נימוק החלטת ועדה רפואית

הועדה הרפואית בביטוח לאומי הנה גוף מעין שיפוטי, וככזה מוטלת עליה החובה לנמק את החלטתה (דב"ע נד/154-0 דן יעקב לבל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כז 474), כאשר הנימוק צריך שיהיה ברור לכל ולא רק לרופא אחר (דב"ע נה/17-01 חיים כהן – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 535).ו

על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, ועדה רפואית היא שאמורה לקבוע אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה, וככל שהתשובה חיובית – גם את דרגת הנכות. לועדה הרפואית לפיכך הסמכות הבלעדית לקבוע את דרגת הנכות, אם קיים קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הנכות, וככל שהתשובה חיובית – גם את שיעור הנכות (דב"ע לה/345-01 עזיז מועלם – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 353; דב"ע נד/53-01 דניאל שכנאי – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 162).ב


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נימוק החלטת ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי:

1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (להלן: "הועדה"), מיום 4.5.04, אשר קבעה למערער נכות יציבה בשיעור 15% בגין "חיבור גרוע של עצם הזרוע".

המסכת העובדתית2. המערער, יליד שנת 1973, פועל במקצועו, נפגע בתאונת עבודה ביום 27.7.02. הועדה הרפואית מהדרג הראשון קבעה לו נכות יציבה לפי סעיף 40(1) יד ימין (דומה) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן: "התקנות").
יצוין כי קביעה זו של הועדה מהדרג הראשון באה לאחר שבישיבתה הראשונה (שהסתיימה ללא סיכום נוכח המתנה לצילומי רנטגן) קבעה כי "מרוב השברים והגבלות תנועה במרפק ימין + פלטות מתכת שעדיין במקום שנשאר קשיון לא נוח בשיעור 40%... הנ"ל לא יוכל לבצע עבודות פיזיות קשות עם מאמץ". בישיבות נוספות של הועדה מהדרג הראשון, לרבות ההחלטה המסכמת, אין התייחסות כלשהי לעמדה ראשונית זו.נ

3. הועדה הרפואית לעררים – אליה הוגשו עררים מטעם שני הצדדים - בדקה את המערער, וכן עיינה במסמכים הרפואיים השונים שצורפו על ידו, כאשר מסקנותיה היו כדלקמן:
"מרפק ימין צלקת ניתוחית באורך 17 ס"מ וצלקת נוספת של 14 ס"מ וצלקת נוספת ב... אמה עליונה צלקת נוספת באזור רכס ה... ימין באורך 5 ס"מ הצלקות התרפאו היטב אינם דביקות אינם מכאיבות. תנועות הכתף מלאות. תנועות המרפק יישור כ 15 מעלות כיפוף כמעט מלא... מורגשים בצד מדיאלי של המרפק באזור אפיקונדליס מדיאלי הברגים אשר הוכנסו בניתוח עם רגישות מקומית.
הועדה דוחה את הערעור הן של הנפגע והן של המוסד. הנכות אשר ניתנה משקפת את מצבו: עבור הצלקת 75(1) א 0%... 10% החל מ 1.4.03 סעיף (לא מצוין מספר סעיף) וכן תק' 15 ½ ס"כ 15%".ב

בטבלה שיועדה לציון הנכות שנקבעה צוין כי הנכות בשיעור 10% ניתנה בגין סעיף 40(1) (דומה).ו

טענות המערער

4. המערער טען כדלקמן:

א. הועדה דחתה את עררו ללא כל נימוק, דבר המהווה פגם משפטי בפני עצמו.נ

ב. עררו של המשיב – כנגד קביעת הועדה מהדרג הראשון כי יש לו קשיון לא נוח במרפק ימין בשיעור 40% – נדחה על ידי הועדה אך מבלי שהועדה נתנה לכך ביטוי בקביעת אחוזי הנכות (40% נכות לפי סעיף 41(6)(ב)).

ג. אין כל נימוק מדוע נקבעה נכותו בשיעור 10% כאשר הסעיף אליו מפנה הועדה קובע 20% נכות בגין יד ימין (שהיא אכן ידו הדומיננטית של המערער). ממילא לא ברור מדוע נבחר הסעיף הנ"ל ולא סעיף העוסק במרפק.ב

ד. הועדה לא קבעה לו אחוזי נכות כלשהם בגין הצלקות המרובות, מבלי שהתייחסה לטענת המערער כי מדובר בצלקות מכערות.ו

ה. הועדה קבעה לו נכות זמנית בשיעור 50% בתקופות בהן היה מאושפז בבית חולים ו/או נכנס ויצא מאשפוזים, דבר שאינו סביר על פניו ולא נומק על ידי הועדה.נ

5. ב"כ המשיב ציינה כי דחיית ערעור המוסד היתה כפי הנראה טעות קולמוס. עוד ציינה כי הועדה העלתה למערער את הנכות הזמנית שנקבעה לו במהלך תקופות האשפוז. לגבי קביעת הועדה מהדרג הראשון בישיבתה הראשונה – זו היתה כפי הנראה רלוונטית למועד בו ניתנה. באשר לשאר הטענות – ציינה כי קביעות הועדה מנומקות ואין להתערב בהן.בהכרעה

6. לאחר שעיינתי בכתב הערעור, בהחלטת הועדה, בפרוטוקול קדם המשפט ובשאר החומר שבתיק, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הערעור.ו

7. להלן נימוקי:

א. אין חולק כי בית דין זה מוסמך לדון, בערעורים על החלטות ועדות רפואיות לעררים, בשאלות משפטיות בלבד (סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995; דב"ע נז/50-1 אורי רשתי – המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך ל(2) 198).נ

ב. על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, ועדה רפואית היא שאמורה לקבוע אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה, וככל שהתשובה חיובית – גם את דרגת הנכות. לועדה הרפואית לפיכך הסמכות הבלעדית לקבוע את דרגת הנכות, אם קיים קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הנכות, וככל שהתשובה חיובית – גם את שיעור הנכות (דב"ע לה/345-01 עזיז מועלם – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 353; דב"ע נד/53-01 דניאל שכנאי – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 162).ב

ג. על אף האמור לעיל, כבר נקבע כי הועדה הנה גוף מעין שיפוטי, וככזה מוטלת עליה החובה לנמק את החלטתה (דב"ע נד/154-0 דן יעקב לבל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כז 474), כאשר הנימוק צריך שיהיה ברור לכל ולא רק לרופא אחר (דב"ע נה/17-01 חיים כהן – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 535).ו

ד. במקרה שלפנינו, הועדה לא קיימה אחר חובת ההנמקה באופן מספק, שכן הסתפקה בדחייה לקונית של הערר וציון סתמי כי קביעת הועדה מהדרג הראשון "משקפת את מצבו" של המערער. אינני סבורה כי זהו נימוק מספק, שכן אינו מלמד על שיקול הדעת שהפעילה הועדה בבחינת מצבו של המערער ובדחיית עררו.

ה. בנוסף, צודק המערער בטענתו בנוגע לאי הבהירות שנוצרה מעצם דחייתו המפורשת של ערר המשיב. אם אכן דובר בטעות קולמוס והועדה התכוונה למעשה לקבל את ערר המשיב – על הועדה להבהיר זאת, וכן לנמק מדוע קיבלה את הערר. ככל שאין מדובר בטעות – על הועדה לנמק מהי משמעות דחייתו של ערר המשיב, וכיצד הנה מתייחסת לאור זאת לקביעת הועדה מהדרג הראשון מיום 12.6.03 (שצוטטה בסעיף 2 לעיל) בנוגע לקשיון הלא נוח שמצאה במרפקו של המערער.

ו. בנוסף, על הועדה לנמק מדוע בחרה לקבוע למערער 10% נכות בגין סעיף 40(1) לתקנות, הגם שלכאורה סעיף זה קובע, ביחס ליד ימין, נכות בשיעור 20%.נ

ז. באשר לצלקות – כבר נקבע כי על הועדה הרפואית להתייחס בהחלטתה לשאלה אם הצלקת מכאיבה או מכערת, ואין די בהתייחסות לאחד מהמרכיבים הנ"ל בלבד (דב"ע נז/70-01 יעקב בוגנים – המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך לא (1) 103).
בעניין שלפנינו, הועדה הסתפקה בציון כי הצלקות אינן דביקות ואינן מכאיבות. לאור הפסיקה דלעיל, ובהתחשב בגודל הצלקות ומספרן – לא די בכך, ועל הועדה להתייחס במפורש גם לשאלה אם הצלקות מכערות. בהתאם, עליה לבחון מחדש אם יש מקום לקביעת נכות בגין הצלקות.ב

ח. בנוגע לנכות הזמנית – לא מצאתי פגם משפטי כלשהו בהחלטת הועדה.

8. סוף דבר - הערעור מתקבל, והדיון יוחזר לועדה על מנת שתתייחס באופן מפורט ומנומק לנקודות המצוינות בסעיף 7 ד'-ז' לעיל.
המשיב ישלם למערער את הוצאות הערעור, בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב ועדה רפואית

 2. מזכיר ועדה רפואית

 3. ועדה רפואית בקע דיסק

 4. פגם בהרכב ועדה רפואית

 5. ועדה רפואית בהרכב שונה

 6. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 7. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 8. החזרת תיק לוועדה רפואית

 9. פסילת החלטת ועדה רפואית

 10. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 11. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 12. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 13. עורך דין ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון