אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה:

1. לפנינו תביעה להבטחת הכנסה ביחס לתקופה שמיום 15.09.98. התביעה נדחתה על ידי הנתבע בנובמבר 98 בטענה שהתובעת לא המציאה מסמכים ובפרט לא המציאה אישור על הגשת תביעה למזונות כנגד בעלה.
בכתב ההגנה טען הנתבע כי התובעת אינה זכאית לקצבת הבטחת הכנסה שכן לא התקיים בה סעיף (2) (א) (5), לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1981 (להלן - החוק) המתייחס להורה יחיד המחזיק ילד שטרם מלאו לו 7 שנים. נציין כבר כאן, כי אין חולק שלתובעת ילדה, שנולדה בינואר 97, (להלן - X).
עוד טען הנתבע בכתב הגנתו כי זכאות התובעת צריכה להבחן עם זכאות בן זוגה מאחר וזו לא המציאה אישור שהגישה תביעה למזונות כנגד בן זוגה ולכן אין לה זכאות להבחן בנפרד מבן זוגה כאמור בתקנה 7 (2) (ג) לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב - 1982.

2. אין מחלוקת שהתובעת התגרשה מבן זוגה בספטמבר 99. אין אף מחלוקת שלא הגישה, כנגד בעלה לשעבר, תביעה לדמי מזונות עד אותה עת. לדבריה, לא עשתה כן מאחר וחששה שהיא עלולה "להפסיד את הילדה" אם תעשה כן. לטענת התובעת, היתה פרודה מבעלה מראשית שנת 98. התובעת גם הודתה כי בעלה לשעבר, בא לבקר את הילדה - X - מעת לעת ונותן לה מידי פעם כסף עבור הילדה לצורך רכישת נעליים, משקפיים וכיוצ"ב. מדובר בסכום של כ - 200-300 ש"ח לחודש או חודשיים.

3. סעיף 2 לחוק הבטחת הכנסה דן בתנאי זכאות לגמלת הבטחת הכנסה, וקובע, בסעיף 2 (א) (5) -

"2. (א) תושב ישראל שמלאו לו עשרים שנה זכאי לגימלה, בכפוף להוראות חוק זה, כל עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה:ב
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) היא אם או הורה יחיד אשר לילד שבחזקתם טרם מלאו שבע שנים".

4. סעיף 1 לחוק בהגדרתו את המונח "הורה יחיד" קובע - "כשמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב - 1992".
ב. סעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות קובע:ו

"1. בחוק זה -
"הורה יחיד" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עימו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:נ
(1) הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
(2) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות;
(3)...
(4) ...".


5. סעיף 4 לחוק קבע את העיקרון לפיו הגימלה ניתנת לתא המשפחתי ובלבד שכל אחד מבני הזוג עונה על תנאי הזכאות הקבועים בחוק.
למען שלמות התמונה נביא את סעיף 4 (א) כלשונו:ב

"הזכאות לגמלה של כל אחד מבני הזוג מותנית
בכך שמתקיימים גם בבן זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2".

חריגה מהכלל הנ"ל, אפשרית בהתאם לסעיף 4 ב' לחוק בו נקבע כי האמור בסק' א' לא יחול על מי שהשר קבע בתקנות בתנאים שקבע.
בתקנה 7 לתקנות נקבעה רשימה של מקרים בהם יש לבחון עצם זכאותו של כל אחד מבני הזוג בנפרד וכך נאמר בסעיף:ו

"זכאותו לגימלה של כל אחד מבני זוג לא תהיה מותנית בכך שמתקיימים גם בבן זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2 לחוק, כאמור בסעיף 4 (א) לחוק כל עוד מתקיימים אחד מאלה:נ
(א) בן הזוג הגיש לבית משפט או לבית הדין תביעה למזונות, ופעל בסבירות כדי לאפשר לבית משפט או לבית הדין לפסוק בתובענה, וכל עוד לא נפסקו מזונות;
.
.
.


השאלה איפוא אליה נדרש הינה, פרשנות סעיפים 2 (א) (5) לחוק הבטחת הכנסה וסעיף 7 (2) (א) לתקנות וכן את היחס בין סעיפים אלה.

6. מהסעיפים הנ"ל עולה כי התובעת אינה נכנסת להגדרה "הורה יחיד" לענין סעיף 2 (א) (5) הנ"ל מאחר ובמועד הרלבנטי - מועד הגשת התביעה לנתבע - ספטמבר 98, היתה נשואה ובודאי שלא ניתן לומר כי חיה בנפרד מבן זוגה תקופה של שנתיים לפחות (זאת אף לשיטתה).
יתר על כן, זכאותה של התובעת במועד הרלבנטי צריכה להבחן בהתאם לכלל הקבוע בסעיף 4 לחוק דהיינו, יחד עם בעלה. התובעת אינה זכאית להבחן בנפרד מבעלה מאחר ולא הוכח כי היא באה בגדר תקנה 7 (2) (א) מאחר ולא הגישה לבית משפט תביעה למזונות.

לנוכח כל האמור, דין תביעתה של התובעת ( לקבלת גמלת הבטחת הכנסה מספטמבר 98) להדחות. יחד עם האמור, בשים לב לכך שהתובעת התגרשה וביתה - X - נותרה עימה, ולכך שהתובעת נפרדה מבעלה לשעבר בראשית שנת 98, יתכן שיש לה זכאות להבטחת הכנסה מעת שהתגרשה מבעלה או ממועד מאוחר יותר. התובעת רשאית איפוא להגיש תביעה חדשה והנתבע יבחן את זכאותה בשים לב לנסיבות שהשתנו. הנתבע ישקול (לצורך סעיף 14 לחוק) אם לראות את מועד הגשת התביעה החדשה כמועד בו הוגשה התביעה לבית-הדין דהיינו אוגוסט 99.

בשולי הגליון אומר כי הדיון הסתיים בדצמבר 99 ומתן פסק הדין התעכב, ימים רבים מידי, בעטי ואני שולח בזאת התנצלותי בפני הצדדים.

7. סוף דבר - התביעה נדחית.

אין צוו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון