פיצויים לניצולי שואה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי

האם פיצויים לניצולי שואה מהווים הכנסה בביטוח לאומי ?


בית דין זה פסק בעבר, כי רנטה מגרמניה היא הכנסה שיש להביאה בחשבון לעניין גמלת הבטחת הכנסה וקצבת שאירים (ראה: דב"ע מח/109-04 ליבוביץ דוד - המוסד לביטוח לאומי פד"ע יט 513, 514, דב"ע נד/167-0 וולי הולינגר - המוסד לביטוח לאומי, עבודה ועוד, עבודה ארצי, כרך א(2), 617
ו - דב"ע נה/171-0 המוסד לביטוח לאומי - שלמה ולטמן, פד"ע כט, 187).נ

זאת ועוד. על פי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה שכותרתו "גמלאות", "קצבה מלוג או אנונה" הן בגדר "הכנסה". הרנטה היא למעשה קצבה, ולכן היא נכנסת לגדר הגדרה זו.ב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצויים לניצולי שואה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי:

סגנית הנשיא אלישבע ברק
המערערת תבעה גמלת סיעוד על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ה'תשנ"ה-1955. המערערת, התובעת בבית הדין האזורי, נפטרה תוך כדי הדיון בעניינה. בעלה ממשיך בערעור. המוסד לביטוח לאומי, המשיב, דחה את התביעה מהנימוק שהכנסותיהם של בני הזוג עולות על המותר על פי החוק. המוסד לביטוח לאומי הפחית את הגימלה ל-50% ובגין שלושה חודשים היא לא קיבלה גימלה כלל. בית הדין האזורי, סגנית השופטת הראשית עליה פוגל, דחתה את תביעת המערערת (בל 003400/00).
בעלה טוען עתה בפנינו לזכאות להחזר הוצאות בגין שלילת גמלת הסיעוד.

הנימוק לדחיית תביעת המערערת והפחתת הגמלה היה כי הכנסות המערערת ובעלה וכן רנטה מגרמניה שקיבלה המערערת בגובה 500 מרק, ששוויים היה אז -.3,470 ₪, מצדיקים על פי החוק את הפחתת הגמלה.
 
מהות הכנסות המערערת מרנטה
בטרם נדון בהכנסות כולן נבחן את מעמדה של הרנטה. האם זו צריכה להחשב כהכנסה לצורך הפחתת גמלת הסיעוד. בעלה של המערערת ביקש לשכנענו כי אין לחשב את הרנטה בחישוב הכנסות המשפחה. בטעוניו ביקש הבעל לסמוך על דרך ההתחשבות ברנטה לצורכי מס הכנסה. אין לקבל טענה זו. חוק הביטוח הלאומי קובע, בסעיף 224 שבו, כי גמלת סיעוד תהא מותנה
 
(ד)(1) ................................ במבחני הכנסה שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה; בתקנות אלה ייקבעו שיעורי הגמלה בהתאם למבחני ההכנסה וכללים לחישוב ההכנסה, לרבות מבחנים וכללים לסוגי מבוטחים.נ
(2) לעניין גמלה המשולמת לפי סעיף 225(ג) יכול שתובא בחשבון גם הכנסה של בן משפחה המטפל בזכאי, בתנאים שייקבעו בתקנות כאמור; לעניין זה, "בן משפחה" - בן או בת של הזכאי, שהכנסתו עולה לפחות על שלוש פעמים השכר הממוצע.ב
 
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ"ח-1988 קובעות את דרך החישוב ומפנות לסעיף 3 לחוק מס הכנסה. ברם אין איזכור מפורש לרנטה. משכך עלינו לקחת בחשבון את המהות והתכלית.ו
תכליתה של גמלת הסיעוד היא לסעוד קשישים שאינם מסוגלים לסעוד את עצמם. העזרה מתבצעת בעין, תוך מתן מטפל לקשיש הזקוק לסיעוד. חוק הביטוח הלאומי תכליתו שונה מזו של חוק מס הכנסה. חוק מס הכנסה תכליתו לגבות מס על הכנסות אזרחי המדינה מכל הכנסה שיש להם. גמלת סיעוד שבחוק הביטוח הלאומי תכליתה:
 
223. בפרק זה -
"גמלת סיעוד" - גמלה חודשית להשתתפות בתשלום בעד שירותי סיעוד ....נ
 
היינו התכלית היא השתתפות בהוצאות לטיפול בקשישים נזקקים. משום כך לוקח החוק בחשבון את ההכנסות הריאליות של המבוטח ומפחיתם מהזכאות לגמלה. התכלית היא לעזור למעוטי יכולת. לא למי שיש בידו אמצעים לשלם בעצמו בגין שירותי סיעוד. מתקין התקנות קבע מהן ההכנסות המפחיתות מגמלת הסיעוד של הזכאים לה. ברי כי הסף כולל כל הכנסה קבועה ועל כן גם הכנסה מרנטה.
בשולי הדברים ברצוני לציין כי אילו מצאנו שאשתו המנוחה של המערער, התובעת בבית הדין האזורי, היתה זכאית לגמלה בלתי מופחתת לא היינו מהססים לפסוק לה את הסכום בכסף למרות שהגמלה על פי חוק ניתנת בעין. המנוחה ובעלה הוציאו את הכסף לשירותי סיעוד. ועל כן אם בית הדין מוצא כי הקשיש זכאי לגמלה ברי שהוא יפסוק את ערכה בכסף כפיצוי על הכסף שהוציא הקשיש הזכאי.ב
משכך יש לדחות את הערעור.
לאחר כתיבת פסק דין זה הגישה המערערת בקשה לצירוף מסמך לפיו, לצורך קצבת זקנה לא נחשבת רנטה מחו"ל להכנסה. לא מצאנו מקום לבקש את תגובת המשיב באשר בעינינו תכליתה של קצבת הזקנה שונה מזו של גמלת סיעוד.ו
 
 
השופט עמירם רבינוביץ
 
קראתי את פסק דינה של חברתי, סגנית הנשיא, השופטת א' ברק, וברצוני להוסיף דברים מספר:
 
1. בית דין זה פסק בעבר, כי רנטה מגרמניה היא הכנסה שיש להביאה בחשבון לעניין גמלת הבטחת הכנסה וקצבת שאירים (ראה: דב"ע מח/109-04 ליבוביץ דוד - המוסד לביטוח לאומי פד"ע יט 513, 514, דב"ע נד/167-0 וולי הולינגר - המוסד לביטוח לאומי, עבודה ועוד, עבודה ארצי, כרך א(2), 617
ו - דב"ע נה/171-0 המוסד לביטוח לאומי - שלמה ולטמן, פד"ע כט, 187).נ
 
2. זאת ועוד. על פי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה שכותרתו "גמלאות", "קצבה מלוג או אנונה" הן בגדר "הכנסה". הרנטה היא למעשה קצבה, ולכן היא נכנסת לגדר הגדרה זו.ב
 
3. אשר על כן, דין הערעור להידחות.ו
 
הנשיא סטיב אדלר:
 
הנני מצטרף לתוצאה אליה הגיעו חבריי, סגנית הנשיא והשופט רבינוביץ.נ
 
נציגת עובדים אורלי ביטי:
 
מצטרפת לדעתם של השופטים ברק ורבינוביץ.ב
 
 
נציג מעבידים יצחק דויטש:
 
מצטרף לדעת השופטים ברק ורבינוביץ.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות ניצולי שואה

 2. קצבת זקנה לניצולי שואה

 3. בריחה מחייל גרמני

 4. קווקזים ניצולי שואה

 5. רדיפות היהודים בלוב

 6. ניצולי שואה מאיטליה

 7. חוזה עם אדם שנספה בשואה

 8. פשיטת רגל של ניצול שואה

 9. הכרה בניצולי שואה מרומניה

 10. זכויות ניצולי שואה ממרוקו

 11. תגמולים למפרע לניצולי שואה

 12. תביעת יורשים של ניצולי שואה

 13. פיצויי לניצולי שואה יוצאי לוב

 14. בריחת יהודי לוב בתקופת השואה

 15. יהודי לוב במלחמת העולם השנייה

 16. איחור בהגשת ערר של ניצולי שואה

 17. זכאות ניצולי שואה באזור הקווקז

 18. יהודים שחיו תחת עוצר בזמן השואה

 19. פיצוי על מעשי אלימות בזמן השואה

 20. הארכת מועד הגשת תביעת ניצול שואה

 21. אלימות חייל נאצי לעיני ניצולת שואה

 22. חוק נכי רדיפות הנאצים - יהודי לוב

 23. ראיות חדשות - פיצויים לניצולי שואה

 24. בחירה בין קצבאות נכות או ניצולי שואה

 25. ערר על דחיית זכאות לקצבה לניצולי שואה

 26. ממתי מתחילים לשלם פיצויים לניצולי שואה

 27. שכר טרחת עורך דין בתביעות של ניצולי שואה

 28. ניצולי שואה ממחנות וגטאות שלא מוכרים ע''י גרמניה

 29. פיצויים לניצולי שואה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי

 30. האם פיצויים לניצולי שואה נחשבים כהכנסה בביטוח לאומי

 31. ניצול שואה עתר לבג"ץ לביטול מענק חד פעמי במקום קצבה

 32. שיקולי צדק בהחלטות של ועדות בנושא פיצויים לניצולי שואה

 33. בקשה לקבלת קצבה חודשית ליוצאי מחנות ריכוז, גטאות, ומחנות שעבדו בהם בפרך

 34. בקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל לניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוז

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון