נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי:

.1בפנינו ערעור על החלטה של ועדת נכות לעררים מיום 22.11.1981, אשר קבעה כי דרגת נכותו של המערער "היא פחותה מ-%75".
.2שתי מערכות של טענות העלה בא-כוח המערער. המערכת האחת קשורה בתחום הסמכויות של הוועדה הרפואית וועדת נכות וליחס הגומלין ביניהן; המערכת השניה קשורה בעצם התהליך בפני ועדת הנכות ובמסקנותיה.
אשר למערכת הראשונה:ו
הלכה פסוקה היא, ששתי הוועדות, הוועדה הרפואית וועדת הנכות ממלאות פונקציות שונות, או יותר נכון משלימות. הוועדות הרפואיות קובעות את אחוזי הנכות הרפואיות, וועדות הנכות קובעות את דרגות הנכות המזכה לגמלה, היינו, את הנכות התעסוקתית. פסקנו, שקביעת נכות רפואית של % 35בנכה חדש מהווה "כרטיס כניסה" לוועדת הנכות. אך בכך לא נאמר, שוועדה רפואית צריכה לקבוע קביעה של % 35ובזה להסתפק. הרכבה ותפקידה לפי החוק והתקנות מחייבים אותה לקבוע את מלוא הנכות הרפואית על הפריטים היישימים. כן פסקנו, שוועדת הנכות קשורה בממצאים הרפואיים של ועדה רפואית במשמעות של היות אותם
ממצאים בסיס או נקודת מוצא לנכות התעסוקתית. מתחנו ביקורת על כך, שוועדות נכות - רק משום שעם חבריה נמנה גם רופא - תתערבנה בממצאים של ועדה רפואית, כדי לשנותן ולקבוע, שהזכות הרפואית קטנה או גדולה מזאת שקבעה הוועדה הרפואית. פסקנו, שתפקידו של הרופא כחבר ועדת הנכות הוא בראש ובראשונה לסייע לוועדה במתן משמעות לנכות הרפואית לעניין הנכות התעסוקתית. למטרה זאת, ולמטרה זאת בלבד, רשאית ועדת נכות לבקש חוות-דעת רפואית, ובעיקר חוות-דעת של רופא תעשייתי.
באים למערכת הטענות השניה - פעולת ועדת הנכות.
ראשית אין פגם בכך, שהוועדה לא קבעה דרגת נכות מדויקת באחוזים, אלא דרגה
"פחותה מ-%75". בענייננו % 75הוא סף הזכאות ואין לדרוש מוועדה שתקבע אחוזי נכות למטרה תיאורטית.
אשר לתוצאה עצמה שאליה הגיעה הוועדה:נ הלכה פסוקה היא, שגם מי שהינו
"נכה" מבחינה רפואית - חייב לעבוד ובלבד שהוצעה לו עבודה מתאימה למצבו. הלכה זאת חלה גם על המערער. לשון אחר, הוא חייב היה לפנות ללשכת עבודה של שירות התעסוקה ולנהוג כמי שמעונין בעבודה. לשכת העבודה חייבת היתה לעמוד על השמתו של המערער בעבודה בהתאם למגבלותיו ולכישוריו. במקרה של סירוב בלתי-סביר לקבל עבודה מתאימה, או במקרה של העדר אפשרות להציע עבודה מתאימה - חייבת הלשכה לדווח לוועדת הנכות.
ועדת הנכות קבעה כפי שקבעה על סמך דו"ח של שירות התעסוקה בחיפה, שממנו למדה שהמערער סרב לעשות להשגת עבודה מתאימה.
.3טענו בפנינו, שדו"ח שירות התעסוקה לא הוצג למערער או לבא-כוחו. אין בפנינו תצהיר של עורך-דין שאמנם כך היה, אך לפנים משורת הדין נצא מהנחה, שלא הומצא הדו"ח למערער או לבא-כוחו ופסקנו כבר, שבכך שוגה הוועדה.
זאת ואף זאת, בדו"ח הוועדה נאמר "המלצה רפואית:ב מסוגל לכל עבודה שאינה כרוכה ברעשים חזקים בלתי-סבילים". לא הצלחנו לעמוד על האסמכתה ששימשה את שירות התעסוקה בקביעה זאת, קביעה רבת משמעות לעניין הפניה לעבודה מתאימה.
.4מכל האמור לעיל עולה, כי דין הערעור להתקבל כך, שהעניין מוחזר לוועדת נכות לעררים, אשר תדון מחדש בשאלת דרגת נכותו של המערער, לאחר שתקבל דו"ח משירות התעסוקה, שממנו תוכל הוועדה ללמוד שהמערער התייצב בלשכה, הוצעה לו עבודה מתאימה בשים לב למצבו כעולה מהחלטת הוועדה הרפואית לעררים שתובא לידיעתה, והמערער נהג בעקבות אותה הצעה כפי שנאמר באותו דו"ח.
.5בית-הדין רואה לציין, כי טוב עשתה ועדת הנכות לעררים, שהפנתה תשומת הלב של בא-כוח המערער בכל הקשור לדיון מחדש, על-פי תקנה 37לתקנות הנכות בכל הנוגע להחמרת המצב הבריאותי.
כאמור מתקבל הערעור.
המשיב ישלם למערער 500, 1שקלים הוצאות ערעור זה בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון