ביטול חוזה מכר ומחיקת הערת אזהרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול חוזה מכר ומחיקת הערת אזהרה:

.1התובע, X ירש 1/6בחלקה 102בגוש .8125
בעקבות תביעה לפירוק שיתוף בחלקה 102הנ"ל (ת.א. 2251/84 בבימ"ש
השלום בנתניה), הושגה פשרה בין כל בעלי החלקה, לפיה יוחד לX חלק בשטח 501מ"ר, שסומן בסיפרה 4 בתכנית שצורפה לפסק הדין (נספח א' לתצהיר עדותו של X) (להלן:נ "הנכס"). פשרה זו קיבלה תוקף של פסק דין ביום .5.4.88
.2ביום 15.3.85, בטרם ניתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה, התקשר התובע
בזכרון דברים עם עמוס חניה ושלמה מורן, למכור להם את הנכס. הקונים חניה ומורן רשמו הערת אזהרה על פי זכרון הדברים.
.3ביום 8.4.85, עוד לפני תום המועד לתשלום מלוא התמורה ע"י חניה ומורן
על פי זכרון הדברים בין X וביניהם, התקשר X עם הנתבעים דולה ובנימין שאול בחוזה מכר (להלן:ב "חוזה המכר"), למכירת הנכס להם תמורת 200,10$.
במעמד החתימה על חוזה המכר, שילמו ה"ה שאול סך 000,2$ ואת היתרה, בסך 200,8$, התחייבו לשלם לא יאוחר מ- 60יום לאחר מכן (ס' 4א.ב. לחוזה המכר, נספח ב' לכתב התביעה).
ביום 10.5.85נרשמה הערת אזהרה על שם ה"ה שאול.
ביום 19.5.85נחתמה בין הצדדים תוספת לחוזה, על פיה היה על שאול להפקיד 000,1$ בידי עורכי הדין וכן הוארך המועד לתשלום התמורה ב- 120יום נוספים (נספח א' לכתב ההגנה).
ה"ה שאול הפקידו סך 000,1$, על פי התוספת לחוזה.
.4בסופו של דבר, חתמו הצדדים על ביטול חוזה המכר ביניהם (נספח ב' לכתב
ההגנה). ביטול החוזה דווח למס שבח ביום 13.9.97(נספח ג' לכתב התביעה).
מחיקת הערת האזהרה:ו
.5ביום 3.7.97, הגיש התובע תביעה זו, בה עתר למחיקת הערת האזהרה בטענה, כי הקונים, דולה ובנימין שאול, "היפרו את חוזה המכר וביקשו את ביטול העיסקה במס שבח והתובע הסכים לכך בנסיבות יוצאות דופן, עקב הפרת החוזה ע"י הנתבעים." (סעיף 4לכתב התביעה). לטענת התובע, "ביטול העיסקה במס שבח ע"י הנתבעים וזניחת חוזה המכר ע"י הנתבעים, מחייבת מחיקת הערת האזהרה הרשומה שמטרתה מניעת עיסקה נוגדת" (שם).
עוד טוען התובע (סעיף 5לכתב התביעה), כי כיוון שהנתבעים היפרו את חוזה המכר הפרה יסודית, בכך שלא שילמו את יתרת המגיע מהם, מגיע לו הפיצוי המוסכם על פי חוזה המכר, בסך 500,.1$
.6אין מחלוקת - וכך אף נטען בכתב התביעה, טענה שהתובע קשור בה, בבחינת
הודאה פורמלית של בעל דין - כי חוזה המכר בוטל. אף מעצם הסעד המבוקש של ביטול הערת אזהרה, עולה כי לשיטת התובע, בוטל החוזה, ואין נפקא מינא ע"י מי מהצדדים בוטל, שכן, כל עוד עומד החוזה בתוקפו, Xם הקונים כי הערת האזהרה הרשומה לזכותם, תעמוד על כנה, ואין כל בסיס לסעד המבוקש של ביטול הערת האזהרה.
.7על פי הוראות סעיף 9, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970:נ
" .9(א) משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה...; והנפגע חייב להשיב למפר את מה שקיבל על פי החוזה. ....."
בענייננו, משבוטל חוזה המכר, חייבים הקונים "להשיב" למוכר את הערת האזהרה, דהיינו, לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם הסרתה, והמוכר, מצידו, חייב להשיב לקונים את התשלומים ששילמו לו. ובענייננו, את 000,3$.
חיובים אלה הם חיובים שלובים ואין המוכר X לדרוש מהקונה להשיב לו את מה שקיבל על פי החוזה, ובו בזמן לסרב להשיב את הסכומים ששולמו לו, במסגרת החוזה שבוטל, כמו במקרה שבפנינו.
.8טוען התובע, בעדותו, כי חתימתו על כתב הביטול הוצאה ממנו ע"י נתבע מס' 2, בנימין שאול, בכפיה, עקב שימוש בכח ובאלימות כלפיו, בעת היותו של X במאסר.
טענה זו לא נטענה בכתב התביעה, ואף לא הוכחה כדבעי בדיון שבפני.
.9למעלה מן הצורך ייאמר, כי אפילו אם היתה נטענת טענה זו בכתב התביעה
ומוכחת כראוי, אין בה כדי להועיל לתובע.
אם, אכן, הוצאה חתימתו של התובע על כתב ביטול חוזה המכר בכפיה, קמה לו הזכות לבטל את חתימתו על כתב הביטול. אם היה התובע מבטל את כתב ביטול חוזה המכר, יכול להיות שהחוזה היה עומד בתוקפו - ואז אין לתובע עילה לתבוע את מחיקת הערת האזהרה.
.10כאמור לעיל, משבוטל חוזה המכר, חייבים הצדדים להשיב זה לזה את שקיבלו במסגרת אותו חוזה. על כן, X התובע לביטול הערת האזהרה, אולם זאת, אך ורק כנגד השבת הסכומים שקיבל מה"ה שאול.
מה הוא הסכום שעל התובע להחזיר לנתבעים כנגד מחיקת הערת האזהרה?
.11אין מחלוקת כי הנתבעים שילמו לתובע על חשבון תמורת הנכס 000,3$. על כן, על התובע להחזיר סכום זה בשקלים, על פי השער היציג ביום התשלום. בכך, ישוערך סכום התשלום ע"י הצמדתו לדולר שהוא המטבע בו התייחסו הצדדים לתמורת המכר.
בבוא ביהמ"ש לקבוע את שיעור ההשבה, עליו למנוע התעשרות של צד אחד על חשבון השני ולהקפיד שההשבה תתבצע באופן שלא יהא בו כדי לגרום התעשרות בלתי מוצדקת למי מן הצדדים (ד. קציר, תרופות בשל הפרת חוזה והצאת תמר, 1991, עמ' 783). על כן, על התובע לשלם לנתבעים ריבית בגין השימוש שעשה בכספם.
בבואי לקבוע את שיעור הריבית, עלי לקחת בחשבון את משך הזמן שעבר מאז ביטול החוזה כאשר הצדדים לא פעלו להשבה עקב כך. ההלכה היא, כי גם כאשר השתהה הנפגע ולא הזדרז להגיש את תביעתו במועד מוקדם יותר, X הוא לריבית לגבי התקופה שהתארכה באשמתו "מאחר שמדובר בכסף, שהיה בידי החייב ושיש להחזירו לבעל החוב בערכו הריאלי ביום התשלום בפועל." (עמ' 607/83אהרון נ' קרסנטי, פ"ד מב(1), 397, 407-408).
הימנעות הקונים מלנקוט בכל פעולה אקטיבית להשבת הכספים אשר שולמו, אינה יכולה להפוך את התובע, לתכנית חסכון והשקעה לקונים, ולהטיל עליו את מלוא הריבית וההצמדה לכל התקופה.
כדברי השופט בייסקי, בע"א 398/79, צבי מנגל נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(1)
432, .437
"ההחלטה בענין ריבית או הצמדה, שיעורם והיקפם, נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, הבוחן כל עניין לאור נסיבותיו המיוחדות; נסיבות, כגון, רשלנות ואיחור יתר בהגשת התביעה... רשאי בית המשפט להביא בחשבון."
גם התובע אינו נקי מאשמת השיהוי:ב משביטלו הנתבעים את החוזה עמדה לו זכות
ההשבה ויכול היה לתבוע הסרת הערת האזהרה, מיד לאחר הביטול .
.12כאמור, הצדדים התייחסו אל הסכומים שיש לשלם על פי חוזה המכר בערכים
דולריים. על כן, אף הריבית תהיה ריבית דולרית.
בענין זה הורה המחוקק בסעיף 4(ג) לחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א- .1961ריבית על פי סעיף זה יש להוכיח בדרך ההוכחה הרגילה. ריבית זו לא הוכחה.
.13בנסיבות העניין, ובמיוחד מאחר והקונים לא הגישו תביעה להשבת הכסף, מחד, ומאידך, אין הם יכולים, על דעת עצמם, להחליט כי החזקת הכסף ע"י המוכר תהיה בבחינת "אפיק השקעה" המתאים להם, אני קובעת כי במסגרת ההשבה, הנגזרת מביטול חוזה המכר, ישלם המוכר לקונים, בגין הכספים ששולמו על ידם במסגרת החוזה שבוטל ואשר עליו להחזירו להם, ריבית דולרית בשיעור % 1.5לשנה.
.14לסיכום נקודה זו:ו אני נעתרת לעתירה בסעיף .7א. לכתב התביעה ומחייבת את הנתבעים לחתום על הסכמה למחיקת הערת האזהרה, אך זאת כנגד השבת הסכומים ששילמו לתובע, בתוספת ריבית, הכל כאמור לעיל.
פיצוי מוסכם:נ
.15בסעיף 12לחוזה המכר נקבעו פיצויים מוסכמים בסך 500, 1דולר. לטענת
התובע, הנתבעים הם שהיפרו את חוזה המכר בכך שלא שילמו את יתרת המגיע מהם ועל
כן, מגיע לו הפיצוי המוסכם.
.16על פי סעיף .2א. לחוזה המכר, התחייב התובע:ב
"למכור את הממכר ולהעביר את הזכויות בו כשהוא נקי מכל משכנתא, שעבוד, חוב, עיקול או כל זכויות אחרות של צד ג' והקונה מתחייב בזה לקנות את הממכר ולקבל את הזכויות בו."
על פי סעיף 5לתוספת לחוזה המכר, התחייב התובע:ו
"לדאוג להסרת הערת אזהרה שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין בגין חלקי המוכר במגרש לטובת שלמהמורן ועמוס חניה על מנת שלא יהיה כל מכשול לביצוע החוזה. "
.17מתוך כתב הביטול עולה, כי שנתיים לאחר חתימת חוזה המכר ותוספת לו, טרם הוסרה הערת האזהרה שהיתה רשומה לטובת מורן וחניה. ואף הוטל עיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
בחקירתו הנגדית (עמ' 4לפרוטוקול), הודה התובע כי לא הסיר את הערת האזהרה תוך המועד הקבוע בסעיף 3לתוספת להסכם, דהיינו, עד למועד בו היה על הקונים לשלם את יתרת מחיר מכירת הנכס.
.18מאחר והמוכר התחייב למכור נכס נקי מזכויות כלשהן של צד ג' וביום
המיועד לתשלום יתרת התמורה, רשומה על זכויותיו בנכס הערת אזהרה לטובת צד ג', אין לראות את הקונים כמפרי החוזה, אם לא שילמו, בנסיבות אלה, את יתרת מחיר הנכס.
.19טוען התובע בעדותו, כי הסיר את הערת האזהרה "כמדומני ב- .87"
עדות זו אינה מתיישבת עם נסח רישום, שצורף לכתב התביעה, על פיו ביום 19.6.97נעשו "תיקונים שונים" בהערת האזהרה הרשומה לטובת שלמה מורן. צא ולמד, כי ביוני 1997, עדיין היתה רשומה הערת אזהרה לטובת מורן.
.20העולה מהמקובץ, כי לא הנתבעים הם שהפרו את חוזה המכר, אלא התובע הוא
זה שהיפר אותו.

בנסיבות אלה, אין התובע X לפיצוי המוסכם.
אשר על כן, אני דוחה את התביעה. התובע ישלם לנתבעים הוצאות בסך 000, 10ש"ח בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שתי הערות אזהרה

 2. הלוואה הערת אזהרה

 3. משמעות הערת אזהרה

 4. התיישנות הערת אזהרה

 5. תביעה למחיקת הערת אזהרה

 6. עתירה למחיקת הערת אזהרה

 7. מה המשמעות של הערת אזהרה

 8. הערת אזהרה בעסקאות סותרות

 9. מחיקת הערת אזהרה לטובת הבנק

 10. המרצת פתיחה לביטול הערת אזהרה

 11. עיקול עקב אי רישום הערת אזהרה

 12. פיצוי בגין אי רישום הערת אזהרה

 13. ביטול חוזה מכר ומחיקת הערת אזהרה

 14. הערת אזהרה על 50% מהזכויות על חלקה

 15. מחיקת הערת אזהרה ישנה מלפני 40 שנה

 16. רישום הערת אזהרה עם יפוי כוח מזויף

 17. הערת אזהרה על דירה מול זכויות נושים

 18. הפרת חוזה מכר בגין אי רישום הערת אזהרה בזמן

 19. עסקאות נוגדות במקרקעין - אי רישום הערת אזהרה

 20. זכויות קונה שלא רשם הערת אזהרה מול קונה מאוחר

 21. זכות בעל הערת אזהרה לתבוע פירוק שיתוף במקרקעין

 22. התחייבויות חוזיות בין הקבלן לרוכש - הערת אזהרה

 23. האם בעל הערת אזהרה (בלבד) יכול להגיש בקשה להיתר בניה ?

 24. הצדדים להסכם השיתוף התחייבו כי הוא יירשם כהערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון