ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

כב' השופט קציר בספרו "פיצויים בשל נזקי גוף" (עמ' 1164-1167) כותב כדלקמן:
"ראשית, נקבע סכום הפיצויים המגיע לנפגע עפ"י כל ראשי הנזק שהוכחו,שנית מנכים את השיעור המתאים, אם נקבע כי גם הנפגע תרם באשמו לפגיעה, אחרי שנקבע סכום הפיצויים המגיע לנפגע, כאילו אין המוסד משלם לו גימלאות, מנכים מסכום זה את הגימלאות שהוכחו בין אם הוגשה תובענה נגד "צד שלישי", בין אם המוסד הגיש גם הוא את תביעתו נגד המזיק..."

ובהמשך: "דרך זאת של חלוקת הפיצויים נראית מוצדקת אף אם היא סותרת את כללי הסוברוגרציה שלפיהם אין לתובע המשני יותר מכפי שהיה לתובע הראשוני שכן אילו הייתה חלוקת הפיצויים נערכת בדרך אחרת, כלומר על ידי ניכוי הגימלאות מן הפיצויים, לפני ניכוי השיעור המתאים לאשמו התורם של הנפגע היתה התוצאה מביאה לחיוב המזיק בשיעור פיצויים העולה על הנזק שהוא גרם, או לחיוב המוסד לביטוח לאומי כשיעור אשמו התורם של הנפגע".ב


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים:

 1. התביעה שבנדון בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת מס' 1 במהלך טיול אליו הצטרפה כהורה מלווה. התובעת מס' 2 ששילמה לתובעת קיצבאות הצטרפה לתביעה כתובעת נוספת.
 2. ביום 25.10.00 הגיעו הצדדים לידי פשרה שקיבלה תוקף של פסק-דין. עיקריה של הפשרה היו אלו:

"1. מוסכם כי סכום הנזק שנגרם לתובעת מס' 1 יועמד על 150,000 ₪.
2. מסכום הנזק ינוכה שליש בגין אשמה התורם של התובעת מס' 1.
3. התובעת מס' 1 תקבל לסילוק מלא וסופי של תביעתה כולל תביעות מיטיבים וצדדים שלישיים למעט קיצבאות המל"ל - 86,400 ₪".

3. בין התובע מס' 2 (להלן:"המוסד") לנתבעות נותרה מחלוקת, האם על הנתבעות להחזיר למוסד 100% מהגימלאות ששילם - כטענת המוסד, או שיש לנכות מהסכום שליש מהרשלנות התורמת שיוחסה לתובעת - כטענת הנתבעת. יאמר שהמחלוקת הכספית נסבה במקרה דנן על אלפי שקלים בודדים אך המוסד ביקש לקבל הכרעה שיפוטית בסוגיה.ו
4. טענות המוסד
המוסד מסתמך בטיעוניו על דעת כב' השופט קציר בספרו, כפי שתובא להלן ובפסק דין ע"א 542/88 הח' להגנת הטבע נ. המוסד לביטוח לאומי, פד' מו(1) 133 - בו נעשה חישוב של החזר גמלאות המל"ל בלא לנכות רשלנות תורמת, אם כי כבר יאמר שבאותו פסק-דין לא הועלתה הטענה שהעלתה הנתבעת ולא נתקיים כל דיון בסוגיה.נ

כב' השופט קציר בספרו "פיצויים בשל נזקי גוף" (עמ' 1164-1167) כותב כדלקמן:
"ראשית, נקבע סכום הפיצויים המגיע לנפגע עפ"י כל ראשי הנזק שהוכחו,שנית מנכים את השיעור המתאים, אם נקבע כי גם הנפגע תרם באשמו לפגיעה, אחרי שנקבע סכום הפיצויים המגיע לנפגע, כאילו אין המוסד משלם לו גימלאות, מנכים מסכום זה את הגימלאות שהוכחו בין אם הוגשה תובענה נגד "צד שלישי", בין אם המוסד הגיש גם הוא את תביעתו נגד המזיק..."
ובהמשך: "דרך זאת של חלוקת הפיצויים נראית מוצדקת אף אם היא סותרת את כללי הסוברוגרציה שלפיהם אין לתובע המשני יותר מכפי שהיה לתובע הראשוני שכן אילו הייתה חלוקת הפיצויים נערכת בדרך אחרת, כלומר על ידי ניכוי הגימלאות מן הפיצויים, לפני ניכוי השיעור המתאים לאשמו התורם של הנפגע היתה התוצאה מביאה לחיוב המזיק בשיעור פיצויים העולה על הנזק שהוא גרם, או לחיוב המוסד לביטוח לאומי כשיעור אשמו התורם של הנפגע".ב

בדרך החישוב המוצעת ע"י המוסד, היינו: (1) קביעת סכום הפיצוי לניזוק (2) נכוי רשלנות תורמת (3) נכוי קצבאות המוסד מסכום הפיצוי לאחר ניכוי הרשלנות והעברתן למוסד (כאשר הוא מצטרף לתביעה או תובע בנפרד) מקבל הניזוק 100% מהנזק (בכפוף לרשלנות התורמת שנקבעה) - המזיק משלם 100% והמל"ל מקבל החזר 100% הסכום ששילם.ו

בדרך זו נהג ביהמ"ש בע"א 542/88 הנ"ל.

בדרך החישוב המוצעת ע"י הנתבעת, הניזוק מקבל 100% מהנזק, המזיק משלם פחות מ- 100% הואיל ונעשה ניכוי כפול של הרשלנות התורמת והמוסד מקבל החזר חלקי של הקצבאות ששילם - בהתאם לשיעור הרשלנות של המזיק.נ

5. טענות הנתבעות
כלל יסוד בדיני השיבוב שבמימוש זכות הסוברוגרציה נכנס המשובב לנעלי הניזוק "ואין הוא יכול לתבוע מן האחראי לנזק יותר ממה שהמבוטח עצמו יכול היה לתבוע ממנו" (ע"א 5557/95 סהר נ. אלחדד, נא (2) 724 והמ' 119/62 ניסים נ. בנין, פד' יז 683; ע"א 11/78 הסנה נ. קורל, לג(1) 309, 318) האמירה בענין סהר וכן פסקי-הדין שהובאו לעיל דנים בתביעות שיבוב של מבטחים, אך הלכה זו מיושמת אף על תביעות המוסד (קציר, עמ' 1182).
פשיטא מהאמור שאין המוסד זכאי לשובב מהמזיק אלא כשיעור האחריות של המזיק.ב

ובאשר לאסמכתאות שמביא המוסד - טוענות הנתבעות שכב' השופט קציר באמירתו הנ"ל סתר אמירה אחרת שלו כפי שהובאה לעיל, כנראה בלא ששת ליבו לדבר, ובאשר לע"א 542/88 הנ"ל טוענות שהטענה לא נטענה, לא נתקיים בה דיון ולפיכך אין לראות בו תנא דמסייע.ו

6. אכן על פי דיני הסוברוגרציה המיטיב נכנס בנעלי הניזוק והוא אינו יכול לתבוע מהמזיק יותר ממה שהניזוק יכול לתבוע, הטעם לדבר ברור - למנוע מצב שהמזיק יחוייב בתשלום גבוה מהנזק שגרם, אם לא היתה מוגבלת זכות המיטיב, למשל בדרך של אי ניכוי רשלנות תורמת, יכול היה המזיק להימצא בסיטואציה שיהיה עליו לשלם יותר מ- 100% מהנזק.נ
אין חולק גם שמעמדו של המוסד לעניין זה הוא כמעמדו של כל מיטיב אחר ולפיכך גם הוא יכול לשובב רק את שהניזוק זכאי לקבל.ב

7. עפ"י התיזה שמציע המוסד, המוסד נכנס למעשה לנעלי הניזוק, הנזק של התובעת במקרה דנן הועמד על 150,000 ₪, הרשלנות התורמת הועמדה על שליש, הנזק של התובעת הוא אפוא 100,00 ₪ וגבול חיובו של המזיק הוא אפוא בסכום זה. עפ"י העקרון של דיני הסוברוגרציה כפי שהבאנו לעיל, המוסד הנכנס לנעלי התובעת יכולה לתבוע סכום של עד 100,000 ₪ (בכפוף לכך שהסכום טרם שולם ולא עשוי להיות משולם לתובעת).ו
ניזוק שקיבל קיצבה מהמל"ל - דרך חישוב הפיצוי לגביו תהא כפי שצויין לעיל: (1) קביעת סכום הנזק (2) נכוי הרשלנות התורמת (3) ניכוי קצבאות המל"ל, היתרה תהא סכום הפיצוי שיפסק לו.נ

לטענת הנתבעת דרך חישוב זו ככל הנוגע לתביעת המוסד, מהווה סתירה לעקרון הסוברוגרציה שכן המוסד מקבל 100% מהנזק ואולם כיון שהוא נכנס לנעלי הניזוק עליו לקבל את הסכום ששילם בניכוי הרשלנות התורמת - רק אז ניתן לאמר שהוא נכנס לנעלי הניזוק. פרשנות זו אין בידי לקבל, משמעות כניסת המיטיב לנעלי הניזוק היא בכך שהוא לא יכול לתבוע יותר מהניזוק, החלת הכלל על המקרה שלפנינו משמעה שהמוסד לא יכול לתבוע מהנתבעת יותר מ- 100,000 ₪, מאחר והתובעת אינה זכאית לקבל יותר מסכום זה.ב

אף אם היה מקום לקבל טענת הנתבעת שכניסת המוסד לנעלי הניזוק משמעה שיש לנכות את שיעור הרשלנות התורמת מהסכום המשובב שכן כפי שהתובעת במקרה דנן זכאית ל- 2/3 מהנזק, כך יש לאמר שהמוסד זכאי להחזר 2/3, פרשנות שאיני סבורה שיש לקבלה, אזי במאזן בין התוצאה על-פיה מהמוסד תנוכה רשלנות תורמת והמזיק (הנתבעת) ישלם פחות ממלוא הנזק אינה נראית בעיני נכונה מבחינת תפיסת דיני הנזיקין, מבחינת מעמדו של המוסד ומבחינת האיזון הראוי, ולפיכך נראה לי שיש לקבל את עמדת המוסד.ו

8. בטרם סיום ברצוני להתייחס לשתי טענות נוספות שהעלתה הנתבעת, הטענה האחת שעל-פי פרשנות המוסד גם אם יקבע שיש להטיל על המזיק רשלנות תורמת בשיעור 90%, רשלנות זו לא תנוכה מהגימלאות. והשניה שהשופט קציר לא שת ליבו לסתירה כאשר הביע את דעתו, שכאמור, אף אני מקבלת אותה.נ
באשר לטענה הראשונה, טענה זו אין לקבל, שכן כפי שהבהרנו לעיל, מצב כזה לא יכול להיווצר, לו במקרה דנן היה נקבע שיעור הרשלנות התורמת של התובעת על 90%, משמעות הדבר שהנזק שלה היה 15,000 ₪ והמוסד בכל מקרה לא זכאי היה לשובב מעבר לסכום זה.ב

באשר לטענה השניה, השופט קציר שת ליבו לאותה סתירה והוא כותב מפורשות "דרך זו של חלוקת הפיצויים נראית מוצדקת, אף אם היא סותרת את כללי הסבורוגרציה שלפיהם אין לתובע המשני יותר מכפי שהיה לתובע הראשוני, שכן אילו היתה חלוקת הפיצויים נערכת בדרך אחרת, כלומר על ידי ניכוי הגימלאות מן הפיצויים, לפי נכוי השיעור המתאים לאשמו התורם של הנפגע היתה התוצאה מביאה לחיוב המזיק בשיעור פיצויים העולים על הנזק שהוא גרם, או לחיוב המוסד לביטוח לאומי כשיעור אשמו התורם של הנפגע" (עמ' 1166).ו

9. התוצאה מהנאמר לעיל, שאני מחייבת את הנתבעת להחזיר למוסד את הקיצבאות ששילם לתובעת כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית.
הנתבעת תשלם בנוסף הוצאות ושכ"ט עו"ד, בהתחשב בדרך הניהול העניינית - בסך כולל של 3,000 ₪ .נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון