ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

הביקורת השיפוטית של בתי הדין לעבודה על פעילות והחלטות הוועדות הרפואיות לעררים מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד, דוגמת טעות שבחוק, פגם משפטי, חריגה מסמכות, הפעלת שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת. (עב"ל 10014/98, יצחק הוד נ' המוסד, פד"ע לד 213).

כאשר נראה על פני פרוטוקול הועדה לעררים, שהועדה התייחסה לפגימות השונות שפקדו את המערער והעריכה לפי שיקול דעתה הרפואי את מידת הנזק, באחוזי נכות, שנגרם על ידי כל אחת מהפגימות הנ"ל ולא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלוייה בין הממצאים הרפואיים – עובדתיים שנמצאו והמבחנים שהופעלו – אזי אין מקום לטענה כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין, (דב"ע לג/40-0, יוסף דולזר נ' המוסד פד"ע ד' 407, וכן עב"ל 10014/98, יצחק הוד נ' המוסד, פד"ע לד 213).


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית:

1. לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים, מיום 19.4.04, (להלן - "הועדה לעררים"), אשר קבעה, כי נכותו הרפואית המשוקללת של המערער הינה בשיעור של 65%.

2. עיקרי טענות המערער:


הרכב הועדה לעררים היה פגום, מאחר וחברי הועדה לעררים היו:

אורטופד ורופא פנימי בלבד ולא רופאים שתחום מומחיותם הוא בתחום הליקויים, מהם סובל המערער, דהיינו – בתחום הלב, הריאות והמעיים.


טעתה הועדה לעררים בכך שקבעה למערער 0% נכות, בגין מצבו לאחר ניתוח המעיים וזאת, ללא כל דיון בנדון. לדידו, היה על הועדה לעררים לקבוע לו עקב כך נכות זמנית של 100% ל- 6 חודשים הראשונים לאחר הניתוח.
טעתה הועדה לעררים בקביעתה שלמערער 0% נכות בגין הליקוי בריאותיו וזאת באופן שרירותי וללא כל דיון מעמיק.
הועדה לעררים טעתה בקביעת נכותו עקב מצב ליבו.


3. לטענת ב"כ המשיב, לא נפל כל פגם בהחלטת הועדה לעררים ולפיכך, יש לדחות את הערעור.

4. לא מצאתי כל פגם בהחלטת הועדה לעררים. החלטתה ניתנה כדין, תוך התייחסות רצינית לכל תלונות המערער. הועדה לעררים רשמה במקרה דנן בפירוט רב את תלונות המערער לגבי הליקויים מהם הוא סובל בתחום הלב, מעיים, ריאות ובעיות אורטופדיות.

בפרק ז' לחוות דעתה, בהתייחסותה לממצאי הבדיקות שהוצגו בפניה ולממצאי בדיקתה הקלינית, התייחסה הועדה לעררים בפירוט לכל תלונות המערער שהועלו בפניה.
הועדה לעררים מציינת באופן ספציפי את מכתבו של ד"ר זיו – הקרדיולוג מטעם המערער, מיום 15.1.04, אולם מדגישה, כי בניגוד לאמור במכתב זה, מיפוי הלב האחרון שביצע המערער, אינו מצביע על שינויים מבדיקות קודמות.
הועדה לעררים מתייחסת במפורש לבדיקת EMG ולצילומי ע"ש מתני וצווארי ומציינת את ממצאיהם.

הועדה לעררים מבצעת למערער בדיקה קלינית ומציינת: "מצב כללי טוב עם עודף משקל, ללא חיוורון וכחלון".

באשר לבדיקת הריאות, היא מציינת במפורש כי: "בדיקת ריאות – ללא כל ממצא חריג".

בסיכום, מדגישה הועדה לעררים שוב, כי טרם קביעת מסקנתה היא "עיינה בכל המסמכים הנמצאים בתיק כולל מיפוי לב, תפקודי ריאות ובדיקות מומחים".

בהחלטתה, ציינה הועדה לעררים, כי יש להוסיף למערער סעיף ליקוי המתייחס למצבו לאחר ניתוח מעי וכי מבחינה אורטופדית מתקבל ערעורו, כך שגם בהקשר זה הוספו לו סעיפי ליקוי.

5. לאור האמור לעיל, לא מצאתי לקבל את טענות המערער, באשר לקביעות הועדה לעררים המתייחסות לבעיותיו לאחר ניתוח המעיים ולבעיותיו בריאות ובליבו, שלטענתו, ניתנו לו בשרירות וללא דיון מעמיק.
כאמור, שוכנעתי, כי הועדה לעררים התייחסה ברצינות לכל ליקוי שלגביו התלונן המערער ונתנה דעתה כדין למסמכים שהוצגו בפניה בנדון.

טענותיו של המערער, בהקשר זה, הינן רפואיות ולא משפטיות.

הביקורת השיפוטית של בתי הדין לעבודה על פעילות והחלטות הוועדות הרפואיות לעררים מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד, דוגמת טעות שבחוק, פגם משפטי, חריגה מסמכות, הפעלת שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת. (עב"ל 10014/98, יצחק הוד נ' המוסד, פד"ע לד 213).

המערער לא טען ולא הצביע על שום טעות משפטית ו/או פגם בהחלטת הועדה לעררים. גם אם הוא חולק על קביעותיה הרפואיות, הרי שקביעת דרגת נכות היא בסמכותה הבלעדית של הועדה ובית הדין אינו מתערב בשיקוליה הרפואיים בנדון.במקרה דנן, יש ליישם את ההלכה הפסוקה, לפיה, כאשר נראה על פני פרוטוקול הועדה לעררים, שהועדה התייחסה לפגימות השונות שפקדו את המערער והעריכה לפי שיקול דעתה הרפואי את מידת הנזק, באחוזי נכות, שנגרם על ידי כל אחת מהפגימות הנ"ל ולא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלוייה בין הממצאים הרפואיים – עובדתיים שנמצאו והמבחנים שהופעלו – אזי אין מקום לטענה כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין, (דב"ע לג/40-0, יוסף דולזר נ' המוסד פד"ע ד' 407, וכן עב"ל 10014/98, יצחק הוד נ' המוסד, פד"ע לד 213).


7. לא מצאתי לקבל את טענת המערער, באשר להרכב פגום, לטענתו, של הועדה לעררים. הרכב הועדה לעררים כלל, כדין, במקרה זה, בשל ליקויי המערער, את ד"ר רובינסון – אורטופד – מנתח ואת פרופ' טישלר, פנימאי – מנהל מחלקה פנימית בבית החולים אסף הרופא, אשר בתחום מומחיותו כפנימאי כלולה גם מומחיות בתחום הלב, ריאות ומעיים.

בהקשר זה של הרכב הועדה, כבר נפסק,כי יש לאזן בין הצורך לכלול בהרכב הועדה מומחה בתחום צר וספציפי של הפגימה הנדונה לבין היכולת המעשית והתקציבית לכלול בועדות רפואיות מומחים של תת התמחות בכל תחום שהוא. האיזון הנכון שנקבע, הוא זה: כאשר מוגשת לועדה חוות דעת, אשר ניתנה על ידי מומחה בתחום ספציפי, הרי שאז, על הועדה להתייעץ עם יועץ רפואי, המומחה באותו תחום צר , נוסף על החובה לכלול בהרכבה מומחה בתחום הרחב בענין זה. כאשר הנפגע לא הגיש חוות דעת של מומחה מטעמו, במקרה כזה, רשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, להתייעץ עם מומחה ספציפי, בתחום צר יותר, אם מצאה לנכון לעשות כן ואם תלונות הנפגע מצדיקות זאת, (עב"ל 426/99, המוסד נ' סעדיה יהודה, פד"ע לו 186).

לאור האמור, במקרה דנן, משלא הוגשה לועדה לעררים חוות דעת של מומחה מטעם המערער בתחום ספציפי כלשהו, לא קמה כל חובה על הועדה לעררים, להתייעץ עם מומחה בתחום ספציפי צר. הועדה לעררים פעלה על פי שיקול דעתה הרפואי ומכח מומחיותה ולא מצאה לנכון לפנות ליעוץ צר כאמור.
בית הדין אינו מתערב בשיקול הדעת הרפואי של הועדה לעררים בנדון ולפיכך, לא נפל כל פגם בהחלטתה גם בהקשר זה.

8. אשר על כן, הערעור נדחה. אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון