ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל:

.1מכוניתה של חייבת הוצאה למכירה בהליכי מימוש משכון שננקטו נגדה על-ידי המשיב. לפי הוראת המוציא לפועל המציא לו ב"כ המשיב שומה של שמאי מוסמך בה נאמר, בין היתר:ו "מצב כללי מרכב תקין ומושלם ללא פגיעות". המבקש רכש את המכונית במכירה פומבית ומסר אותה לבדיקה בשני מכונים לבדיקות רכב שהאחד מצא שזה "רכב מחובר - לאחר תאונה", והשני שזה "רכב עם ריתוכים בעמודים ובתחתית".
בקשתו של המבקש לבטל את המכירה בשל ההטעיה, נדחתה על-ידי ראש ההוצאה לפועל, בנימוק שאין לו סמכות להורות על בטול המכירה שנערכה במסגרת ההוצל"פ.

מכאן בקשתו להרשות לו לערער על ההחלטה.
.2סעיף 29לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן - "החוק") זו לשונו:נ
" .29נמכר נכס בידי בית-המשפט, לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת על-פי דין, או בידי מי שמוכר מטעם המדינה נכס שחולט או נעזב לטובתה או נכס אחר שהמדינה לא רכשה אותו או לא השתמשה בו, לא יראו במכר עסקה לענין סעיפים 2, 4, 6ו-7, ובלבד שההצעה למכירה גילתה את העובדה שמציעים למכירה נכסים מסוג זה והזהירה את הצרכן כי מהות התכונות העיקריות לגביהם אינה ידועה וכי הרשות אינה נושאת באחריות להן".
סעיף 2לחוק [1], הנזכר בסעיף 29, אוסר על עוסק - שהוגדר בסעיף 1לחוק [1] כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק" - לעשות "דבר" במעשה או במחדל, בכתב או בעל-פה או בכל דרך אחרת - העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעיסקה (להלן - "הטעיה"). תרופתו של הצרכן הנפגע עלידי הטעיה נקבעה בסעיף 32לחוק שבו נאמר:ב
" .32(א) נמכר נכס והוברר כי נעשה לגביו מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה... והם מהותיים בנסיבות הענין, ובהטעייה - אף אם לא המוכר היה המטעה, רשאי הצרכן... לבטל את המכר בהודעה בכתב למוכר...".
מכאן, שקונה שרכש נכס שנמכר בידי לשכת ההוצאה לפועל זכאי לבטל את המכר, אם הוברר שנעשה לגבי הנכס מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה, ואף אם לא לשכת ההוצאה לפועל היתה המטעה:ו אלא אם כן כללה ההצעה למכירה של לשכת ההוצאה לפועל את הפרטים המנויים בסעיף 29לחוק שצוטט לעיל.

.3לאור התוצאה של החלטתי זאת, לא אדון בשאלה אם יצאה לשכת ההוצאה לפועל ידי חובתה לפי הסיפא לסעיף 29לחוק [1] בכך שהסתפקה במשפט אחד, בשולי ההודעה על המכירה שפורסמה בעיתונים:נ "הלשכה אינה אחראית לטיב המוצר". חוששני שלא די בכך, ומכל מקום היתה מיטיבה לעשות אילו הקפידה על ניסוח הכולל את כל הפרטים המנויים בסעיף, על-מנת להסיר מכשול.
כך או כך, נשאלת השאלה אם מוסמך ראש ההוצאה לפועל לבטל את המכירה. לדעתי, התשובה לכך שלילית. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967
ותקנות ההוצאה לפועל תש"ם- 1979[3] הגדירו היטב את סמכויותיו ואת מסגרת הדיונים בפניו ולא נראה לי שבאו להסמיך אותו לדון בשאלות העולות כאן, כגון השאלה אם היתה כאן הטעיה והשאלה אם יצאה לשכת ההוצאה לפועל ידי חובתה כאמור. זהו בירור המצריך שמיעת ראיות והערכתן וגם מטעם זה ראוי לו שלא יתקיים בלשכת ההוצאה לפועל, אלא בבית-המשפט המוסמך, במסגרת תובענה שתוגש לו. לענין זה יש להעיר שהנתבע, או המשיב, הנכון בתובענה כזאת אינו יכול להיות המשיב לבדו, אלא יש לצרף גם את החייבת - שענינה בכך ברור - ואף את המדינה, שנגדה מבוקש סעד של ביטול מכירה שערכה לשכת ההוצאה לפועל.

.4לפיכך אני דוחה את הבקשה.

בנסיבות הענין לא יפסקו הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון