עתירה מנהלית למתן צו על תנאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עתירה מנהלית למתן צו על תנאי:
 
1. זו עתירה מינהלית בה מבקש העותר ליתן צו על תנאי המורה למשיבות כדלקמן:
 
א. לתת תשובה סופית לגבי חוב ערבות שהוגש על ידי המשיבה 1 כנגד העותר.

ב. לעכב הליכים בתיק הוצאה לפועל מספר 2-03-04631-09 בלשכת הוצאה לפועל
עפולה.
ג. לתת כל סעד נוסף כפי שימצא לנכון בית המשפט.נ
 
2. אלה בתמצית העובדות:
א. ביום 10/5/94 חתם העותר, יחד עם אחרים, על כתב ערבות לתשלום דמי שכירות
לטובת דייר של משיבה מס' 1 (להלן – עמידר) – \ (להלן –
השוכר).ב
ב. ביום 16/6/03 הגישה עמידר כנגד השוכר, העותר ושאר הערבים כתב תביעה על
סך -.1,939 ₪ בתיק אזרחי, 2279/03 בבית משפט השלום בעפולה בגין פיגור
בתשלום דמי השכירות.
ג. בהעדר תגובה מטעם העותר, קיבלה עמידר ביום 2/10/03 פסק-דין נגד כל הנתבעים בתיק הנ"ל וביניהם העותר.
ד. לאחר קבלת פסק הדין פתחה עמידר תיק הוצאה לפועל כנגד העותר
בלשכת ההוצאה לפועל בעפולה. אזהרה על פתיחת התיק הומצאה לעותר ביום
7/11/03 ואושרה בחתימת ידו.
ה. ביום 16/12/03 פנה העותר במכתב אל עמידר ואישר כי קיבל את כתב התביעה
ואף פנה לשוכר אשר הבטיח לו כי "העניין יסודר".ו
עוד טען העותר, כי חתימתו על מסמך הערבות מזויפת. אם טענה זו נכונה מדוע
פנה העותר אל השוכר?
ו. ביום 17/12/03 השיבה עמידר למכתבו של העותר בו נאמר כי זהותם של החותמים על הסכמים בחברת עמידר נבדקת היטב בטרם חתימתם וכי על העותר לשלם את חובו.
 
3. אלה בתמצית נימוקי הבקשה:
א. החתימה על מסמך הערבות מזויפת.
ב. הערבות היא לשנה אחת בלבד.
ג. לא היתה פניה לעותר משום גורם שהוא בטענה כי השוכר אינו ממלא את
חובותיו ולא משלם דמי שכירות.
ד. עמידר לא הודיעה לכל הערבים החתומים על כתב הערבות אלא פנתה רק אל
העותר.
ה. עמידר פעלה בדרכים לא כשרות וקיבלה פסק דין ואף פתחה בהליכי
הוצאה לפועל כנגד העותר, מבלי להודיעו ומבלי לנסות ולהסדיר את העניין
במועד ומול כל הגורמים המעורבים בענין.נ
ו. גובה החוב הושג במרמה למרות הוראות כתב הערבות בענין התשלום, שהוא
עבור שנה בלבד.
 
4. ב"כ המשיבות מתנגדים לבקשה ומבקשים לדחותה על הסף תוך חיובו של העותר
בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.ב
 
5. לאחר עיון בחומר שהובא בפני נראה לי כי אין מקום לקבל את העתירה ואלה נימוקי:
א. סעיף 5 לחוק בתי המשפט לענינים מנהליים, התש"ס-2000 קובע:
 
"בית משפט לענינים מנהליים ידון באלה –
(1) עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי
כתוספת ראשונה (להלן – עתירה מינהלית)..."
העתירה אינה נמנית עם הענינים הקבועים בתוספת הראשונה ומשום כך העתירה שהוגשה אינה בסמכותו הענינית של בית משפט זה בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים. בית משפט לענינים מנהליים אינו משמש כערכאת ערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כאמור, ביום 2/10/03 ניתן פסק דין כנגד העותר בבית משפט השלום בעפולה בת.א. 2279/03 שהפך לחלוט ומהווה הוא "מעשה בית דין".ו
לאחר שניתן פסק הדין יכול היה העותר, אם לא הסכים עם התוצאה שנפסקה, לערער על פסק הדין, או לבקש את ביטולו, אולם העותר לא ערער על פסק הדין.נ
יתר על כן, לאחר מתן פסק הדין פנתה עמידר להוצאה לפועל (תיק מספר
2-03-04631-09) והעותר אישר ביום 7/11/03 את קבלת אזהרה בחתימת ידו.
גם כאן יכול היה העותר, לו רצה, לערער על הליכי ההוצאה לפועל. ברם, העותר לא עשה כן.
ב. לעותר היו, איפוא, זכויות ערעור שאותן לא ניצל.ב
זכותן של המשיבות להנות מהכלל של סופיות הדיון שכן הכלל נועד לשים קץ
לדיונים משפטיים ולמנוע הטרדתו של בעל דין יריב על ידי התדיינות חוזרת
בענין שכבר נפסק. הבטחון המשפטי מצדיק שמשלב מסוים ואילך יהיה בעל דין
חסין מפני הטרדתו מחדש, באותו ענין.
העותר ישן על זכויותיו ואין לו להלין אלא על עצמו. (לא למותר לציין שעברה
חצי שנה מיום מתן פסק הדין של בית משפט השלום בעפולה. הנסיון לערב בית
משפט זה כערכאה עוקפת לא יצלח, ענינו של העותר איננו בתחום המשפט
המינהלי.
ג. לעותר היה יומו בבית המשפט השלום ובלשכת ההוצאה לפועל והוא לא נצל את
הליכי הערעור. לפיכך, אין לו להלין אלא על עצמו.

6. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה ומחייב את העותר לשלם לכל אחת מן
המשיבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך -.1,500 ₪, שישולמו תוך 30
יום מהיום שאם לא כן ישא סכום זה ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טופס עתירה מנהלית

 2. תיקון עתירה מינהלית

 3. סעד כספי עתירה מנהלית

 4. עורך דין עתירה מנהלית

 5. איך כותבים עתירה מנהלית ?

 6. צו ביניים בעתירה מנהלית

 7. שיהוי בהגשת עתירה מנהלית

 8. המועד להגשת עתירה מנהלית

 9. דיון מוקדם בעתירה מנהלית

 10. בקשה לתיקון עתירה מנהלית

 11. חקירת מצהיר בעתירה מנהלית

 12. עתירה מנהלית לאיחוד משפחות

 13. עתירה מנהלית נגד ועדה מקומית

 14. עתירה מנהלית נגד אישור תכנית

 15. בקשה להצטרף כצד לעתירה מנהלית

 16. עתירה מנהלית למתן צו על תנאי

 17. עתירה מנהלית בבית הדין לעבודה

 18. מיצוי זכויות לפני עתירה מנהלית

 19. עתירה מנהלית בעקבות הפסד במכרז

 20. תוך כמה זמן מגישים עתירה מנהלית

 21. עתירה מנהלית אחרי בניה לא חוקית

 22. סירוב לאשר תכנית - עתירה מנהלית

 23. עתירה מנהלית - ארנונה משרדי בנקים

 24. מחיקת עתירה מנהלית ללא צו להוצאות

 25. תוך כמה זמן אפשר להגיש עתירה מנהלית

 26. אי עמידה בתנאי סף במכרז - עתירה מנהלית

 27. עתירה מנהלית לדון בבקשה לשינוי תב"ע מקומית

 28. פסיקת הוצאות ראויות בגין דחיית עתירה מנהלית

 29. התנגדות ועדת ערר מחוזית להסכמה בעתירה מנהלית

 30. דחיית עתירה מנהלית מבלי שבית המשפט פסק הוצאות

 31. האם מגישים עתירה מנהלית בחובות ארנונה של חברה ?

 32. עתירה מנהלית לביטול מינוי במכרז בטענת חוסר ניסיון

 33. עתירה מנהלית לפסול הצעה במכרז פומבי לבניית מעון יום

 34. עתירה מינהלית להורות על ביטול החלטות ועדת הערר מחוזית

 35. עתירה מנהלית נגד חלטת הועדה לדיור לאומי: הקצאת זכויות בניה עתידית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון