סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל


סעיף 34 (ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ה – 1965 (להלן: - "החוק") מאפשר לבית המשפט, לקבוע שמקרקעין שאינם רשומים על-שם החייב, שייכים בעצם לחייב. בית המשפט רשאי לעשות וכן רשאי לצוות על עיקולם.
 
בית המשפט העליון נדרש לפרשנותו של סע' 34 (ב) לחוק בע"א 4/84 שטאל נ' עמידר, פד"י מג (1) 265, 272.ו
 
אין ספק שסעיף 34 (ב) לחוק בא כדי למנוע מצב בו חייב יסתתר מאחורי רישום פורמלי של נכס על-שם צד ג' כלשהו, למרות היותו שייך לחייב.
סעיף 34 (ב) בא לסייע לנושים לאתר את נכסי החייב ולרדת אליהם, מקום בו ברור שאלה נכסי החייב והם רשומים באופן שונה - ממטרות כאלה או אחרות.


 קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל:

1. זוהי תובענה לסעד הצהרתי שלפיו הבית ברח' הרותם 16 במזכרת בתיה, הידוע כגוש 3898 חלקה 33 (להלן: - "הבית") והרשום על-שם המשיבה 1 (להלן: - "המשיבה") הינו בבעלותו הבלעדית של בנה, המשיב 2 (להלן: - "המשיב"). כן מבוקש סעד הצהרתי שלפיו הזכויות בבית הנ"ל ניתנות לעיקול ולמימוש ע"י המבקשים בשל חובות המשיב.
 
2. א. בין המבקשים לבין המשיב התקיימו מספר עסקאות ליסינג והמשיב נותר חייב למבקשת 2 (להלן: - "המבקשת") סכומים המגיעים כדי 500,000 ₪.
המבקשת פתחה תיקי הוצל"פ על סמך שטרי חוב שנחתמו ע"י המשיב, וכן הגישה בקשה לפשיטת רגל ומינוי כונס נכסים למשיב. המשיב אכן הוכרז כפושט רגל.
 
ב. בפי ב"כ המבקשים טענות רבות לגבי אישיותו של המשיב, והוא אף טרח וצירף החלטות שונות המעידות על היות המשיב איש לא ישר, אלא שאין כל אפשרות להגיש החלטות אלו, המהווה ראיה, במסגרת הסיכומים, והיה על ב"כ המבקשים לעשות כן בשלב הבאת הראיות. משלא עשה כן, מתעלמת אני מראיות אלו שהוגשו, כאמור, שלא כדין.
 
ג. המשיבה היא אמו של המשיב, והבית הנ"ל רשום על שמה. אלא שהמשיבה מעולם לא גרה בבית הנ"ל ומתגוררת בגבעתיים. מי שמתגורר בבית הנ"ל מאז ראשית שנות השמונים, הם המשיב עם אשתו וילדיו. כדי להעמיד דברים על דיוקם, יצויין שהבית אינו רשום על-שם המשיבה. אך לזכות המשיבה רשומה הערת אזהרה על הבית (נספח "ג" לתובענה).נ
 
ד. על-פי הנטען ע"י המבקש 1 (להלן: - "המבקש") בתצהירו, בינו לבין המשיב, נרקמו יחסים טובים וקרובים בשנים 1994-1996, והמשיב סיפר לו שהבית שייך לו. המבקש אף ביקר בבית הנ"ל מספר פעמים, וגם נפגש עם אשתו של המשיב. המשיב, לכל אורך הדרך, הציג עצמו כבעליו של הבית הנ"ל.ב
 
ה. המבקשים גורסים שרישום הזכויות על-שם המשיבה הוא רישום למראית עין בלבד, וכל מטרתו – הברחת נכסי המשיב מפני נושיו.
 
ו.    המשיבים לא הציגו כל גירסה מטעמם. המשיבה לא הגישה כל תגובה, למרות שהיתה מיוצגת, ולא היתה כל מניעה להגיש תצהיר של עד כלשהוא המכיר את העובדות באופן ישיר. מצבה הרפואי והנפשי של המשיבה לא מנע הגשת עדויות של צדדים שלישיים כלשהם. כאמור, לא כך נהגו ב"כ המשיבים. לא הוגש כל תצהיר, וכתוצאה מכך עומדת לפני גרסה אחת, מאומתת בתצהיר ונתמכת בראיות, להוכחת טענות המבקשים שלפיהן המשיב רימה את המבקשים והוליך אותם שולל, וכן, לפיהן הזכויות בבית הנ"ל שייכות למשיב ולא לאמו המשיבה.
 
ז.   אין מדובר במצב בו צד נמנע מלהביא עד רלבנטי, להוכחת גירסה שהעלה. לגבי מצב זה נקבע בפסיקה כי קמה חזקה עובדתית שלו הובאה אותה ראיה או היה מובא אותו עד, היה בכך כדי לפעול לרעת הצד (ולעניין זה ראה – ע"א 216/73 סלומונוב נ' אברהם, פד"י כח (1) 184, ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פד"י מד (4) 595 וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו ואח', פד"י מה (4) 651).
 
מדובר במצב קיצוני הרבה יותר בו צד כלל לא הציג גירסה. לא הוגשה לי כל הכחשה של הנטען ע"י המבקשים וב"כ המשיבה הסתפק בחקירה נגדית קצרה של המבקש, שלא היה בה כדי לקעקע את גירסת המבקשים.
ויודגש. אם המשיבה עצמה או מישהו קרוב מטעמה, היו מתייצבים וטוענים שהבית שייך למשיבה, שהיא רכשה אותו ממקורותיה עבור עצמה, והעניקה לבנה ומשפחתו זכות לגור בו – היו המבקשים נתקלים בקושי ראייתי, שהרי הנטל מוטל על כתפיהם. אך מהעובדה שב"כ המשיבה לא טרח לעשות כן, ניתן ללמוד שאין למשיבה או למי מטעמה כל עניין בהליך זה, ושכפי הנראה, אכן, אין היא בעלת הזכויות בבית, ורישומה נעשה למטרות סיוע לבנה, המשיב. כל מסקנה אחרת אינה אפשרית. כאמור, אם ייאמר שהמשיבה היא אישה קשישה או חולה (עובדה שלא הוכח לגביה דבר בראיות ובעדויות), ניתן היה לסייע לה בעדויות של אשת המשיב ואולי גם המשיב עצמו, או ילדיו או מכרים אחרים.
 
ח. בתובענה ובתצהיר התומך בה מפורטות פעולות של המשיב המעידות, לדעת המבקשים, על אופיו, שיטותיו ומעשיו של המשיב. מצויין שהמשיב הסתבך בפלילים וישב בכלא מספר שנים, לאחר שהוסגר ע"י רשויות גרמניה, לשם נמלט. מצויין שבעת שהמשיב כבר היה מסובך באופן קשה מבחינה כלכלית, רכשה ביתו, שירלי פז, בעת שהיתה בת 20 בלבד, קוטג' בשווי של מאות אלפי דולרים (ובגין רכישה זו הוגשה תובענה נוספת ע"י המבקשים) ואילו אשתו של המשיב ניסתה לסכל הליכי עיקול מטלטלין בבית הנ"ל, אך נסיונה נכשל ונקבע ע"י בית המשפט שהמשיב ואשתו עשו יד אחת להסתיר את רכוש המשיב 1 מנושיו (סע' 16 לתצהיר המבקש). המבקש אף מוסיף ומצהיר (עמ' 17) שכשהגיעה המבקשת לשלב מימוש הליכי העיקול, הסתבר שהמטלטלין עליהם הופקדה אשת המשיב כנאמנה, נעלמו כלא היו.
 
ט. מהאמור עולה, שמעבר להעדר גירסה ולאי חקירת המבקש על הנטען על-ידיו, קיימים חיזוקים לטענת המבקשים בדבר הברחת רכוש המשיב מנושיו, בדמות מעשים נוספים שעשה המשיב לבד או עם בני משפחתו. ויודגש שוב, אני מתייחסת אך ורק לראיות שהוצגו לי ע"י המבקשים במהלך הדיון, במצורף לתובענה, ומתעלמת מכל הראיות שצורפו, שלא כדין, לסיכומי ב"כ המבקשים.
 
 
3. סע' 34 (ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ה – 1965 (להלן: - "החוק") מאפשר לבית המשפט, לקבוע שמקרקעין שאינם רשומים על-שם החייב, שייכים בעצם לחייב. בית המשפט רשאי לעשות וכן רשאי לצוות על עיקולם.
 
בית המשפט העליון נדרש לפרשנותו של סע' 34 (ב) לחוק בע"א 4/84 שטאל נ' עמידר, פד"י מג (1) 265, 272.ו
 
אין ספק שסע' 34 (ב) לחוק בא כדי למנוע מצב בו חייב יסתתר מאחורי רישום פורמלי של נכס על-שם צד ג' כלשהו, למרות היותו שייך לחייב.
סע' 34 (ב) בא לסייע לנושים לאתר את נכסי החייב ולרדת אליהם, מקום בו ברור שאלה נכסי החייב והם רשומים באופן שונה - ממטרות כאלה או אחרות.
 
במקרה דנן, ההכרעה קלה:
קיימת גירסה ברורה של המבקשים, המציינים הצהרות ברורות של המשיב בדבר היותו בעלים של הבית הרשום על-שם המשיבה, וכן מצביעים על פעולות שתומכות בגירסתם.
אין כל גירסה נגדית.נ
קיימות ראיות להתנהגויות דומות של המשיב.
 
4. מששוכנעתי שהמשיב הוא הבעלים של הבית נשוא התובענה, אין עוד צורך בבחינת טענות
נוספות של המבקשים; ודין התובענה להתקבל.
 
5. טרם סיום עלי להתייחס לטענות עו"ד טל בסיכומיו, מטעם המשיבה.

א. עו"ד טל מציין שלמשיבה מונה אפוטרופוס והאפ"כ הציע שימונה לה אפוטרופוס לדין בתיק זה (סע' 53 לסיכומים).

אכן הובא לידיעת בית המשפט כי למשיבה מונה אפוטרופוס למשך 60 יום, בשנת 2002, מר פרנקל פז אורי, וכן הומלץ שיהיה למשיבה אפוטרופוס לדין, אך עו"ד יעקב טל המשיך לייצג אותה בבית המשפט, וניתן לראות בו, ללא כל התנגדות, אפוטרופוס לדין של המשיבה שהביא את עניינה לפני בית המשפט עד סיומו של ההליך. אם אכן מונה למשיבה אפוטרופוס קבוע ועובדה זו לא הובאה לידיעת בית המשפט, כשבמקביל ממשיך עו"ד טל לייצג את המשיבה, יש לראותו אף במקרה כזה כאפוטרופוס לדין שלה.
 
ב. למעלה מן הצורך יצויין שמשנקבע שהבית אכן שייך למשיב ולא למשיבה, נכנס הוא לגדר נכסי פושט הרגל והמבקשים עצמם אינם בעלי עדיפות בנשייה, אלא על-פי פקודת פשיטת הרגל.
 
ג. ב"כ המשיבה כשל אף הוא בכך שהכליל טענות עובדתיות בסיכומיו שלא בא זכרן בראיות (סע' 129, למשל, 141).ב
 
6. אני מקבלת את התובענה.ו
 
איני עושה צו להוצאות בשל העובדה שב"כ המבקשים צירף לסיכומיו ראיות למכביר וכלל בסיכומיו טענות למכביר שלא בא זכרן במסגרת שלב הראיות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון