ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי:לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים, מיום 8.3.04, (להלן - "הועדה לעררים"), אשר קבעה למערער 5% נכות לצמיתות, עקב תאונת עבודה שארעה לו ביום 8.7.02, (להלן: "התאונה").


הרקע העובדתי

ביום 30.3.03 נקבעו למערער על ידי ועדה רפואית מדרג ראשון, (להלן: "הועדה הראשונה"), נכות זמנית עקב התאונה, כדלקמן:
30% מיום 1.10.02 ועד 31.12.02.
20% מיום 1.1.03 ועד 31.12.03.

ביום 6.4.03 הגיש המשיב ערעור על החלטת הועדה הראשונה, בטענה שתקופת הנכות הזמנית ארוכה מדי.

עקב הערעור, כאמור, התכנסה הועדה לעררים והחלטתה לענין נכותו הצמיתה של המערער, בשיעור 5%, היא נשוא פסק דין זה.
לטענת המערער, הועדה לעררים חרגה מסמכותה, בכך שלא איפשרה לו
לטעון בפניה, בכל הנוגע לקביעת נכותו הצמיתה ולא שלחה לו כל הודעה על קיום דיון בענין נכותו הצמיתה.
לדידו, הדיון בפני הועדה לעררים אמור היה להתייחס רק לשאלת תקופת הנכות הזמנית, בהתאם לערר שהוגש, בעוד שבפועל הועדה לעררים פסקה בענין אחר – בענין נכותו הצמיתה.

עוד טען המערער, כי הועדה לעררים לא התייחסה כלל למצבו הרפואי החמור כיום ולעובדה שאינו מסוגל לשוב לעבודתו.

לטענת ב"כ המשיב, לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה לעררים ולפיכך, יש לדחות את הערעור.

יצויין, כי ביום 13.9.04, ביקשה ב"כ המערער לצרף לערעורו חוות דעת מטעמו, של ד"ר גפשטיין, מיום 10.8.04, אשר קבע, כי המערער סובל מ- 28% נכות צמיתה, בגין התאונה, עקב ליקוי בעמוד שדרה צווארי וגבי, (להלן: "חוות הדעת").

לא ניתן להתייחס בערעור שלפני לחוות הדעת, מאחר והיא לא הוצגה בפני הועדה לעררים. חוות הדעת היא מיום 10.8.04 וניתנה כ- 5 חודשים אחרי החלטת הועדה לעררים.
בית הדין אמור לבחון את החלטת הועדה לעררים, תוך התייחסות רק למסמכים שהיו בפניה, עובר להחלטתה.
הועדה לעררים התכנסה במקרה דנן בשתי ישיבות.
בישיבתה הראשונה, מיום 15.9.03, נרשמו בפירוט המסמכים שהובאו לעיונה, לרבות: ממצאי C.T. מ- 26.1.03, E.M.G. מ- 12.12.02 ומיפוי עצמות מ- 12/02.
כן צויין במפורש האישור הרפואי מד"ר וינשטיין – רופא תעסוקתי, מ- 27.10.02.
הועדה לעררים ציינה בפניה, כי המערער אינו עובד באותה עת. היא רשמה בפרוט את תלונות הנפגע.

הועדה לעררים פרטה בפרק "ממצאים ונימוקים" את תוצאות בדיקות
ה- C..T , EMG ומיפוי העצמות. היא ביצעה למערער בדיקה קלינית ופרטה את ממצאיה.

בפרק "סיכום ומסקנות", ציינה הועדה לעררים, כי מאחר ומכל המסמכים הרפואיים לא ברור מיקומו של השבר בחוליות המערער, היא מבקשת צילום עדכני של "ע"ש גבי מתני AP ולטראל".

בישיבתה השניה, מיום 8.3.04, הוצגו בפני הועדה לעררים צילומי הרנטגן שביקשה ולאחר שעיינה בהם, ציינה הועדה לעררים, כי ממצאיה הם: "שבר דחיסה ב- D8" וכי אבחנתה היא: "מצב אחרי שבר דחיסה בחוליה 8D”.
לאור כל האמור, סיכמה הועדה לעררים את ממצאיה:
"נכותו מ- 18.10.02 עד 31.12.02 – 30%
מ- 1.1.03 עד 31.7.03 – 20%
מ- 1.8.03 נכותו 5% לפי סעיף 37(8) א' לצמיתות.
אין מקום ליישם תקנה 15. הפגיעה אינה מפריעה לעבוד".

אין מקום לקבל את טענת המערער, כי הועדה לעררים חרגה מסמכותה, בכך שקבעה לו נכות צמיתה, מבלי שניתנה לו אפשרות לטעון בפניה את טענותיו בנדון. טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה שנפסקה בבג"ץ 1082/02, המוסד לביטוח לאומי ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', (פסק דין מיום 21.5.03, טרם פורסם), (להלן: "הבג"ץ").

בבג"ץ נקבע מפורשות:
"סיכום ביניים: הועדה הרפואית והועדה לעררים, מורכבות שתיהן, מרופאים מומחים ותפקידן לבדוק את מצבו הרפואי של נפגע – העבודה לאשורו. סמכותה של הועדה לעררים אינה סמכות של ביקורת בלבד. עליה לבדוק את הנפגע מחדש, ולשם כך, העמיד לה הדין כלים וסמכויות. קביעתה של הועדה הרפואית מדרג ראשון, כי נכותו של הנפגע אינה יציבה, אין בה כדי לכבול את שיקול דעתה של הועדה לעררים הדנה בערר, וזו האחרונה רשאית לקבוע, על-יסוד בדיקתה ולפי מיטב שיפוטה המקצועי, את מצבו הרפואי של הנפגע, כפי שהוא בעת הופעתו בפניה. היה ומכלול הנתונים העדכניים המצוי בפני הועדה לעררים, מצביע על כך שנכותו של הנפגע הינה נכות יציבה, ממילא עומדת הועדה לעררים על שיעורה של אותה נכות, כפועל יוצא של הבדיקות שקיימה ועל כן, הפרדת הקביעה בדבר עצם קיומה של נכות יציבה מן הקביעה בדבר שיעורה של אותה נכות, הינה במידה רבה הפרדה מלאכותית, ואין היא אלא בבחינת בזבוז מיותר של משאבים מקצועיים – רפואיים, שכבר הושקעו ומוצו על ידי הועדה לעררים, במהלך הדיון בפניה.

נראה כי, המסקנה לפיה מוסמכת הועדה לעררים לקבוע הן את קיומה של נכות יציבה והן את דרגתה, כאשר מונח בפניה ערר על קביעתה של הועדה הרפואית בדבר נכות בלתי – יציבה, מסקנה זו אין בה כדי לפגוע בזכות הערעור או הערר של נפגע העבודה", (סעיפים 16 סיפא ו-17 לבג"ץ).

לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי, כי הועדה לעררים ביצעה מלאכתה כדין וכמצופה ממנה. היא התייחסה לכל הליקויים שנטענו בפניה על ידי המערער, עיינה בכל המסמכים הרלבנטיים וכן התייחסה לענין יכולתו של המערער לשוב לעבודתו.

הביקורת השיפוטית של בתי הדין לעבודה על פעילות והחלטות הוועדות הרפואיות לעררים מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד, דוגמת טעות שבחוק, פגם משפטי, חריגה מסמכות, הפעלת שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת.

במקרה הנדון, לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה לעררים.

המערער לא טען ולא הצביע על שום טעות משפטית ו/או פגם בהחלטת הועדה לעררים. גם אם הוא חולק על הקביעות הרפואיות של ועדת העררים, הרי שקביעת דרגת נכות לצמיתות היא בסמכותה הבלעדית של הועדה ובית הדין אינו מתערב בשיקוליה הרפואיים.

אשר על כן, הערעור נדחה. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון