ביטוח טלוויזיה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח טלוויזיה:הטלויזיה שהייתה בבעלותו של התובע התקלקלה.
נציגת הנתבעת (חברת ביטוח) אליה פנה התובע, אישרה לו לתקן את הטלויזיה עד לסכום של 900 ₪ ולהמציא לנתבעת קבלה. לטענתו, כאשר הביא את הטלויזיה למעבדה נתקל בחפץ כלשהו ונפל. הטלויזיה שהייתה בידיו נשמטה והתרסקה.


לטענת התובע לפי דרישת הנתבעת המציא אישור על הנזק שנגרם לטלויזיה מאת המעבדה שאליה הביא הטלויזיה לתיקון.
לטענת התובע נמסר לו ע"י הנתבעת כי דין תביעתו לפיצוי בגין הנזק להדחות, שכן אין כיסוי לנזק שאירע לרכוש מחוץ לדירה וכן מאחר וערכו הריאלי של המקלט שנשבר הוא פחות מסכום ההשתתפות העצמית.נ
טוען התובע כי מחד גיסא נאמר לו במפורש ע"י הנתבעת שיביא את הטלויזיה לתיקון במעבדה דהיינו הנתבעת היא זו שהורתה לו להוציא את הטלויזיה מחוץ לבית ובנוסף לכך, לטענתו, ההשתתפות העצמית שלו היא 150 ₪ בעוד שערכה של הטלויזיה שנשברה כפי שהוערכה ע"י השמאי הוא 2,000 ₪.
בכתב הגנתה אכן חזרה הנתבעת על הטענה כי ביטוח תכולת הדירה מכסה נזק שנגרם לתכולה בתוך הדירה ולא מחוצה לה ולכן משהוברר כי מכשיר הטלויזיה ניזוק מחוץ לדירה אין לכך כיסוי ביטוחי.
טענה נוספת שהועלתה ע"י הנתבעת היא כי סוקר מטעם הנתבעת העריך את ערכה הריאלי של הטלויזיה בסך של 300 ₪ מחד גיסא וההשתתפות העצמית הוא 350 ₪ ועל כן אין התובע זכאי לפיצוי.
עוד לטענת הנתבעת פוליסת הביטוח של תכולת הדירה מחריגה במפורש את הכיסוי למכשיר טלויזיה שגילו מעל 6 שנים באומרה כי סכום הפיצוי למכשיר זה יהיה על פי ערך השיפוי ולא על פי ערך הכינון.
לטענת הנתבעת המכשיר הינו ישן וגילו מעל 15 שנה.
אין מחלוקת שמדובר במכשיר טלויזיה מסוג גרונדינג 22 אינץ' ללא שלט. אין גם מחלוקת שגיל הטלויזיה הוא לפחות 7 שנים.
התובע המציא הצעת מחיר על סך 3,750 ש"ח לטלויזיה גרונדינג 28 אינץ' שלא מצויין בה אם הסכום מתייחס לטלויזיה חדשה או משומשת. כמו כן מדובר בטלויזיה עם מסך גדול יותר מזו שנשברה.ב
קיימת מחלוקת בין השמאי של חברת הביטוח לבין הטכנאי במעבדה מטעם התובע באשר לגילה של הטלויזיה.
גם אם אקבל את גירסתו של התובע כי גיל הטלויזיה הוא 7 שנים עדיין נשאלת השאלה האם יש כיסוי בפוליסה לפיצוי עבור טלויזיה שנשברה.
לעניין טענת הנתבעת לפיה עקב כך שהנזק התרחש מחוץ לבית התובע ועל כן אין כיסוי לתיקון בגין נזק שנגרם מחוץ לדירה – מצאתי שיש לדחות טענה זו.
התובע העיד בבית המשפט כי כאשר התברר לו בביתו שאירע קלקול לטלויזיה, נמסר לו ע"י נציגת חברת הביטוח לתקנה ולהביא קבלה. תיקון טלויזיה מטבע הדברים אינו יכול להתרחש בבית המבוטח ויש צורך להביאה למעבדה. עדותו של התובע נתמכה בנקודה זו גם ע"י העדה רחל אגמי, שהיא סוכנת הביטוח של התובע אך העידה מטעם הנתבעת. לדבריה, בעמוד 1 לפרוטוקול משהודיע לה התובע שהטלויזיה התקלקלה היא אמרה לו שיתקן אותה ויביא קבלה.
מכאן עולה שההוראה לתקן את הטלויזיה שמשמעותה הוצאת הטלויזיה מהבית ניתנה לתובע ע"י נציגת הנתבעת ועל כן אין הנתבעת יכולה להתגונן בטענה שעקב הוצאת הטלויזיה מהבית נשללה מהתובע הזכות לקבלת הפיצוי.
אלא שעיקר המחלוקת הוא בשאלה האם בכלל יש כיסוי ביטוחי לטלויזיה שנשברה על פי פוליסת הביטוח.
פרק 5 לפוליסת הביטוח דן בביטוח מכשיר הטלויזיה. בפרק זה נאמר כי הפוליסה מורחבת לכסות בנוסף לסיכונים הרגילים המנויים בפרק 3 גם אובדן או נזק תאונתי לרכוש הכולל בין היתר גם מכשיר טלויזיה ביתי צבעוני.

בסעיף 3 נאמר כי תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח לפי פרק זה וסכום הביטוח יהיו לפי ערך כינון, לגבי הרכוש המבוטח שגילו עד 6 שנים. הווה אומר שלגבי רכוש שגילו מעל 6 שנים לא יתקבל סכום הביטוח לפי ערך הכינון, אך מהו הקריטריון לפיצוי בפועל לגבי מכשירים כאלה אין מענה בפוליסה, כשם שאין כלל מענה לשאלה האם זכאי התובע לפיצוי במקרה כזה.התובע צירף לתביעתו נספח נוסף שהינו כתב כיסוי לתיקון מקלטי טלויזיה, סומן כנספח 4/1 המרחיב את השירות שניתן ע"י חברת הביטוח ללקוח והמתייחס לתיקונים לטלויזיה.
אלא שכתב הכיסוי הנ"ל מדבר על הרחבה לגבי תיקונים שיש לבצע במכשיר במידה והמכשיר התקלקל. בעוד שהטלויזיה של התובע נשברה והתובע תובע עלותה של רכישת טלויזיה אחרת במקומה. אמנם נכון שלפי כתב הכיסוי יש הרחבה לגבי נזק שנגרם לטלויזיה שגילה עד 10 שנים ובכך יש הגדלת טווח השנים מ – 6 ל – 10 שנים. אלא שכאמור לעיל, הכיסוי מתייחס לנזק לטלויזיה שניתן לתקנה ולא למקרה של אובדן מוחלט של הטלויזיה, כפי שאירע בענייננו.
לפיכך, יש לחזור ולהחיל את הוראות הפוליסה המקורית אשר מזכה בפיצוי עבור אובדן או נזק תאונתי לטלויזיה והמתייחסות לטלויזיה שגילה עד 6 שנים ואז זכאי המבוטח לקבלת ערך הכינון.
הטלויזיה נשוא תביעה זו גילה לפחות 7 שנים ומכאן שאין התובע זכאי לקבל את ערך הכינון שלה אפילו נשברה ואבדה לעולם.


23. יחד עם זאת, אין בפוליסה שלילה של זכאות המבוטח לקבל פיצוי עקב אובדן הטלויזיה, על אף שגילה מעל 6 שנים.

24. אין מחלוקת כי אירע למקלט נזק תאונתי שנגרם לאובדנה המוחלט. זאת ועוד, מצאתי כאמור לעיל כי על אף שהנזק למקלט אירע מחוץ לביתו של המבוטח, הוצא המקלט מהבית על פי הוראתה ובהסכמתה של הנתבעת.

25. אמנם אין התובע זכאי, כאמור לעיל, לקבלת פיצוי עבור רכישת טלויזיה אחרת במקום זו שנשברה על פי ערך כינון של טלויזיה מסוג זו המבוטחת, אך מצאתי שיש לפצות את התובע בגין אובדן הטלויזיה שהייתה ברשותו בהתחשב בעובדה שמדובר בטלויזיה שגילה מעל 7 שנים והיא מסוג גרונדינג 22 אינץ ללא שלט.

26. כבסיס לקביעת סכום הפיצוי משמשת הצעת המחיר שצורפה ע"י התובע, כאמור בסעיף 11 לעיל, ובהנחה שסכום זה מתייחס לטלויזיה חדשה. אשר על כן אני מעריכה את הפיצוי שיש לשלם לתובע בסך של 1,500 ₪ וזאת לשיפוי בגין הנזק התאונתי שאירע לטלויזיה שברשותו.ו

27. אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית מיום 3.5.00 ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף הוצאות אגרת פתיחת
תיק בסך 84 ₪ והוצאות משפט בסך 200 ₪. סכומים אלה ישאו הפרשי מהיום ועד התשלום המלא בפועל.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון