף. הרי מה תועלת תצמח לעיריה אם תמסור את העבודה למי שהצעתו זולה יותר ובסופו של דבר יתברר כי מה שהיה צפוי מראש ושיגורו ממנו בא – העבודה לא תבוצע כראוי, ובסופו של דבר יצא שכר קבלת ההצעה הזולה בהפסד חומרי והטרדה ובעיות למוסר העבודה, בעטיים של פיגורים, או ליקויים ונזקים ...".
 
וכן ראה בג"צ 148/64 קציף בע"מ נ' עיריית אילת ואח' פד"י יח(3), 423 שם נאמר:ו
"מטבע הדברים זכאי המציע הזול ביותר לצפות לכך, שבעל המכרז יקבל את הצעתו, אפילו ההפרש בינו ובין מתחרהו אינו גדול, אלא אם כן קיימת סיבה מוצדקת לבכר על פניו מציע אחר. בעל המכרז רשאי לדחות את ההצעה הזולה ולקבל הצעה גבוהה יותר, ובלבד שינהג כך מתוך נימוק השייך לעניין ... ככל שההפרש בין שתי ההצעות קטן יותר משקל הנימוק הדרוש כדי להכריע לטובת ההצעה היקרה, יכול שיהא קל יותר. אבל לעולם אין לותר על כך שנימוקים אלה יהיו נימוקים ענייניים אשר מותר להביאם בחשבון בבדיקת ההצעות".
 
בבג"צ 112/81 נדחתה טענת העותרת, כי בעובדה שהצעתה היתה הזולה ביותר וכי לא נמצא פגם בכישוריה לעמוד בתנאי המכרז, יש כדי לחייב למסור לה את העבודות לביצוע. בית המשפט קבע כי:נ
"הלכה פסוקה מאת בית המשפט זה היא, כי יש משקל רב למחיר, המוצע על ידי המשתתפים במכרז, וראוי ליחס לגורם זה מקל רב וראשון במעלה, בעת שהרשות הציבורית שוקלת, למי להעניק את העבודה.
אולם, במקביל, תשקול הרשות גם גורמים אחרים, אשר יובאו לפניה לבחינה ולבדיקה, כגון איכות הביצוע. אפשר לדמות את מלאכת הבחינה והבדיקה על ידי הרשות הציבורית בהפעילה את שיקול דעתה כאל הפעלת מקבילית הכוחות. ככל שיגדל ההפרש במחיר המוצע בין המתמודדים, כן יגברו כוחה ומשקלה של ההצעה הזולה, וככל שיקטן ההפרש בין ההצעות, כן יגבר משקלם של ההיבטים האחרים...".

כאשר למציע היקר יותר, בהפרש לא גדול, נסיון חיובי עם עורך המכרז, ניתן למסור לו את ביצוע העבודה (בג"צ 112/81 – בג"צ 128/81 המרצה 243/81 ד. זילבר ובניו – קבלני בנין ופיתוח בע"מ נ' עירית באר שבע ומקורות, פ"ד ל"ה (4) 456. על אחת כמה וכמה כאשר כנגד הנסיון החיובי עם המציע היקר יותר קיים נסיון שלילי עם בעל ההצעה הזולה יותר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון