ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול זמני על העירייה / ביטול עיקול זמני עקב חוסן כלכלי:

זו בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן ביום 25.12.88
בהמרצה 6029/88, במעמד צד אחד, בגין סכום של 000, 600ש"ח שבנק ערבי ישראלי בע"מ תובע, בסדר דין מקוצר, מעירית אום אל פחם בתיק אזרחי 1413/.88
תקנה 360(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984[3] קובעת כי בית-המשפט או הרשם רשאי להטיל צו עיקול זמני "בתביעה לסכום כסף הנתמכת במסמך או בראיות מהימנות אחרות להנחת דעתו של בית-המשפט או הרשם".
טוען הבנק, כי לפי חשבון דביטורי מספר 2900/71בבנק הרי העיריה חייבת לבנק, נכון ליום 8.11.88, את הסכום הקרוב ל-000, 600ש"ח.
נוסף לכך טוען הבנק כי העיריה חתמה ביום 3.10.88על מסמך של
"תנאי ניהול חשבון חוזר דביטורי" (מסמך ת/1).
טוען הבנק כי נכון שהחוזה דלעיל נחתם אך ורק ביום 3.10.88ברם סעיף 23להסכם זה מחיל את הוראות המסמך ת/ 1על כל החשבונות של העיריה בבנק בעבר.
נוסף לכך טוען הבנק כי סעיפים 35- 38לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971[4] וסעיפים 13ו- 14למסמך ת/ 1קובעים כי רישומים בספרי הבנק ייחשבו כנכונים וישמשו כראיה לכאורה.
מאידך - העיריה טוענת בהסתמך על תצהירים של ג'מיל מחאג'נה ויוסף פולק, כי חשבון הבנק הנו מוטעה מאחר ויש טעויות בחיובים בימי ערך, חיובי ריבית, חיובי פיגורים וחיובים ללא הרשאה.
ג'מיל מחאג'נה הינו מנהל חשבונות ראשי של עירית אום אל פחם

ויוסף פולק הנו כלכלן ומומחה למחשוב.
קיימים שני תצהירים נוספים של ג'מיל מחאג'נה ויוסף פולק מתאריך 28.3.89(המרצה 1667/89) ששם טוענים שני מצהירים אלו כי לאחר בדיקה יסודית מטעמם אין העיריה חייבת כספים לבנק. מאחר ולא הוחלט על ידי בית-המשפט לצרף תצהירים אלו (בשלב מאוחר) לבקשה הנני מוכן להתעלם מהם לצורך הבקשה הנוכחית.
ברם יש לזכור כי תקנה 360(א) [3] לא מחייבת את בית-המשפט להטיל צו עיקול זמני אלא בית-המשפט תמיד "רשאי" לעשות כן אם לאו.
ב"כ העיריה מסתמך על ר"ע 246/85 ארד חברה לביטוח בע"מ נ' מ.ב.י. בע"מ [1] ששם נקבע בין היתר, כי מקום שקיימת תביעה נגד בנק או חברת ביטוח "ודומיהם" שמושבה בישראל קיימת חזקה שהם בעלי יכולת כספית שנזילותם גבוהה ולכן מן הראוי שבית-המשפט לא ישתמש בסמכותו על-פי תקנה 360(א) [3] ויטיל עיקול זמני.
רואים אנו שבית-המשפט העליון לא קבע רשימה סגורה בענין מוסדות בעלי נזילות גבוהה.

מבלי לקבוע מסמרות, נראה לי, כי עירית אום אל פחם ביחס לחוב כספי נמוך של 000, 600ש"ח סך הכל, הנה מוסד בעל נזילות גבוהה ולא תהיה בעיה בעתיד לבנק לממש את פסק-הדין הסופי בת"א 1413/88 במידה ויינתן כנגד העיריה פסק דין כזה.
יש לזכור כי העיריה טוענת כי העיקול הזמני משבש את סידרי העבודה והמינהל הציבורי בעיריה וגורם נזקים רבים.
ברם קיימת טענה נוספת רצינית בפי ב"כ העיריה. טוען ב"כ העיריה כי הן העיריה והן הבנק עברו על החוק וזאת בהסתמך על סעיף 45לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985[5].
נאמר מפורשות בסעיף 45(ב) לחוק [5] דלעיל כי הבנק לא יתן אשראי לעיריה אלא על-פי היתר לפי סעיף 46לחוק [5].
טוענת העיריה כי ההיתר האחרון שניתן היה מיום 21.8.85על סך 000, 130ש"ח בלבד, אין כל טענה מטעם הבנק הסותרת קביעה זו. טוען ב"כ העיריה כי כל מתן אשראי למעלה מסך של 000, 130ש"ח הנו בלתי חוקי.
צר לי, אבל עלי לקבל טענה זו. הוראות החוק ברורות בנקודה זו.
מן הראוי לצטט את ע"א 110/53 [2] שקובע, בין היתר, כי חטאו שניים כאחד ידו של הנתבע על העליונה.
לאור כל הנימוקים שפרטתי לעיל, נראה לי, שמן הראוי שאשתמש בסמכותי על פי תקנה 360(א) לסדרי הדין [8] ולא אטיל עיקול זמני.
הנני מבטל, איפוא, את העיקול הזמני שהוטל ביום 25.12.88 בהמרצה 6029/.88
הנני קובע הוצאות בקשה זו בסך של 000, 5ש"ח וסכום זה יהיה צמוד למדד ונושא ריבית. סכום זה יהיה הוצאות המשפט על-פי התוצאות בת"א 1413/.88לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון